「application date」の英語-スウェーデン語辞書

EN

「application date」スウェーデン語 翻訳

EN application date
volume_up
{名詞}

application date (同様に: date of application)

スウェーデン語での"application date"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishFinally, Amendment No 21 refers to the date of application of the regulation.
Slutligen tar man i ändringsförslag 21 upp datumet för tillämpningen av denna förordning.
EnglishFrom the date of application of the directive, the only Community model that can be used will be the plastic card.
Detta är det rätta sättet att undvika att vi får en liknande situation som i dag.
EnglishI would point out that the Council common position gives 2007 as the date for application by Member States.
Jag erinrar om att man i rådets gemensamma ståndpunkt behåller år 2007 när det gäller medlemsstaternas tillämpning.
EnglishFrom the date of application of the directive, the only Community model that can be used will be the plastic card.
Från och med det datum då direktivet antas kommer den enda gemenskapsmodell som kan användas att vara plastkortet.
EnglishRegarding Amendments Nos 2 and 3 on the date of application, the Commission cannot accept the time period of six months.
Beträffande ändringsförslag 2 och 3 om datum för ikraftträdande, kan kommissionen inte acceptera tidsperioden på sex månader.
EnglishWe cannot accept Amendments Nos 48 and 189, which are inappropriate for the date of application of different parts of the text.
Vi kan inte godta ändringsförslagen 48 och 189, som är olämpliga på grund av tillämpningsdatum för olika delar av texten.
EnglishThe Commission commits to clarifying the situation regarding Internet sales of cosmetic products prior to the date of application of the regulation.
Kommissionen förbinder sig att klargöra situationen i fråga om internetförsäljning av kosmetiska produkter innan förordningen börjar tillämpas.
EnglishNow the main issue in this package of amendments for second reading is the early application date of stringent limits for oxides of nitrogen, NOx.
Huvudfrågan i detta paket av ändringsförslag för den andra behandlingen är nu det tidiga tillämpningsdatumet av strängare gränsvärden för kväveoxider, NOx.
EnglishThe fact that certain countries insist on long transitional periods or on postponing the date of application does not flatter its supporters.
Vissa länder insisterar på långa övergångsperioder eller framflyttning av datum för ikraftträdandet, och det är inte smickrande för dem som stödde konventionen.
EnglishPapua New Guinea has committed to liberalising 88% of EU imports on the date of application of this agreement, and Fiji will liberalise 87% over a 15-year period.
Papua Nya Guinea har åtagit sig att liberalisera 88 procent av importen från EU vid dagen för avtalets tillämpning, och Fiji kommer att liberalisera 87 procent under en femtonårsperiod.
EnglishOne year after the date of application of these directives, the Commission will examine whether interoperability and freedom of choice for users have been adequately achieved in the Member States.
Ett år efter ikraftträdandet av dessa direktiv, kommer kommissionen att undersöka om man på ett lämpligt sätt har uppnått samverkan och valfrihet i medlemsstaterna.
EnglishIt has proposed a new five-year transitional period from 1996 for each product not yet registered, starting from the date of application, instead of from the date originally agreed.
Den har föreslagit en femårig övergångsperiod från 1996 för varje ännu inte registrerad produkt, med början från ansökningsdagen i stället från den ursprungligen överenskomna dagen.
EnglishAs far as Amendment No 3 is concerned, the Commission accepts that part relating to the date of application, whereas the part on the revision procedure is not, in its view, suitably worded.
När det gäller ändringsförslag nr 3, accepterar kommissionen den del som gäller datum för ikraftträdande, men när det gäller översynsförfarandet anser kommissionen att formuleringen inte är lämplig.