「education」の英語-オランダ語辞書

EN

「education」オランダ語 翻訳

EN education
volume_up
{名詞}

education (同様に: instruction)
I believe that 'education, education, education ' is the real answer to poverty.
Ik ben van mening dat ' onderwijs, onderwijs, onderwijs ' het echte antwoord op armoede is.
Here we come down with the eradication of smallpox, better education, health service.
Hier dalen we met onderwijs, pokken, beter onderwijs, gezondheidszorg.
Ladies and gentlemen, education is the number one investment in the future.
Dames en heren, onderwijs is de allerbelangrijkste toekomstinvestering in Europa!
education (同様に: training)
Were they all able to receive an education that suited their abilities?
Heeft iedereen een opleiding overeenkomstig zijn mogelijkheden kunnen volgen?
The other subjects are education and training, and regional policy.
De overige thema's zijn onderwijs en opleiding, alsmede regionaal beleid.
Research, education and lifelong learning all received a boost.
Onderzoek, opleiding en levenslang leren hebben een krachtige impuls gekregen.
Libraries help to spread education and culture more evenly among the population.
Bibliotheken helpen de ontwikkeling gelijker onder de bevolking te verdelen.
encouraging the development of distance education;
de ontwikkeling van het onderwijs op afstand te stimuleren;
Good, free education is essential for development.
Goed gratis onderwijs is essentieel voor de ontwikkeling.
education (同様に: upbringing)
This is not public education, it is a suppression of human rights.
Dit is geen opvoeding door de overheid, dit is het afschaffen van mensenrechten.
If sexual education is reduced to biology, things are bound to go wrong.
Als seksuele opvoeding gereduceerd wordt tot biologie, loopt het mis.
That would be a fitting climax for the Year of Education through Sport.
Dat zou een passend hoogtepunt zijn voor het Jaar van opvoeding door sport.
education
One of the real challenges is to innovate fundamentally in education.
Eén van de grootste uitdagingen is om fundamenteel te innoveren in educatie.
For this reason parents must be included much more in media education.
Daarom moeten de ouders veel sterker bij de media-educatie worden betrokken.
information and health education for European citizens
a) gezondheidsvoorlichting en -educatie voor de Europese burger;
education
As Mrs Reding would say, education is also about training and the mind.
Zoals mevrouw Reding zei is het onderwijs ook een zaak van geestelijke vorming.
Education of the individual is important, particularly family criticism.
Persoonlijke vorming maar vooral een kritische ingesteldheid van het gezin zijn erg belangrijk.
Not enough is done on education and training.
Er is onvoldoende ruimte voor scholing en vorming.
education
education (同様に: information, counselling )
Very important as well -- we invest this money in AIDS and HIV education.
Ook zeer belangrijk - we investeren dit geld voor aids- en hiv-voorlichting.
Information and education have always been the cornerstones of consumer policy.
Informatie en voorlichting zijn altijd de hoekstenen geweest van het consumentenbeleid.
Better prevention and education will lead to fewer abortions.
Hoe meer preventie, hoe meer voorlichting, hoe minder abortussen.

"education"の類義語(英語):

education

オランダ語での"education"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThe Cairo summit will be followed up by another forum in Dakar on basic education.
De top in Caïro zal worden gevolgd door een forum over basisonderwijs in Dakar.
EnglishWithin the health programme, the majority will go towards the education programme.
Van het gezondheidsprogramma zal het merendeel gaan naar onderwijsactiviteiten.
EnglishIndeed, we in Scotland control our own education system and have for centuries.
In Schotland beheren we ons eigen onderwijsstelsel, en we doen dat al eeuwen.
EnglishSo you do vocational training, home education for those who cannot go to school.
Je doet aan beroepsopleiding en huisonderwijs voor wie niet naar school kan.
EnglishIt will be increasingly important to include education as part of the negotiations.
Het wordt steeds belangrijker om scholing ook in de onderhandelingen op te nemen.
EnglishThe need for basic education is the single most important cause of global poverty.
Het gebrek aan basisonderwijs is de belangrijkste oorzaak van armoede in de wereld.
EnglishSo I believe primary education is an idea which is arrived but not yet implemented.
Dus ik geloof dat basisonderwijs als idee gearriveerd, maar nog niet ingevoerd is.
EnglishThe professional needs to show that he or she has the adequate level of education.
De beroepsbeoefenaar moet aantonen een toereikend opleidingsniveau te hebben.
EnglishThere is no great disagreement about the necessity and value of further education.
Over de noodzaak en de waarde van voortgezette scholing is bijna iedereen het eens.
EnglishMrs Kinnock mentioned the forthcoming meeting in Dakar on basic education.
Mevrouw Kinnock noemde de komende bijeenkomst in Dakar over het basisonderwijs.
EnglishSimilarly a series of programmes intended for civic education has been organized.
Er is ook een aantal programma's gestart om de inwoners meer burgerzin bij te brengen.
EnglishI would especially emphasise basic education and basic professional training.
Ik wil speciaal wijzen op het belang van basisonderwijs en algemeen beroepsonderwijs.
EnglishOnly by means of a broad-based basic education system is a change of career possible.
Alleen met een veelzijdige basisopleiding is switchen in het beroepsleven mogelijk.
EnglishI wanted a Year of Sport, and now we have a Year of Education through Sport.
Iedereen weet natuurlijk waarom voor deze zo geforceerd overkomende titel is gekozen.
EnglishCooperation in the fields of health and education should also be deepened.
Ook de samenwerking op gezondheids- en onderwijsterrein moet worden verdiept.
EnglishThey are making an effort to introduce languages into primary education.
Zij zetten hun beste beentje voor om talen in het basisonderwijs te introduceren.
EnglishNot all children in the Union have the same access to education systems.
Niet alle kinderen in de Unie hebben dezelfde toegang tot de onderwijssystemen.
EnglishMr Mann said that education was necessary and that it needed to be continued.
De heer Mann wees op de noodzaak van scholing, van ononderbroken scholing.
EnglishAccess to the job market depends on education and we need to focus on this.
Mijn tweede opmerking betreft de speciale opleidings- en werkgelegenheidsprogramma's.
EnglishWe recommend preventive work, treatment, social education and rehabilitation.
Wij bepleiten preventieve inspanningen, behandeling, sociale training en rehabilitatie.