「to administer」の英語-オランダ語辞書

EN

「to administer」オランダ語 翻訳

EN to administer
volume_up
[administered|administered] {動詞}

to administer (同様に: to keep house, to manage)
Profit for the banks, which administer the accounts and launder the money.
De winst van de banken, die de rekeningen beheren en het geld witwassen.
They administer approximately 80 % of the budget and they do not do it particularly well.
Zij beheren ongeveer 80% van de begroting en doen dit niet bepaald schitterend.
It is essential to administer the dairy premium in a fair and balanced way.
Het is essentieel de premies voor zuivelproducten op een rechtvaardige en evenwichtige wijze te beheren.
The transport sector consists of many small diffuse sources that we thought would be difficult to monitor, administer and control.
De transportsector is opgebouwd uit veel kleine bronnen op verschillende plaatsen, waarvan we dachten dat die moeilijk te controleren, besturen en beheersen zouden zijn.
EMU is to be administered by experts over whom no political control will be possible.
De EMU zal worden bestuurd door deskundigen die onbereikbaar zullen zijn voor beleidsmatige sturing.
That is what this cohesion policy brings with it: not just money, but also the modernisation of the way in which we work together and administer our affairs.
Dat is nu de waarde van het cohesiebeleid: niet alleen geld, maar ook modernisering van de manier van samenwerken en besturen.
to administer (同様に: to dispense, to manage, to mete, to minister)
And we were testing if the mice would also self-administer SSRIs.
We hebben getest of de muizen zichzelf ook SSRI's zouden toedienen.
Too often it is only sportsmen and women who currently face sanctions, and nobody bothers the people who administer the doping substances.
Momenteel worden maar al te vaak alleen de sportlui zelf gestraft, terwijl degenen die de dopingproducten toedienen, met rust worden gelaten.
The cost of a palliative is small, the absence of it will cost us much more and if the Irish presidency can achieve one thing, it should be to administer the painkiller.
De kosten van een pijnstiller zijn laag, maar zonder zo'n pijnstiller kost het nog veel meer en als het Ierse voorzitterschap één ding kan verwezenlijken dan is dat het toedienen van de pijnstiller.
It is the Commission that is to administer and oversee these rules.
Het is de taak van de Commissie om deze regels te administreren en beheren.
Secondly, it would, in my view, be practically impossible to administer.
Ten tweede is het volgens mij in de praktijk onmogelijk te administreren.
I am opposed to the inefficient new funds that are proposed and that the EU will be unable to administer successfully.
Ik ben tegen de voorgestelde nieuwe fondsen, omdat die ineffectief zijn en omdat de EU ze niet met succes zal kunnen administreren.

オランダ語での"to administer"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishEven the Serbian judges administer justice according to the wishes of Mr Milosevi č.
Ook de rechters in Servië spreken recht volgens de wensen van de heer Milosevic.
EnglishWe believe that the rules for coordination must be simple and easy to administer.
Wij zijn van mening dat de coördinatieregels eenvoudig en gemakkelijk te volgen moeten zijn.
EnglishWe have to find taxation specialists to administer these dossiers.
We moeten belastingdeskundigen aantrekken om die dossiers te behandelen.
EnglishWe do not necessarily have to administer it all from Brussels.
De verdeling ervan hoeft niet noodzakelijkerwijs geheel vanuit Brussel te geschieden.
EnglishThe forces there cannot responsibly administer day-to-day activities in the country.
De aanwezige troepen kunnen de dagelijkse activiteiten aldaar niet op verantwoorde wijze uitvoeren.
EnglishAn enormous and complex bureaucracy has been established to administer the Structural Funds.
Voor het beheer van de structuurfondsen is een enorme en ingewikkelde bureaucratie opgezet.
EnglishA sitting judge should be able to administer justice independently.
Een zittende rechter dient onafhankelijk rechtspraak te kunnen plegen.
EnglishIt is totally wrong from a nutritional point of view and it is impossible to administer.
Uit gezondheidsoogpunt is de verordening totaal verkeerd en de administratie ervan is onmogelijk.
English‘ any executive agency created or extended to administer this programme’
" enig uitvoerend agentschap dat is opgericht of uitgebreid voor de afwikkeling van dit programma "
EnglishWhat we wonder is whether the Council of Ministers will administer a public reprimand here too.
Wat wij ons afvragen is of het College van ministers ook dan een publieke oorvijg zal uitdelen.
EnglishWhat I am proposing, then, is that we administer a real political shock.
Ik stel dus voor heuse politieke schok teweeg te brengen.
EnglishI am very sceptical towards the idea that the EU should administer the Member State's aid activities.
Ik vind het zeer dubieus dat de EU de hulpactiviteiten van de lidstaten op zich moet nemen.
EnglishIt is not that they are out to cheat; they simply cannot work out how to administer the scheme.
Ze kunnen de adminstratie van de verordening gewoon niet aan.
EnglishSince 1 April 1997 it has been obligatory to administer animal feed in accordance with a specific regulation.
Sinds 1 april 1997 gelden bepaalde normen wanneer dierenmeel wordt gevoerd.
EnglishIndividual countries have forestry laws and the necessary authorities to administer these laws.
In de afzonderlijke landen zijn er bosbeschermingswetten, en autoriteiten die deze wetten uitvoeren.
EnglishI have received many complaints from schools which cannot work out how to administer the scheme.
Ik krijg vele klachten van scholen, die niet niet wegwijs worden uit de administratieve voorschiften.
EnglishIt makes sense to administer that from within the region too.
Het is logisch om ook dat vanuit de regio te doen.
EnglishNor have I any doubt that the Hong Kong administration is competent to administer a readmission agreement.
Ook twijfel ik er niet aan dat de regering van Hongkong in staat is een overnameovereenkomst uit te voeren.
EnglishI think that this rule too is one that the national authorities will be able reasonably to administer.
Ook op dit punt vind ik dat er sprake is van een regel die door de nationale autoriteiten goed te handhaven is.
EnglishThis is the only practical way to administer treatment in the case of a disease outbreak in large units.
Het is de enige praktische manier om een behandeling uit te voeren als er ziekte uitbreekt in grote aantallen.