EN decline
volume_up
{名詞}

decline (同様に: abatement, decrease, demand, diminution)
Whatever its causes, the decline of violence, I think, has profound implications.
Wat de oorzaken ook moge zijn, de afname van geweld heeft diepgaande implicaties.
This report outlines the dramatic decline in European eel stocks.
In dit verslag wordt de dramatische afname van de Europese aalbestanden aan de orde gesteld.
Hence the worrying decline in meat consumption.
Vandaar de verontrustende afname van de vleesconsumptie.
The decline of the railways is also linked to problems concerning finance.
De achteruitgang hangt ook samen met financieringsproblemen.
This will cause the decline of the institutional history of Europe.
Ook hier is sprake van achteruitgang in de institutionele geschiedenis van Europa.
Such strategies would lead in the medium term to stagnation and decline.
Een dergelijke strategie zou op middellange termijn tot stagnatie en achteruitgang voeren.
decline (同様に: adversity, decay, waste, degeneracy)
This leads to the decline of, and consequently the direct threat to, democracy.
Dat leidt tot verval en brengt de democratie rechtstreeks in gevaar.
That industry has been in serious decline for the last 30 years.
Deze bedrijfstak is de afgelopen dertig jaar echter ernstig in verval geraakt.
But in fact, this metaphor of decline is often very misleading.
Maar in feite is deze metafoor van verval vaak misleidend.
decline (同様に: downturn, going down)
There are continuous reports about the decline in democracy in that country.
De berichten die van de teruggang van democratie in dit land getuigen, blijven binnenstromen.
At present there is a dangerous decline in world solidarity.
Momenteel wordt in de wereld een gevaarlijke teruggang van de solidariteit waargenomen.
We are convinced this decline can be absorbed.
Wij zijn ervan overtuigd dat deze teruggang ook kan worden opgevangen.
In California there has been a 40 percent decline in the Sierra snowpack.
In Californië was er een vermindering van 40 procent in het sneeuwpak van de Sierra.
In view of the decline in ECSC activities, and the conversion, it is debatable as to whether we can really still justify having an administrative budget of this size.
Met het oog op de vermindering van de EGKS-activiteiten en de omschakeling is een zo hoge administratieve begroting misschien niet langer gerechtvaardigd.
decline (同様に: action, alteration, change, conversion)
decline (同様に: relapse, backslide)
If we do not support it we are going to be in permanent decline in all sectors.
Doen wij dat niet, dan heeft dat in alle sectoren een permanente terugval tot gevolg.
If we take account of how slowly other sectors are growing or that they are even declining, it is clear that this issue is quintessential.
Gezien de beperkte groei of de terugval van de werkgelegenheid in andere sectoren is dat een fundamenteel gegeven.
The plan designed for large numbers of refugees is largely rendered inappropriate by the decline in the number of refugees.
Het plan dat gericht is op de grote vluchtelingenstromen is grotendeels achterhaald door het terugvallende aantal vluchtelingen.
decline (同様に: deterioration)
decline (同様に: decay, deterioration)
volume_up
aftakeling {de}
But his -- well, the only way I can articulate how it felt was that it precipitated my medical decline.
Maar hij -- de enige manier waarop ik kan zeggen hoe het voelde is dat het mijn medische aftakeling versnelde.
That has left us with a serious legacy of decay and decline with out-of-date structures and over-capacity in our water and sewage works.
Hierdoor torsen wij een zware nalatenschap van verval en aftakeling met ouderwetse structuren en een overcapaciteit in onze waterleidingen en rioleringen.

オランダ語での"decline"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishPublic pressure has already resulted in a decline in persecution once before.
De repressie is in het verleden al onder druk van de publieke opinie afgenomen.
EnglishIn Turkey itself, as I have said, recent months have seen a decline in standards.
Zoals ik al gezegd heb, zijn in Turkije zelf de normen de afgelopen maanden gedaald.
EnglishMarxism-Leninism is in terminal decline, but other ideologies have survived.
Het marxisme-leninisme heeft afgedaan, maar andere ideologieën bestaan nog steeds.
EnglishBecause it is true that there was a decline in prevalence in Uganda in the 1990s.
Het is waar dat de besmettingsgraad in Oeganda in de jaren negentig daalde.
EnglishBut it's an animal that's about 98 percent in decline throughout most of its range.
Maar dit is een dier dat al 98% is achteruitgegaan in het merendeel van zijn leefgebied.
EnglishAnd a society which does not engage in organized research is on the way to decline.
Een samenleving die niet op een georganiseerde wijze aan onderzoek doet, gaat achteruit.
EnglishThe decline in development investment and the debt crisis are the main obstacles.
De terugloop van ontwikkelingsinvesteringen én de schuldencrisis zijn de grote hinderpalen.
EnglishFarmers in my country are already suffering a huge decline in income.
De landbouwers in mijn land hebben reeds te lijden van een enorme inkomensdaling.
EnglishThe steady decline in the turnout rate in European elections is a matter of concern to us.
Voortdurende terugloop deelname Europese verkiezingen bron van ongerustheid.
EnglishSubject: Dramatic decline in the income of cotton producers in Greece
Betreft: Dramatische daling van het inkomen van de katoenproducenten in Griekenland
EnglishOn the contrary, xenophobia is more likely to be caused by a decline in religious convictions.
Het is eerder de degeneratie van het geloof die kan leiden tot vreemdelingenhaat.
EnglishThe dramatic decline in cod in the Irish Sea is all too apparent.
De dramatische daling van de kabeljauwreserves in de Ierse Zee is overduidelijk.
EnglishEverywhere, farmers are faced with a very large decline in revenue.
Overal hebben boeren een zeer aanzienlijk verlies aan inkomsten in het vooruitzicht.
EnglishWe have reached a point where it has become vital to take action in order to stop this decline.
Het is nu van essentieel belang om in actie te komen en deze terugloop te stoppen.
EnglishWorldwide, there's been a steep decline in deaths in interstate wars.
Wereldwijd is er een scherpe daling van doden door oorlogen tussen staten.
EnglishAs fishing activities decline, however, these investments will become economically less viable.
Maar als de visserijactiviteit afneemt, worden deze investeringen minder rendabel.
EnglishThe Commission was at liberty to decline that wish of Parliament.
De Commissie is zo vrij geweest om die wens van het Parlement terzijde te schuiven.
EnglishAnd what does that decline in social health mean, as a kind of a vital sign of the future?
Waar wijst die daling in sociale gezondheid op voor je toekomstig leven?
EnglishIt means that fishing ports are in terminal decline, so structural funds are poured in.
Vissershavens kwijnen weg, dus worden er structuurfondsen in gepompt.
EnglishEvidence of this is the decline in circulation of daily papers in the European Union.
Dat blijkt ook uit de daling van de oplage van de kranten in de EU.