「zebrać」のポーランド語-英語辞書


という意味ですか żebrać
PL

「zebrać」英語 翻訳

volume_up
zebrać {abbr. perfective verb}

PL zebrać
volume_up
{perfective verb}

1. 通常

W Komisji tymczasowej do spraw zmian klimatycznych zebraliśmy znaczne ilości danych pochodzące od wielu naukowców.
In the Committee on Climate Change we have accumulated numerous data from many scientists.
Następujące reakcje niepożądane, wymienione w poniższej Tabeli, zostały zebrane podczas badań klinicznych produktu Axura oraz od momentu wprowadzenia do obrotu.
The following Adverse Reactions listed in the Table below have been accumulated in clinical studies with Axura and since its introduction in the market.
Następujące działania niepożądane, wymienione w Tabeli 1, zebrano w badaniach klinicznych, w których stosowano preparat Zometa głównie długookresowo.
The following adverse drug reactions, listed in Table 1, have been accumulated from clinical studies following predominantly chronic treatment with zoledronic acid:
Idźcież, zbierzcie się wszystkie zwierzęta polne, zejdźci się do żeru.
go ye, assemble all the beasts of the field, bring them to devour.
Zbierzcie się wszyscy, a słuchajcie.
Assemble yourselves, all ye, and hear; who among them hath declared these things?
Dnia onego, mówi Pan, zgromadzę chromą i wygnaną zbiorę, i onę, którejm był źle uczynił:
In that day, saith Jehovah, will I assemble that which is lame, and I will gather that which is driven away, and that which I have afflicted;
Niewielka ilość powietrza może zebrać się w igle lub we wkładzie podczas normalnego użytkowania.
Small amounts of air may collect in the needle and cartridge during normal use.
Niewielka ilość powietrza może się zebrać się w igle lub we wkładzie podczas normalnego użytkowania.
Small amounts of air may collect in the needle and cartridge during normal use.
Czyli ze stacjonarnym koncentratorem mogliśmy zebrać dwie i pół godziny z każdego dnia.
So, about two and a half hours of the day we could collect with a stationary component.
Udało mi się zebrać światowych ekspertów w każdej dziedzinie.
And I gathered together, honestly, the world's leading experts in every possible way.
Zbierz z ziemi towary twoje, ty, która mieszkasz na miejscu obronnem.
Gather up thy wares out of the land, O thou that abidest in the siege.
Trzeba zebrać wszelkie doświadczenia w zakresie funkcjonowania elektrowni jądrowych, jakie wypływają z katastrofy w Japonii.
It is important to gather all of the experience on the operation of nuclear power plants from the disaster in Japan.
zebrać (同様に: zbierać)
volume_up
to harvest {他動} (corn, fruit, information, facts)
Aby je zebrać – Tak właściwie, czym jest zbieranie?
Now, in order to harvest it -- I mean, what's harvesting?
. ~~~ Próbują zebrać bakterie, porastające gęsto skorupę tych zwierząt.
And what these shrimp are trying to do is actually harvest the bacteria from the backs of these animals.
Główną miarą skuteczności była liczba jaj, które można było zebrać oraz wskaźnik zachodzenia w ciążę.
The main measures of effectiveness were the number of eggs that could be harvested and the ongoing pregnancy rate.
zebrać (同様に: zbierać, zdobyć, zdobywać, wykrzesać)
volume_up
to muster {他動} (summon)
I jedyne na co potrafimy się zebrać to: "Nie wiem.
And the best we can muster up is, "I don't know.
Jest to oczywista nieprawda, gdyż nikt nie proponuje, aby państwa członkowskie zebrały w jedną pulę 100% swojego zadłużenia.
This is patently false, because no-one has ever asked that the Member States pool 100% of their debts.
W celu dokonania analizy zebrano dane 504 osób zakażonych wirusem grypy B, uczestniczących we wszystkich badaniach.
Data from 504 influenza B infected subjects were pooled across all studies for analysis.
Jeżeli chcemy osiągnąć cel w postaci wspólnej, wiarygodnej i spójnej polityki zagranicznej UE, to powinniśmy raczej zebrać i skoncentrować nasze zasoby i środki prawne.
Rather, we must pool and concentrate our resources and instruments if we want to achieve a common, credible and coherent EU foreign policy.
zebrać (同様に: podnosić, podnieść, zbierać, postawić)
Po zebraniu tych informacji trzeba było podnieść wskaźnik ilości spadków do ponad 30%.
They had to raise the stated dropout rate as soon as that tracking was done to over 30 percent.
Dodajmy teraz wszystkie te wycieki, to znacznie więcej niż 50 miliardów, które Tony Blair chce zebrać dla Afryki.
. ~~~ That's far more than the 50 billion Tony Blair wants to raise for Africa.
~~~ Ta podróż, te 1000 km, pozwoliło zebrać fundusze na 6000 operacji katarakty.
And you know what, that trip, that thousand kilometers, it raised enough money for 6,000 cataract eye operations.
Co, gdy zbierze się w nim 20 tysięcy ludzi?
What happens when 20,000 people congregate in a camp?
zebrać (同様に: zbierać, ściągać, ściągnąć)
Trzeba zebrać wszelkie doświadczenia w zakresie funkcjonowania elektrowni jądrowych, jakie wypływają z katastrofy w Japonii.
