「zapisywać」のポーランド語-英語辞書

PL

「zapisywać」英語 翻訳

volume_up
zapisywać {abbr. imperfective verb}

PL zapisywać
volume_up
[zapisuję|zapisywałbym] {imperfective verb}

1. 通常

zapisywać (同様に: zapisać)
volume_up
to chalk up {動} (score, points)
zapisywać (同様に: przyjmować, przyjąć, zapisać, werbować)
zapisywać
zapisywać (同様に: zapisać, zanotować, notować)
Korzystanie z wyszukiwarki przez protokół SSL nie sprawia, że Google otrzymuje i rejestruje mniej danych podczas wyszukiwania, ani nie wpływa na zapisywanie haseł w Twojej Historii online.
SSL search does not reduce the data that Google receives and logs when you search, or change the listing of the items in your Web History.
Treść bezpiecznych stron, stron intranetowych i plików lokalnych jest podczas tłumaczenia przesyłana przy użyciu bezpiecznego połączenia, a tekst nie jest zapisywany w dzienniku Google.
The contents of secure pages, intranet pages, and local files are submitted and translated using a secure connection, and Google will not log any of the text.

2. IT関連

zapisywać (同様に: zachowywać)
Możesz też zapisywać je samodzielnie, naciskając przycisk Zapisz.
But you can also save by pressing the Save button.
Aby zapisywać wyszukiwania wykonywane w Google, włącz Historię online:.
To save your Google searches, enable Web History:
Możesz wyszukiwać adresy i firmy, a następnie zapisywać na mapie pozycje z wyników wyszukiwania.
You can search for addresses and businesses and save items from your search results to your map.
zapisywać
W jakiś sposób, którego jeszcze nie rozumiemy, nauczyły się one zapisywać informacje.
Somehow by ways that we don't quite understand, these little drops learned to write down information.
Lekarz będzie przy każdej wizycie zapisywał w niej wyniki badań krwi.
Your doctor will write your blood tests in this booklet at each visit.
Zapisujemy je matematycznie i widzimy że używają bardzo podobnej matematyki.
We write them out mathematically, and we see they use very similar mathematics.

3. "coś"

zapisywać (同様に: rejestrować)
volume_up
to keep a record {動} (of sth)
Spożywane produkty należy zapisywać w dzienniczku żywienia.
Keep a record of what you are eating in a food diary.
Aby ułatwić właściwą zmianę miejsc wstrzyknięć, zaleca się zapisywanie daty i miejsca wstrzyknięcia leku.
To help you rotate the injection sites appropriately we recommend that you keep a record of the date and location of your injection.
Schemat rotacji Aby ułatwić właściwą zmianę miejsc wstrzyknięć, zaleca się zapisywanie daty i miejsca wstrzyknięcia leku.
Rotation Schedule To help you rotate the injection sites appropriately we recommend that you keep a record of the date and location of your injection.

4. 法律学

zapisywać (同様に: zapisać, darować, darowywać)
volume_up
to demise [demised|demised] {動} (by will)

5. 法律学: "w spadku"

英語での"zapisywać"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishI zaczęli zapisywać czas, momenty dla każdego piknięcia, jakie nagrali.
We may be the first people in the United States to be listening to this.
PolishNa początku zacząłem zapisywać, kiedy pojawiają się na wyspach.
And the first thing I did was started recording when they turned up in the Maldives.
PolishInstrukcja jak zapisywać miejsca wstrzyknięć i daty wykonania iniekcji
Instructions for keeping track of your injection sites and dates
Polish− Zaleca się, by w miarę możliwości zapisywać nazwę i numer serii każdej dawki podawanego leku BeneFIX.
It is recommended that, whenever possible, every time you use BeneFIX, the name and batch
PolishZacząłem się więc zastanawiać i zapisywać, co według mnie potrzebne jest do stworzenia idealnego biennale.
So I started thinking and listing what all it was that I thought would make a perfect biennial.
PolishNie musisz wcale zapisywać się do partii politycznej.
You do not necessarily need to be involved in a political party.
PolishWskazane jest, aby w miarę możliwości zapisywać numer serii podawanego preparatu BeneFIX.
It is recommended that, whenever possible, every time you use BeneFIX, the lot number of the product found on the vial is recorded.
PolishChciałabym zapytać, dlaczego dzieci asystentów parlamentarnych muszą się zapisywać jako należące do kategorii trzeciej i płacić czesne.
I would like to ask you why the children of Parliamentary assistants have to register under category three and pay school fees.
PolishLekarz powinien zapisywać pacjentkom możliwie najmniejszą dawkę do stosowania przez możliwie najkrótszy okres zapewniający zmniejszenie nasilenia objawów.
Your doctor should aim to prescribe the lowest dose for the shortest time that gives you relief from your symptoms.
PolishDla dobra pacjentów zaleca się, by w miarę możliwości zapisywać nazwę i numer serii podawanego preparatu BeneFIX.
In the interest of patients, it is recommended that, whenever possible, every time that BeneFIX is administered to them, the name and batch number of the product is registered.
Polishzapisywać się na
PolishPo co zapisywać na papierze dodatkowe wymogi, i to jeszcze bardziej rygorystyczne, jeśli nie udaje nam się wdrożyć tych już istniejących?
What is the use of putting additional requirements down on paper, and ever more stringent requirements at that, if we fail to implement the existing ones?
PolishZaleca się aby przed każdym podaniem pacjentowi dawki leku IntronA zapisywać nazwę i numer serii preparatu w celu uzyskania rejestru stosowanych serii.
It is strongly recommended that every time you receive a dose of IntronA the name and batch number of the product are recorded in order to maintain a record of the batches used.
PolishZdecydowanie zaleca się, żeby za każdym razem, kiedy jest podawana dawka preparatu Nonafact, zapisywać nazwisko pacjenta i numer serii produktu w celu prowadzenia rejestru użytych serii.
It is strongly recommended that every time you receive a dose of Nonafact the name and batch number of the product are recorded in order to maintain a record of the batches used.