「to append」の英語-スウェーデン語辞書

EN

「to append」スウェーデン語 翻訳

EN to append
volume_up
[appended|appended] {動詞}

to append (同様に: to add, to add to, to berth, to continue)
You may read old reviews and append your comments if the seller has replied.
Du kan läsa gamla recensioner och lägga till egna kommentarer om säljaren har svarat.
If you use multiple URL parameters, simply append them together in your URL using the ampersand (&) symbol.
Om du använder flera webbadressparametrar behöver du bara lägga till dem i webbadressen genom att använda ett et-tecken (&).
What is especially important to me is that the Council should refrain from the practice of appending additional provisions in the form of declarations.
Jag anser att det är särskilt viktigt att rådet avstår från sin praxis att lägga till rättsliga bestämmelser i form av förklaringar i en bilaga.
I therefore fail to see why you should append the position of one particular group to the letter.
Därför förstår jag inte riktigt varför ni måste bifoga ståndpunkten från en särskild grupp.
I think that this is the right time to make your statement, if you want, which we can then append to the letter to the Tunisian authorities.
Jag tror att det är dags att, om ni vill, göra vårt uttalande som vi kan bifoga brevet som ställs till de tunisiska myndigheterna.
to append

スウェーデン語での"to append"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThe Properties command lets you append additional information to a document.
Med kommandot Egenskaper... kan du även tillfoga kompletterande information till dokumentet.
EnglishThis is how you can append an existing text document to another text document.
Så bifogar du ett dokument till ett textdokument.
EnglishIf you are using autotagging, Google Analytics will automatically append the gclid (Google Click ID) parameter to the end of the destination URL.
Om du använder automatisk märkning ser Google Analytics till att gclid-parametern (Google Click ID) automatiskt läggs till i slutet av destinationsadressen.
EnglishOur group has explained its position in a minority opinion which the Committee on Institutional Affairs has been good enough to append to the report.
Vår grupp har motiverat sin ståndpunkt i en minoritetsståndpunkt, som utskottet för institutionella frågor haft vänligheten att göra till en bilaga i betänkandet.