「zakończyć」のポーランド語-英語辞書

PL

「zakończyć」英語 翻訳

volume_up
zakończyć {abbr. perfective verb}

PL zakończyć
volume_up
{動詞}

zakończyć (同様に: kończyć się, skończyć, kończyć, zakańczać)
Jesteśmy zaniepokojeni zapowiedzią PKK, że chce zakończyć przerwanie ognia.
We are alarmed by PKK's announcement that it wants to end the ceasefire.
Pragnę zakończyć, podkreślając istotny charakter promowania dialogu międzykulturowego.
I wish to end by stressing the importance of promoting intercultural dialogue.
Chciałbym zakończyć wierszem amerykańskiej poetki, Lucille Clifton.
I want to end with a poem by an American poet called Lucille Clifton.
zakończyć (同様に: sfinalizować, skończyć, przyjść)
Omawiana tu sprawa obniżenia należności celnych może zakończyć się fiaskiem, albo też otworzyć nową erę stosunków handlowych.
This tariff reduction affair may end up achieving nothing, or it could open a new era in trade relations.
And I'll end up with this: yes.
Negocjacje, lub dyskusje, są w toku, zatem niezwykle trudno powiedzieć, w jakim punkcie zakończy się końcowa rozgrywka.
The negotiations, or discussions, are ongoing, so it will be extremely difficult to say where the final game will end up.
zakończyć (同様に: ukończyć, kończyć, dokończyć, zakańczać)
Chciałbym zakończyć przedstawiając prosty pomysł.
Commissioner, I would like to finish with a simple idea.
Pacjent powinien zakończyć kurację zaleconą przez lekarza prowadzącego.
Finish the course of treatment prescribed by your doctor.
Chcę zakończyć moje wystąpienie na kwestii depenalizacji homoseksualizmu.
I would like to finish my speech by raising the issue of the decriminalisation of homosexuality.
zakończyć (同様に: przekreślić)
Jutro my, Parlament, musimy zakończyć ten okropny epizod.
Tomorrow, we, Parliament, must put an end to this terrible episode.
Musimy to zakończyć i wyplątać się z tej sytuacji.
We have to put an end to this and get out of it.
To, jak sądzę, pozwoli nam zakończyć debatę i wprowadzić wreszcie patent europejski.
That, I believe, will help us put an end to this debate and enable us to finally get a European patent.
zakończyć
zakończyć (同様に: rozerwać, rozedrzeć, roznosić, roznieść)
zakończyć (同様に: zatrzymywać, zatrzymać, kończyć)
W przypadku utrzymywania się nieprawidłowości, należy zakończyć terapię gemfibrozylem.
Gemfibrozil therapy should be terminated if abnormalities persist.
Niektóre z nich już zakończono, inne zaś utrzymano, zaostrzając wymogi.
Some measures have been terminated and others have been maintained under stricter conditions.
Zaostrzenia przebiegu zapalenia wątroby zgłaszano również u pacjentów, którzy zakończyli leczenie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.
Exacerbations of hepatitis have also been reported in patients who have terminated treatment of hepatitis B.
zakończyć (同様に: zamknąć, zamykać, kończyć, dokończyć)
Jak stwierdziliśmy w sprawozdaniu, fakt ten otwiera też Chorwacji możliwość zakończenia negocjacji już w roku bieżącym,.
That also opens up the possibility for Croatia to wrap up negotiations as early as this year, as we have stated in our report.

英語での"zakończyć"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishNegocjacje z Chorwacją w sprawie jej przystąpienia do UE mogą się wkrótce zakończyć.
Negotiations with Croatia on its accession to the EU may be concluded shortly.
PolishWięc jeśli chcemy zachowywać się poważnie, to myślę, że powinniśmy zakończyć tę debatę.
So if we want to behave in a serious manner, I think we should stop this debate.
PolishTo barbarzyństwo, nie można go tolerować i musimy go zakończyć raz na zawsze.
It is barbaric, it should not be countenanced and we need to ban it once and for all.
PolishWładze krajowe muszą pilnie zakończyć tworzenie szczegółowych planów likwidacji.
National authorities must finalise detailed decommissioning plans as a matter of urgency.
Polishrozpoczęciem leczenia somatropiną należy zakończyć leczenie przeciwnowotworowe.
Somatropin must not be used when there is any evidence of tumour activity and anti-tumour
PolishRW: Cóż, muszę ci przerwać, i zakończyć spotkanie, ponieważ trwa już bardzo długo.
RSW: Well, I'm going to wind this up and wind up the meeting because it's been very long.
PolishKonferencja w Kopenhadze musi zakończyć się sukcesem, a my możemy się do tego przyczynić.
The Copenhagen conference must succeed, and we can play our part in achieving that.
PolishJednakże udało się znaleźć kompromis, zatem należy zakończyć dyskusję.
However, a compromise has been found and the debate should therefore be concluded.
PolishMusimy dokonać bardzo dokładnej oceny wpływu, która niedługo ma się zakończyć.
We needed to carry out a very thorough impact assessment and that is about to be concluded.
PolishChciałbym zakończyć stwierdzeniem, że ochrona europejskich obywateli jest priorytetem.
I should like to close by saying that legal protection for European citizens is crucial.
PolishPopieram również propozycję sprawozdawczyni, by zakończyć cały proces do 1 maja 2014 r.
I also support the rapporteur's proposal for the process to be completed by 1 May 2014.
Polishciężkich uszkodzeń wątroby lub martwicy, które mogą zakończyć się zgonem,
sever liver injury such as liver failure or necrosis which may be fatal,
PolishPozwólcie mi zatem zakończyć dobrą wiadomością, i może odrobiną złych.
The good news is that this is happening today. ~~~ It's very powerful work.
PolishRównocześnie rząd grecki musi oczywiście zakończyć wewnętrzne spory.
At the same time, the Greek Government naturally has to stop its internal struggles.
PolishPacjenci, u których wykryto wirusa w 12. tygodniu powinni zakończyć leczenie.
Patients who have detectable virus at week 12 should stop therapy.
PolishLekarz poinformuje pacjenta, jak długo może stosować lek Avonex lub kiedy zakończyć leczenie.
Your doctor will advise you for how long you can use Avonex or when to stop.
PolishNie mam wątpliwości, że pozwoli ono zakończyć z sukcesem czeskie przewodnictwo w Unii.
I have no doubt that it will contribute to a successful conclusion of the Czech Presidency.
PolishAby zakończyć procedurę catch-the-eye, chciałabym Państwu powiedzieć: catch the tax.
To close the catch-the-eye procedure, I say to you: catch the tax.
PolishOkres ciężkiej, jednostronnej zagranicznej pomocy gospodarczej powinien się już zakończyć.
The times of tough, one-sided external economic aid should now be over.
PolishWłaśnie z tego powodu konferencja w Kopenhadze musi zakończyć się międzynarodowym sukcesem.
This is why the Copenhagen conference must be an international success.