「thoroughgoing」の英語-オランダ語辞書

EN

「thoroughgoing」オランダ語 翻訳

EN thoroughgoing
volume_up
{形容詞}

thoroughgoing (同様に: exhaustive, in-depth, radical)
thoroughgoing (同様に: comprehensive, in-depth)
We hope the new Agreement will lead to a thoroughgoing renewal of our bilateral relations with Jordan.
Wij hopen dat de nieuwe overeenkomst tot een diepgaande vernieuwing van onze bilaterale relaties met dit land leidt.
The Commission will, however, continue to support thorough-going surveys of the economic position of the sector.
De Commissie zal echter steun blijven verlenen aan diepgaand onderzoek naar de economische toestand van de sector.
I would suggest, too, that the other institutions should also undertake a thorough-going review of the way they work and prepare a programme for modernisation.
Ik stel trouwens voor dat de andere instellingen ook een diepgaand onderzoek naar hun functioneren doen en een moderniseringsprogramma voorbereiden.

"thoroughgoing"の類義語(英語):

thoroughgoing

オランダ語での"thoroughgoing"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThis situation should, we think, give rise to a more thoroughgoing study of the citizens concerned.
Dit is volgens mij reden om na te gaan wat er bij deze burgers speelt.
EnglishA thoroughgoing review of the whole system is needed.
Het hele EU-beleid op dit gebied moet opnieuw onder de loep worden genomen.
EnglishSuch uncertain criteria require thoroughgoing controls, but the system offers no real controls.
Dergelijke vage criteria vereisen een strenge controle, maar het systeem voorziet in geen enkele controle.
EnglishWe hope the new Agreement will lead to a thoroughgoing renewal of our bilateral relations with Jordan.
Wij hopen dat de nieuwe overeenkomst tot een diepgaande vernieuwing van onze bilaterale relaties met dit land leidt.
EnglishIn carrying out its work on revising competition law, the Commission is proposing here a thoroughgoing change to the regulation on concentrations.
- De Commissie gaat verder met de herziening van het mededingingsrecht en stelt nu voor de EG-concentratieverordening ingrijpend te wijzigen.
EnglishThe reform, as I have just mentioned, cannot go as far as a more thoroughgoing reform conducted in the process of amending the Treaty.
De hervorming kan, zoals ik reeds eerder zei, niet zover gaan als een meer grondige hervorming in het kader van de wijziging van het Verdrag zou toestaan.
EnglishIt should be added that the European Union itself must undertake a thoroughgoing study into its own resources for funding the EU budget.
Bovendien is het van wezenlijk belang dat de Europese Unie zelf eens diep nadenkt over haar eigen middelen voor financiering van de begroting van de Europese Unie.
EnglishThe Dutch presidency organized an excellent conference on the prevention trafficking in women, and thoroughgoing agreements were made during this.
Het Nederlands voorzitterschap heeft in april '97 een prima conferentie over bescherming van de vrouwenhandel georganiseerd en daar zijn roerende afspraken gemaakt.
EnglishIt is for this reason that in countries like Poland there will be a particular need for thoroughgoing social, administrative and health reforms.
In dit opzicht is het hoogst noodzakelijk dat landen als Polen radicale hervormingen opstarten in de sociale sector, in de gezondheidszorg alsook in administratief opzicht.
EnglishA European identity develops through meetings between people and through more thoroughgoing cooperation, not through public institutions’ efforts to shape opinion.
Een Europese identiteit ontstaat door ontmoetingen tussen mensen en verdiepte samenwerking, niet door pogingen van publieke instellingen om aan opinievorming te doen.
EnglishIt is hypocritical to use today’ s proposal to defend subsidy-dependent sugar production in every corner of the EU and, at the same time, demand thoroughgoing reform in all the poor countries.
Het is hypocriet om in het onderhavige verslag de gesubsidieerde suikerproductie in alle uithoeken van de EU te verdedigen en tegelijkertijd een totale hervorming in alle arme landen te eisen.