「income」の英語-オランダ語辞書

EN

「income」オランダ語 翻訳

volume_up
income {名詞}

EN income
volume_up
{名詞}

income
Farmers ' income is penalised by this depreciation of the currency.
Het inkomen van de landbouwers wordt door deze muntontwaarding getroffen.
And in Scandinavian countries, fathers' income is much less important.
In de Scandinavische landen is het inkomen van de vaders veel minder belangrijk.
Organic farming provides an opportunity for farmers to increase their income.
De biologische teelt biedt boeren de kans om hun inkomen aan te vullen.
income
While other people are getting income increases, the farmers are losing money.
Terwijl andere bevolkingsgroepen extra inkomsten krijgen, verliezen de boeren inkomsten.
What percentage of that income is then paid to the worker?
Welk percentage van die inkomsten wordt vervolgens aan de uitzendkracht betaald?
In the short term, this income varies with interest rates.
Op korte termijn schommelen deze inkomsten afhankelijk van de rentevoet.
income (同様に: return, interest)
The ECB's other source of income is the interest on its official reserves.
De andere inkomstenbron bestaat uit de rente op de officiële reserves van de ECB.
In other words, is it enough to take measures against tax evasion on interest income at EU level?
Is het voldoende om maatregelen te nemen tegen ontduiking van belasting op rente-inkomsten in de EU?
It should be noted that interest on its own capital is the European Central Bank's only reliable source of income.
Men dient wel te bedenken dat de rente op het eigen kapitaal de enige betrouwbare inkomstenbron is van de Europese Centrale Bank.
income (同様に: fruit, harvest, payoff, product)
En al deze soorten leveren opbrengst.
As soon as investments in savings products appear on it, the income they generate must consequently be indicated in the accounts.
Als daarop investeringen in spaarproducten voorkomen, moet de opbrengst daarvan op de balans worden vermeld.
These sugar palms turn out to be fire-resistant -- also flood-resistant, by the way -- and they provide a lot of income for local people.
Deze blijken brandwerend te zijn en ook bestand tegen overstromingen En ze leveren veel opbrengst voor de plaatselijke bevolking.
income (同様に: acceptance, admission, reception, take)
The total income for the 1999 financial year amounted to EUR 86.9 billion.
De totale ontvangsten voor het begrotingsjaar 1999 bedroegen 86,9 miljard euro.
The justice gap can only be closed on the income side and not on the expenditure side.
De onrechtvaardigheid kan niet aan de ontvangsten- maar alleen aan de uitgavenzijde worden weggewerkt.
Furthermore, the fact that income from dock dues is used, in particular, to finance various social aid funds is not mentioned.
Verder wordt niet vermeld dat de ontvangsten uit de octroi de mer dienen om diverse sociale hulpfondsen te financieren.
income (同様に: achievement, benefit, gain, merit)
income

オランダ語での"income"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThe Commission is not against debt relief in favour of middle-income countries.
De Commissie is niet a-priori tegen schuldverlichting voor middeninkomenslanden.
EnglishSuch medicines often cost more than the annual income of people living there.
Die medicijnen kosten vaak meer dan het jaarinkomen van de daar levende mensen.
EnglishNo -- low-income countries like Kenya still don't have that level of organization.
Lage-inkomenslanden zoals Kenia hebben nog steeds niet dat niveau van organisatie.
EnglishToday we have two directives before us, including this one on capital income.
Vandaag liggen twee richtlijnen voor ons, waaronder deze op de kapitaalinkomsten.
EnglishEighty-eight per cent of its population lives on an income of under USD 4 a day.
Van de bevolking heeft 88 procent minder dan 4 dollar per dag te besteden.
EnglishInsofar as such surplus income arises, control obviously needs to be guaranteed.
Als er dergelijke overschotten ontstaan moet de controle natuurlijk gegarandeerd zijn.
EnglishThe total income for the 1999 financial year amounted to EUR 86.9 billion.
De totale ontvangsten voor het begrotingsjaar 1999 bedroegen 86,9 miljard euro.
EnglishNow it's 0.5 -- even worse than that in America -- showing us the income inequality.
Nu is het 0,5. ~~~ Dat is nog erger dan in Amerika, qua inkomensongelijkheid.
EnglishIt is not the Europe of the general minimum income or of voting rights for immigrants.
Het is niet het Europa van een algemeen minimuminkomen of stemrecht voor migranten.
EnglishHere too, I know that you will say: ' But that is a form of income support!
Ik weet dat u mij zult zeggen dat ook dit weer " een vorm van inkomenssteun betekent! "
EnglishThe average monthly per capita income in Moldova is only approximately EUR 30.
Het gemiddelde maandinkomen van een Moldaviër bedraagt slechts 30 euro.
EnglishAnd if you talk about a 20,000-dollar shoe, you're talking about 10,000 days of income.
Als je het dan hebt over een prothese van $20,:,000, dan is dat 10,:,000 dagen loon.
EnglishIts principal source of income is tourism, and of that it is currently deprived.
Momenteel is het land beroofd van een van zijn belangrijkste inkomstenbronnen: het toerisme.
EnglishIn general terms it is the main source of income for almost two million families in Europe.
Het is de belangrijkste inkomstenbron van bijna twee miljoen Europese gezinnen.
EnglishSimilarly, our old crafts are disappearing because they cannot provide a source of income.
Op dezelfde manier gaan oude ambachten verloren, omdat men daarvan niet kan leven.
EnglishCopper is a non-renewable source, which generates a large amount of income for Chile.
Koper is een niet-hernieuwbare energiebron, die Chili veel geld oplevert.
EnglishThe tax burden must be shifted from labour to the environment and capital income.
De belastingdruk moet verschoven worden van arbeid naar milieu en naar kapitaalopbrengsten.
EnglishFarmers in my country are already suffering a huge decline in income.
De landbouwers in mijn land hebben reeds te lijden van een enorme inkomensdaling.
EnglishThis would mean that a person's health would be governed by his income.
Op die manier zou het budget van mensen bepalend worden voor hun gezondheid.
EnglishThere are still chronic inequalities in the distribution of labour income.
Ook de verdeling van het arbeidsinkomen vertoont nog grote ongelijkheden.