「zaznaczyć」のポーランド語-英語辞書

PL

「zaznaczyć」英語 翻訳

volume_up
zaznaczyć {abbr. perfective verb}

PL zaznaczyć
volume_up
{動詞}

1. 通常

zaznaczyć (同様に: zakreślić, zakreślać, cechować, stemplować)
Strategia UE 2020 musi wyraźnie zaznaczyć początek etapu po-lizbońskiego.
EU 2020 must clearly mark the start of the post-Lisbon phase.
Na stronie błędów indeksowania możesz zaznaczyć błąd dla określonego URL-a jako naprawiony.
On the Crawl Errors page, you can mark an error for a specific URL as fixed.
Dla przypomnienia należy zaznaczyć wybrane dni wymiany plastra na kartoniku zewnętrznym.
As a reminder, mark on the outer carton your chosen patch-change days.
zaznaczyć (同様に: wspomnieć, nadmienić, nadmieniać, wymienić)
Powinienem zaznaczyć, że naprawdę to wszystko robię własnoręcznie.
I know I should mention: I'm making all these things.
Chciałbym zaznaczyć, że jest to wynikiem naszych długotrwałych negocjacji z Komisją Europejską.
I would like to mention that this has been the result of our lengthy negotiations with the European Commission.
Chciałabym zaznaczyć, że zaproponowana dyrektywa nie odnosi się do sankcji karnych ani systemów punktów, które już istnieją w państwach członkowskich.
I would like to mention that the directive being proposed does not refer to criminal sanctions or to the points systems where they already exist in Member States.
zaznaczyć (同様に: zaznaczać)
volume_up
to flag {他動} (text)
zaznaczyć (同様に: zaznaczać)
volume_up
to score {動} (with chalk, ink)
Biała do jasnobeżowej, owalna tabletka oznaczona literą „ G ” i zaznaczoną linią podziału.
White to light beige, oval tablet marked with “ G” and a score line.
Jak wygląda lek Glucomed i co zawiera opakowanie Biała do jasnobeżowej, owalna tabletka oznaczona literą „ G ” i zaznaczoną linią podziału.
What Glucomed looks like and content of the pack Glucomed is a white to light beige, oval tablet marked with “ G” and a score line.

2. IT関連

zaznaczyć
Po przyjęciu tabletki należy zaznaczyć przeznaczone do tego celu miejsce na nalepce.
Once you’ve taken your tablet, put a tick in the box on the sticker.
Jeżeli akceptujesz odpowiedź w jednym z poniższych języków, zaznacz odpowiednie pole:
If you are willing to accept a reply in one of the following languages, please tick the corresponding box:
Ponadto zakazane będzie stosowanie tak zwanych z góry zaznaczonych pól wyboru, powodujących problemy szczególnie w sektorze transportu pasażerskiego.
Further there will be a prohibition of so called pre-ticked boxes causing problems especially in the passenger travel sector.

英語での"zaznaczyć"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishNa koniec chciałbym zaznaczyć, że wiele z tej inspiracji czerpałem z teatru.
And finally I want to point out that a lot of this inspiration comes from theater.
PolishChciałem zaznaczyć, że potrzebujemy stabilnego i wiarygodnego rządu w Pakistanie.
I wanted to make the point that we need a stable and reliable government in Pakistan.
PolishW takim odniesieniu zasady te są nie na miejscu - i to należy wyraźnie zaznaczyć.
These rules are out of place there, and this should be clearly recognised.
PolishChciałbym również zaznaczyć, że nad normami produktów będziemy debatować w Brukseli.
I should also like to point out that we shall debate product standards in Brussels.
PolishNależy zaznaczyć, że traktat lizboński przekształcił EBC w instytucję wspólnotową.
It should be pointed out that the Treaty of Lisbon has made the ECB an EU institution.
PolishMusimy jednak dopuścić, że kolejne prezydencje będą chciały zaznaczyć swoje priorytety.
We do, however, have to allow future presidencies to decide their own priorities.
PolishChciałbym jednakże zaznaczyć, że obecna debata powinna skupiać się nie tylko na kosztach.
However, I would like to stress that this debate should not just be about costs.
PolishMuszę zaznaczyć, że te państwa nie spełniły wszystkich kryteriów deficytu.
I must point out that these countries have not met all the deficit criteria.
PolishChcę zaznaczyć, że nie życzę sobie mieć nic do czynienia z tym posłem do Parlamentu.
I must point out that I want nothing to do with this Member of Parliament.
PolishChciałbym wyraźnie zaznaczyć, że nie mówię tu ani o opłatach ani o odsetkach bankowych.
I want to reiterate that I am talking about fees and not about bank interest.
PolishMuszę zaznaczyć, że moje poprawki, które mówią o tych sprawach, są notorycznie odrzucane.
I should say that my amendments, which highlight this fact, are regularly rejected.
PolishPowinienem zaznaczyć -- nie jestem rzeźbiarzem; tworzę kanciaste modele.
I should point out at this time -- I'm not a sculptor; I'm a hard-edged model maker.
PolishChciałbym zaznaczyć, że z identyczną sytuacją mieliśmy do czynienia w 1994 r.
To recap, for your information, this is the same situation as in 1994.
PolishChciałbym też wyraźnie zaznaczyć, że również budżet dla LIFE+ wzrośnie o 9%.
I would like to emphasise as well that the budget for LIFE+ will also be increased by 9%.
PolishChciałabym zaznaczyć kilka obszarów, nad którymi musimy wciąż pracować.
I would like to highlight a few areas in which we need to continue to work.
PolishChciałabym także szczególnie zaznaczyć, że należy położyć nacisk na działania edukacyjne.
I also particularly want to say that emphasis must be placed on educational measures.
PolishChciałbym zaznaczyć, że wspomniany limit 25 miliardów euro wydaje się bardzo niski.
This EUR 25 billion ceiling, I would like to observe, seems very low.
PolishPo drugie, pragnę zaznaczyć, że stabilność nie jest jedynym decydującym czynnikiem.
My second point is that we need to recognise that stability is not the only decisive factor.
PolishTrzeba zaznaczyć, że w takim przypadku działania niepożądane mogą być nasilone.
It should be noted that the adverse reactions may be intensified.
PolishPo drugie, muszę zaznaczyć, że mówimy tu o liberalizacji, nie zaś o prywatyzacji.
Secondly, I must point out that we are talking here about liberalisation and not privatisation.