「applicability」の英語-スウェーデン語辞書

EN

「applicability」スウェーデン語 翻訳

EN applicability
volume_up
{名詞}

applicability
volume_up
tillämplighet {共性名詞}
Applicability and deployment of research projects are still to be driven.
Forskningsprojektens tillämplighet och spridning måste stimuleras.
Applicability of the transitional provisions
Övergångsåtgärdernas tillämplighet
The source of unification is the applicability of international law, in particular, with regard to human rights, throughout the world.
Källan till enande är den internationella rättens tillämplighet, särskilt den internationella människorätten, i hela världen.
applicability
volume_up
användarbarhet {共性名詞}

"applicability"の類義語(英語):

applicability

スウェーデン語での"applicability"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishFurthermore, Amendment No 43 does not fall within the directive's area of applicability.
Ändringsförslag 43 hör vidare inte hemma i direktivets tillämpningsområde.
EnglishFurthermore, Amendment No 43 does not fall within the directive' s area of applicability.
Ändringsförslag 43 hör vidare inte hemma i direktivets tillämpningsområde.
EnglishI welcome in particular its concern for the 'applicability' of the mechanisms provided for.
Jag välkomnar särskilt att ?tillämpligheten? av de mekanismer som finns har uppmärksammats.
EnglishI welcome in particular its concern for the 'applicability ' of the mechanisms provided for.
Jag välkomnar särskilt att? tillämpligheten? av de mekanismer som finns har uppmärksammats.
EnglishThe area of applicability is established in Annex I and cannot be limited in the way proposed.
Tillämpningsområdet fastställs i bilaga I och kan inte begränsas på det sätt som föreslås.
EnglishMr van Velzen asked me a question about the applicability of subsidiarity in this field.
Van Velzen ställde mig en fråga om huruvida subsidiaritet är tillämpningsbart inom detta område.
English(d) research into the applicability of new screening methods.
d) Undersökningar av möjligheten att tillämpa nya screeningmetoder.
EnglishThe scope of applicability of the regulation has been extended.
Förordningens tillämpningsområde har utvidgats.
EnglishThe aforementioned lack of precision could lead to uncertainty as to the applicability of various systems of issuing reviews.
Den nämnda oklarheten kan leda till osäkerhet om tillämpningen av olika system för granskning.
EnglishRegarding the period of applicability of this regulation, I believe that there is no reason to commit ourselves now once and for all.
Det är, tycker jag, vilket även framgår av ändringsförslag 11, något som vi bör stödja.
EnglishProvisions on the applicability of certain acts
Bestämmelser om tillämpningen av vissa akter
EnglishNorut is a leading research community which supplies services of high quality and practical applicability for its clients.
Norut är en ledande forskargrupp som levererar tjänster av hög kvalitet och praktisk tillämpbarhet för sina kunder.
EnglishExtending the applicability of Rule 139 of Parliament's Rules of Procedure until the end of the seventh parliamentary term (
Förlängning av tillämpningen av artikel 139 i Europaparlamentets arbetsordning till slutet av sjunde valperioden (
EnglishFirstly, the question of the applicability of the PCB tests for pork is still open.
Jag vill bara helt kort kommentera några punkter: Till att börja med är frågan om möjligheten att använda PCB-kontrollen för griskött fortfarande obesvarad.
EnglishAll in all, I welcome the introduction, in that connection, of specific conditions governing the applicability of the derogation.
På det hela taget välkomnar jag i detta avseende införandet av särskilda villkor som styr undantagets tillämpning.
EnglishWe need to surmount the limited and sectorally circumscribed applicability of the article on freedom of movement, Article 8a.
Vi måste komma bort ifrån den begränsade och till vissa sektorer inskränkta tillämpningen av artikeln om fri rörlighet, 8a.
EnglishThat is why we need to insist in future on the coordination of scientific research and its applicability to the action plan.
Därför behöver vi i framtiden insistera på samordning av den vetenskapliga forskningen och dess tillämpning på åtgärdsplanen.
EnglishIn the area of the environment, there are many concerns focusing on the applicability of environmental measures in relation to WTO rules.
På miljöområdet finns det en stor oro för hur miljöåtgärder kommer att tillämpas i förhållande till WTO:s beslut.
EnglishI welcome the fact that the rapporteur has come out in favour of a five-year period of applicability.
Jag välkomnar att föredraganden har uttalat sig för en giltighetstid om fem år; denna uppfattning delas av min grupp.
EnglishIn the area of the environment, there are many concerns focusing on the applicability of environmental measures in relation to WTO rules.
På miljöområdet finns det en stor oro för hur miljöåtgärder kommer att tillämpas i förhållande till WTO: s beslut.