「applicants」の英語-スウェーデン語辞書

EN

「applicants」スウェーデン語 翻訳

EN applicants
volume_up
{複数形}

applicants
I do not think that, in view of this, we should try and make all the applicants jump through hoops to participate.
Med tanke på det anser jag inte att vi bör sätta alla ansökande på prov för att kunna delta.
This will reduce the work pressure in the Commission and can also considerably reduce the burden on the part of the applicants.
Detta skulle minska kommissionens arbetsbelastning och skulle också betydligt minska arbetet för de ansökande.
Under Article 4 of the Schengen Protocol, this requires a unanimous decision on the part of the 13 Schengen members and the applicant or applicants.
Då är det de 13 medlemsstaterna i Schengen och det ansökande landet som i enlighet med artikel 4 i Schengenprotokollet röstar fram ett enhälligt beslut.

"applicant"の類義語(英語):

applicant
English

スウェーデン語での"applicants"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishA group of the strongest applicants will be identified and called to an interview.
Efter hand identifierar lärarkollegiet en toppgrupp av sökanden som kallas till intervju.
EnglishIt is the applicants themselves who are to decide whether they want to knock on the door.
Det är ansökarländerna själva som skall besluta om de vill knacka på dörren.
EnglishThe age limit has been used as one method of controlling the number of applicants.
Åldersgränsen har varit ett sätt att reglera mängden ansökningar.
EnglishOf course much remains to be done, on the applicants'side, certainly, but on our side too.
Mycket återstår naturligtvis att göra när det gäller kandidaterna, men också här hos oss.
EnglishOf course much remains to be done, on the applicants' side, certainly, but on our side too.
Mycket återstår naturligtvis att göra när det gäller kandidaterna, men också här hos oss.
EnglishNevertheless, the standard visa fee of EUR 60 does not apply to Ukrainian visa applicants.
Trots det tillämpas inte standardavgiften för visum på 60 euro på ukrainska visumansökande.
EnglishWe expect that the Romanian authorities will inform all the applicants individually.
Vi förväntar oss att de rumänska myndigheterna kommer att informera alla ansökanden individuellt.
EnglishThe final point I want to make is that our real problem is the huge number of applicants.
Den sista frågan jag vill ta upp är att vårt verkliga problem är det stora antalet sökanden.
EnglishYesterday the figures relating to applicants for asylum in Germany last year were published.
I Tyskland offentliggjordes i går antalet asylsökande under förra året.
EnglishI believe that speedy processing is particularly in the interest of applicants for asylum.
Jag tror att en snabb hantering av förfarandet framför allt också är av vikt för asylsökande.
EnglishThe EU should not send the wrong signal that we will close our doors to new applicants.
EU bör inte felaktigt sända ut signalen att vi kommer att stänga våra dörrar för nya ansökarländer.
EnglishSubject: Sharing the burden of refugees and asylum applicants
Angående: Fördelning av bördor när det gäller flyktingar och asylsökande
EnglishMost Fashion Institute applicants would kill for references like yours.
Många modehus sökanden skulle döda för att ha dina meriter.
EnglishWe shall liaise closely with these applicants towards that end.
Vi kommer även på det området att arbeta i den riktningen i gott samråd med kandidatländerna.
Englishstandards concerning the conditions for the reception of applicants for asylum or subsidiary protection;
normer för mottagande av personer som söker asyl eller alternativt skydd,
EnglishBut as I have said, the Commission is now also opening competitions to more mature applicants.
Men, som jag sade, kommissionen är på väg att nu öppna uttagningsprov också för äldre tjänstemän.
EnglishThe current system should be replaced by a system which inspires more confidence in applicants.
Det nuvarande systemet ska ersättas av ett system som visar större förtroende för intressenterna.
EnglishWe must require the applicants to abolish the death penalty.
Vi måste kräva av kandidatländerna att de avskaffar dödsstraffet.
EnglishIn the more mature age group, only just over 30 % of the applicants placed on the reserve lists were women.
Bland de äldre tjänstemännen var kvinnornas andel något över 30 procent.
EnglishIn that respect, the Union has set the standard at exactly the same level for all applicants.
Vad detta beträffar har Europeiska unionen lagt måttstocken på precis samma höjd för alla kandidatländer.