「yield」の英語-オランダ語辞書

EN

「yield」オランダ語 翻訳

volume_up
yield {名詞}
volume_up
to yield {動} [例]

EN yield
volume_up
{名詞}

yield (同様に: output, return, rate of return)
If these can be put in place quickly, I think it will mean a better investment yield on pension funds.
Indien deze snel tot stand kunnen komen betekent dat naar mijn idee een beter rendement van de beleggingen van de pensioenfondsen.
In addition my Group thinks that CO2 money must be deployed where it will yield the best return.
Daarnaast vindt mijn fractie dat CO2 -geld dáár moet worden ingezet waar dat het hoogste rendement oplevert.
bruto actuarieel rendement
yield (同様に: fruit, harvest, income, payoff)
This one said, "Yield: one ejaculate." ~~~ (Laughter)
In dit recept stond: 'Opbrengst: één zaadlozing'. ~~~ .
And pulse system yield: we're looking at 20-kiloton yield for an effect for us of 10 million Newtons.
De opbrengst van het pulssysteem. ~~~ We hebben een opbrengst van 20 kiloton voor een effect van 10 miljoen newton.
Biological yield is really important.
Biologische opbrengst is echt belangrijk.

オランダ語での"yield"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishWe realise that voting ‘ no ’ at this stage will not yield any further improvements.
Wij beseffen dat een tegenstem nu geen verdere verbeteringen meer kan opleveren.
EnglishDo the advocates of a weak policy believe that such a flood will yield more fish?
Denken de voorstanders van een slap beleid dat zo'n vloed meer vis oplevert?
EnglishHere we can see how small changes can yield considerable results in practice.
Hier ziet men hoe kleine veranderingen in de praktijk grote gevolgen kunnen hebben.
EnglishOther strategies, based on aggression and threats, do not yield results.
Strategieën op basis van agressie en bedreigingen leveren geen enkel resultaat op.
EnglishThis means that the fish yield in any one year could be 50 % more than it actually is.
Dit betekent dat de visopbrengst jaarlijks 50 % hoger zou kunnen uitvallen dan ze nu is.
EnglishThere is no reason to yield because this power is an established right.
Er is ook geen enkele reden om toe te geven, want die bevoegdheid is een verworvenheid.
EnglishWe do not believe that such propaganda measures will yield any positive results.
Wij denken niet dat er iets positiefs bereikt wordt met dit soort propagandistische maatregelen.
EnglishIt would also seem to be better than imposing sanctions that do not yield anything.
Dat lijkt ook beter dan sancties die niet in te vorderen zijn.
EnglishAnd I'll yield the floor here for a second to Einstein, who, I believe, has paid his dues.
En hier geef ik de vloer even aan Einstein, die volgens mij zijn strepen al heeft verdiend.
EnglishHere trade and economic policy must yield to the primacy of human rights policy.
Belangrijk is dat wij het economisch en handelsbeleid aan het mensenrechtenbeleid ondergeschikt maken.
EnglishThe most important aspect of statistical data on the European farmer is the reference yield.
Het belangrijkste van de statistische gegevens voor de Europese boer is de referentieoogst.
EnglishThis enlargement will yield substantially more than can be communicated or depicted in sums of money.
Bij deze uitbreiding gaat het om veel meer dan in geld kan worden uitgedrukt.
EnglishThere are huge differences in yield, quality and requirements.
Er zijn nu eenmaal enorme verschillen qua productiviteit, kwaliteit en omstandigheden.
EnglishA system that addresses CO2 alone will not yield the maximum effect.
Een systeem dat alleen stuurt op CO2 haalt niet het maximale effect.
EnglishFurthermore, as the coffee is being produced at too high a yield, its very quality is declining.
Bovendien leidt de te intensieve wijze van koffieproductie tot een afname van de kwaliteit.
EnglishWe cannot, nor do we wish to, yield to pressure from the United States.
Wij kunnen en mogen niet bezwijken voor de druk van dit land.
EnglishMr President, I am sure that the informal Summit of Biarritz will not yield any breakthroughs at this stage.
Voorzitter, de informele top in Biarritz zal zeker nog geen doorbraken opleveren.
EnglishThe increased productivity yield per hour worked means there is a decrease in the number of jobs.
Meer productiviteit per gewerkt uur betekent minder arbeidsplaatsen.
EnglishI truly hope that we can have a fruitful collaboration that can yield positive results.
Ik hoop werkelijk dat er een vruchtbare samenwerking mogelijk is die positieve resultaten kan opleveren.
EnglishIn addition to all this, research is indeed being carried out on adult cells and looks likely to yield results.
Het onderzoek met cellen van volwassenen vindt reeds plaats en is veelbelovend.