「zapisy」のポーランド語-英語辞書

PL

「zapisy」英語 翻訳

PL

zapisy {女性複数形}

volume_up

英語での"zapisy"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishDopiero teraz nadchodzi czas, aby te zapisy i postanowienia wypełnić treścią.
Only now has the time come to give those provisions and resolutions real content.
PolishChociaż umowa jest satysfakcjonująca, można by nadal poprawić niektóre zapisy.
While this agreement is satisfactory, certain points could still have been improved.
PolishDlatego też musimy teraz przełożyć zapisy tego sprawozdania na praktyczne działania.
That is why we now need to move on from this report and take practical action.
PolishUdostępnili mu nawet najciekawszą rzecz: buchalterię, prowadzone zapisy finansów.
We got an inside look at the gang, from the very bottom up to the very top.
PolishZapisy takie najlepiej umieszczać jest w konwencjach międzynarodowych i w Karcie.
This is best done in relevant international conventions and in the Charter.
PolishNiestety, w większości przypadków zapisy rozporządzenia nie są respektowane.
Unfortunately, in most cases, the provisions of the regulation are not being respected.
PolishPrzypominam zapisy sprawozdania mówiące o poprawie stosunków między Tajwanem a Chinami.
I echo the report's words about the improvement in cross-straits relations.
PolishNie możemy działać w taki sposób, zapisy sprawozdania w sprawach energii są niewystarczające.
We must not work like this. The provisions of the energy report are insufficient.
PolishŻeby się o tym przekonać, wystarczy przeczytać zapisy debat Parlamentu Europejskiego.
You only have to read the European Parliament debates to realise that.
PolishJednak niektóre zapisy zaproponowane w sprawozdaniu posła Roberto Gualtieri są nie do przyjęcia.
However, some of the proposals set out in the Gualtieri report are unacceptable.
PolishObecne zapisy traktatu zawierają obowiązek działania na rzecz równouprawnienia.
Existing treaty provisions contain an obligation to work towards equality between women and men.
PolishIstnieją nawet zapisy o tym, że ludzi skazywano na śmierć za to, że odmawiali sadzenia ziemniaków.
There are even records of people being executed for refusing to grow potatoes.
PolishWalczyliśmy jednak o bardziej rygorystyczne zapisy w przyszłości i osiągnęliśmy nasz cel.
We fought for stricter wordings in future, however, and we achieved our goal in this regard.
PolishW rzeczywistości zapisy zawarte w sprawozdaniu nie wykluczają innych obszarów.
Indeed, the report's provisions do not exclude other areas.
PolishDobrze, że chcemy wpisać do traktatu pewne zapisy dyscyplinujące nasze działania.
It is good that we want to add to the Treaty certain provisions which will impose discipline on what we do.
PolishZ punktu widzenia mojej grupy takie zapisy idą o wiele za daleko.
As far as my group is concerned, that is really going much too far.
PolishSecret Service, dla oczywistych powodów...... trzyma drobiazgowe zapisy DNA, odciski palców.
The Secret Service, for obvious reasons...... keep meticulous records, the DNA, the fingerprints.
PolishMa pani rację twierdząc, że zapisy tej dyrektywy są obecnie negocjowane.
You are right to say that we are negotiating the directive.
PolishChciałabym, aby wniosek zawierał dalej idące zapisy w tym obszarze.
I would have liked the proposal to go further on this front.
PolishPo drugie pragnę powiedzieć panu Agnolettowi, że zapisy dotyczące praw człowieka są istotnie bardzo ważne.
Second, let me say to Mr Agnoletto that human rights clauses are indeed very important.