「application development」の英語-スウェーデン語辞書

EN

「application development」スウェーデン語 翻訳

EN application development
volume_up
{名詞}

application development
Mobil applikationsutveckling, 120 hp
Utbildningsblad Mobil applikationsutveckling
Media Distribution and application development is about creating services for information, communication and entertainment.
Mediedistribution och applikationsutveckling handlar om att skapa tjänster för information, kommunikation och underhållning.

スウェーデン語での"application development"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThey are a blatant application of capitalist development which leads to crisis.
De är en uppenbar tillämpning av kapitalistisk utveckling som leder till kris.
EnglishProject focus is the development and application of control theory.
Projektens fokus är utveckling och tillämpning av reglerteori.
EnglishBesides their application in research and development, the facilities are also used within teaching.
Utrustningen används inte bara för forskningen utan används också i undervisningen inom ämnet.
EnglishThat is why I consider it important that the Commission informs Parliament on its development and application.
Jag anser därför att det är viktigt att kommissionen håller parlamentet underrättat om politikens utveckling och tillämpning.
EnglishThe production of renewable resources, however, is crucially dependent on the development and application of sustainability criteria.
Produktionen av förnybara energikällor är dock synnerligen beroende av utvecklingen och tillämpningen av hållbarhetskriterier.
EnglishFundamental research is essential, but equally we must facilitate the application of research and development in European businesses and foster innovation.
Som ni sade i går, herr kommissionsledamot, är det alltid enklare att hitta skäl för att inte göra någonting.
EnglishFrankly, I do not wish to speak about the direct application of conditions on development aid in relation to these aspects.
Ärligt talat har jag ingen önskan att tala om den direkta tillämpningen av villkoren för utvecklingsbistånd i förhållande till dessa aspekter.
EnglishThose measures are not a natural consequence of the rate of development and application of technologies, information and communications.
Dessa åtgärder utgör inte en naturlig konsekvens av utvecklingsrytmen eller av tillämpningen av teknologier, information och kommunikation.
EnglishThe general objective is to ensure that the decisions taken by the first conference will allow for the effective application and further development of the Convention.
Det är nödvändigt att råda bot på den nuvarande situationen, men att vidta förebyggande åtgärder är en ännu mer angelägen prioritering.
EnglishFundamental research is essential, but equally we must facilitate the application of research and development in European businesses and foster innovation.
Grundforskningen är viktig, men samtidigt måste vi underlätta tillämpningen av forskning och utveckling inom de europeiska företagen och gynna innovationer.
EnglishThe European Parliament's insistence on taking cumulative and synergistic effects into account may lead to a breakthrough in the development and application of the necessary methodology.
Jag vill tacka övriga ” skuggföredragande ”, och jag vill också tacka kommissionen och rådet för den goda ledning och de råd vi har fått.
English(BG) I call upon the Commission to take into account the potential of the new member-states, including Bulgaria, in the development and application of new energy technologies.
(BG) Jag uppmanar kommissionen att ta i beaktande de nya medlemsstaternas potential, inklusive Bulgariens, i utvecklingen och tillämpningen av ny energiteknik.
EnglishAccession of Liechtenstein to the Agreement between the EU, the EC and Switzerland on Switzerland's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis (
Liechtensteins anslutning till avtalet EU/EG/Schweiz om Schweiz associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (
EnglishThe agreement envisages the participation in the External Borders Fund of third countries involved in the implementation, application and development of the Schengen acquis.
Avtalet handlar om deltagande i fonden för yttre gränser för tredjeländer som är associerade till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket.
EnglishThe general objective is to ensure that the decisions taken by the first conference will allow for the effective application and further development of the Convention.
Det allmänna syftet är att se till att de beslut som fattas vid den första konferensen skapar förutsättningar för en effektiv tillämpning och vidare utveckling av konventionen.
EnglishThe European Parliament's insistence on taking cumulative and synergistic effects into account may lead to a breakthrough in the development and application of the necessary methodology.
Europaparlamentets envisa krav på att ta med kumulativa och synergistiska effekter kan leda till ett genombrott i utvecklingen och tillämpningen av den metod som krävs.
EnglishTherefore, I once again call upon to the Commission to take into account the potential of the new member-states, including Bulgaria, in the development and application of the new energy technologies.
Därför ber jag än en gång kommissionen att beakta potentialen hos de nya medlemsstaterna, inklusive Bulgarien, i utvecklingen och tillämpningen av ny energiteknik.
EnglishThe countries involved in the implementation, application and development of the Schengen acquis should participate in the External Borders Fund, in line the decision establishing this fund.
De länder som berörs av genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket bör vara delaktiga i fonden för yttre gränser, i linje med beslutet om att inrätta fonden.
EnglishWe have also been unhappy to see that the uneven application of rural development measures by the Member States does not always produce a positive result for the rural areas of the Union.
Vi kritiserar även medlemsstaterna för att de tillämpar åtgärderna för landsbygdsutveckling i olika utsträckning, vilket inte alltid leder till positiva resultat i unionens landsbygdsområden.
EnglishThe simplification and development of the present regulatory framework for the development and application of new textile fibres will motivate innovation in the textile and clothing industries.
Förenklingen och utvecklingen av den befintliga rättsliga ramen för utveckling och tillämpning av nya textilfibrer kommer att stimulera innovation inom textil- och konfektionsbranschen.