It is important to gather all of the experience on the operation of nuclear power plants from the disaster in Japan.
Zbierz z ziemi towary twoje, ty, która mieszkasz na miejscu obronnem.
Gather up thy wares out of the land, O thou that abidest in the siege.
Zbiorę umiłowanych w pobliżu, i nasza pieśń będzie tańczyć.
Gather my beloved near, and our chanting will be dancing.
zebrać (同様に: zbierać)
volume_up
to glean {動} [比]
Więcej danych można by zebrać w innych obszarach.
More data could be gleaned from other areas.
Również w Instytucie Goethego zebrano wiele doświadczeń odnośnie tego, kiedy można najlepiej zintegrować e-ofensywę w procesie nauczania.
The Goethe-Institut has also gleaned from abundant experience just when in the learning process it is best to launch an e-offensive.
zebrać (同様に: porządkować, zbierać, uporządkować)
volume_up
to marshal {他動} [比]
zebrać (同様に: zbierać, zdobyć, zdobywać, wykrzesać)
volume_up
to muster up {他動} (summon)
I jedyne na co potrafimy się zebrać to: "Nie wiem.
And the best we can muster up is, "I don't know.
zebrać (同様に: zbierać)
volume_up
to sop up {動} (liquid)

2. 農業

zebrać (同様に: zbierać)
volume_up
to crop {他動} (vegetables, fruit, cereals)

3. スポーツ: "piłkę z tablicy"

zebrać
volume_up
to rebound {動} (basketball)

"zebrać"の類義語(ポーランド語):

zebrać

英語での"zebrać"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishNależy stosować wodoodporne rękawice i zebrać płyn za pomocą odpowiedniej bibuły.
Wear waterproof gloves and soak up the liquid with an appropriate absorbent.
PolishNie ma nic lepszego, żeby przyciągnąć najlepszych ludzi i zebrać ich razem.
You cannot beat it for attracting the best people and bringing them together.
PolishStaramy się zebrać wszystkie pozwolenia aby być gotowym, by zacząć działać.
We're trying to get all of the permissions to get everything all set, to get it going.
PolishNadszedł czas, by wraz z obywatelami Europy zebrać odwagę i otworzyć nowy rozdział.
The time has come to venture a new start with the citizens of Europe.
PolishZarysowała się pewna szansa -- nie było czasu, żeby wszystkich zebrać.
An emerging opportunity came -- didn't have time to get everybody together.
PolishMocno zebrać skórę w fałd i wprowadzić igłę pod kątem 45° do 90° szybkim zdecydowanym ruchem.
skin together and insert the needle at a 45° to 90° angle using a dart-like motion.
PolishTe maleństwa są w stanie zebrać około 10,000 punktów na sekundę.
These babies would be producing something like ten thousand points a second.
PolishNie wolno im było bowiem zebrać ani jednej garści zboża dla siebie.
They were not allowed to keep a single handful of grain for themselves.
PolishUdało mi się zebrać światowych ekspertów w każdej dziedzinie.
And I gathered together, honestly, the world's leading experts in every possible way.
PolishZebrać mocno skórę w fałd i wprowadzić igłę zdecydowanym ruchem pod kątem 45° do 90°.
Firmly pinch the skin together and insert the needle at a 45° to 90° angle using a dart-like motion.
PolishA my możemy zebrać dwa miliony ludzi rocznie i pokazać im tę rybę, pokazać im jej piękno.
And we can bring two million people a year into contact with this fish and show them its beauty.
PolishCo oznacza, że możemy zebrać całą tą informację aby stworzyć niesamowicie silne iluzje.
Which means we can bring all this information together to create some incredibly strong illusions.
PolishPoza tym powinniśmy się zebrać na odwagę i zamknąć raje podatkowe.
It would also be necessary to have the courage to close tax havens.
PolishGdyby zebrać wiele tych strumieni informacji, może udałoby się zrozumieć wojnę.
If we can get enough of these streams of information together, we can perhaps start to understand the war.
PolishChcąc zmienić świat, należy się zebrać i współpracować ze sobą.
If you want to change the world, you have to group together, you have to be collaborative.
PolishWięc musieliśmy zebrać do kupy skomplikowane informacje, musieliśmy połączyć swoje umiejętności działania.
So we had to get complex intelligence together, we had to line up the ability to act.
PolishBy zebrać dowody na istnienie czarnej dziury trzeba zrozumieć czym ona jest.
So, to begin with, we need to understand what a black hole is so we can understand the proof of a black hole.
PolishZależało nam, Bardzo chcieliśmy zebrać próbki tkanek do badań, ponieważ wiemy, jakie są cenne.
Now we had an interest in getting tissue samples for genetics because we knew they were very valuable.
PolishJest również wyrazem trwającego przez całe życie procesu uczenia się, za granicą można bowiem zebrać doświadczenia.
Migration is the expression of lifelong learning; migrants gain experience abroad.
PolishJeśli w tym celu trzeba będzie się zebrać na tej sali jeszcze dziesięć razy, niech i tak będzie.
If we return to this Chamber ten more times to achieve that, then we should do that and keep doing it.