「zakładając, że」のポーランド語-英語辞書

PL

「zakładając, że」英語 翻訳

PL zakładając, że
volume_up
{接続詞}

zakładając, że
Ze swej strony Parlament proponuje przeniesienie 6% pomocy w odniesieniu do tytoniu udzielonej na lata 2009-2012, zakładając, że pomoc dla producentów wciąż będzie wtedy udzielana.
For its part, Parliament is proposing the transfer of 6% of tobacco aid granted for the period 2009 to 2012, assuming that aid to producers is continued.
zakładając, że
Ze swej strony Parlament proponuje przeniesienie 6% pomocy w odniesieniu do tytoniu udzielonej na lata 2009-2012, zakładając, że pomoc dla producentów wciąż będzie wtedy udzielana.
For its part, Parliament is proposing the transfer of 6% of tobacco aid granted for the period 2009 to 2012, assuming that aid to producers is continued.

"zakładając, że"に類似した翻訳-英語

zakładać 動詞
że 接続詞
English
ze 前置詞

英語での"zakładając, że"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishRolnicy planowali budżety, zakładając, że obecny system pozostanie w mocy do roku 2013.
Farmers have budgeted on the current system remaining in place until 2013.
PolishMusimy więc wspierać rozwiązanie afrykańskie, zakładając, że jesteśmy w stanie je wdrożyć.
We must therefore support an African solution, assuming we are able to implement it.
PolishPrzede wszystkim zmieniono podstawę prawną rozporządzenia, zakładając, że jest nią ochrona środowiska.
First of all, the legal basis for the regulation has been changed to the environment.
Polishzakładając że chcecie jechać na Hawaje czy kupilibyście te wczasy?
Assuming you wanted to go to Hawaii, would you buy this package?
PolishMielibyśmy rację, zakładając, że własne 'ja' to żywa materia.
We'd be right in assuming that the self is an actual living thing.
PolishZakładając, że tak istotnie jest, myślę że wszyscy na tej sali zapytają: "od kiedy"?
And given that we do -- and that's the assumption everybody, I think, in this room would make -- when was that?
PolishI to zakładając, że macie już w domu DSL.
(Laughter) And that's assuming you already have DSL in your house.
PolishAnkiety pokazują, że mężczyźni kłamią dwa razy częściej niż kobiety, zakładając, że odpytywane kobiety mówiły prawdę.
Now polls show that men tell twice as many lies as women -- assuming the women they ask told the truth.
PolishTe zasady powinny działać wszędzie, zakładając, że wiemy dlaczego dany organizm ewoluuje ku wirulencji.
Now, these ideas should apply across the board, as long as you can figure out why some organisms evolved to virulence.
PolishSą strumienie wyrzucane ze środka, ciężko jest je wyjaśnić zakładając, że galaktyki są złożone tylko z gwiazd.
Again, a source of energy that's very difficult to explain if you just think that galaxies are composed of stars.
PolishOto jak powinien wyglądać kod JavaScript w sekcji (zakładając, że skorzystasz z własnego identyfikatora kodu śledzenia): ~~~ 3.
Here's what the JavaScript code in the sectionshould look like:
PolishZakładając, że grupa ALDE przyjmie moją radę, nie przedstawimy ani nie poprzemy żadnych poprawek do rzeczonej rezolucji.
Assuming the ALDE Group accepts my advice, we will neither table nor support any amendments to this resolution.
PolishJeśli wiemy tyle, możemy przewidzieć ich zachowanie, zakładając, że każdy dba o dwie sprawy, podejmując decyzje.
If we know those things we can predict their behavior by assuming that everybody cares about two things on any decision.
PolishZakładając, że epidemia potrwa 18 miesięcy, czy kupisz 18-miesięczny zapas masek dla każdego członka rodziny?
Well if you think it's going to last 18 months, are you going to buy 18 months worth of masks for every single person in your family?
PolishZakładając, że cena ropy naftowej pozostanie na poziomie 100 dolarów za baryłkę, Europa, w której żyjemy, zostanie postawiona w trudnej sytuacji.
With the price of oil at almost USD 100 per barrel, this Europe that we live in faces an emergency.
Polish(Śmiech) Zakładając, że był w tym dobry.
PolishInnymi słowy, pierwsze parę zdań brzmiałoby, zakładając, że jest to winorośl: utwórz korzeń, utwórz gałąź, utwórz kwiatostan.
In other words, the first couple of sentences here, assuming this is a grape plant: make a root, make a branch, create a blossom.
PolishJest to ilustracja bardzo trudna, nawet zakładając, że gospodarka będzie miała się dobrze -- prawdopodobnie lepiej niż w rzeczywistości.
It is an increasingly difficult picture, even assuming the economy does quite well -- probably better than it will do.
PolishZakładając, że do Gdańskiej części problemu podejdzie się w taki sposób, w jaki wspomniałam, przejdę teraz do dwóch pozostałych stoczni.
Assuming that the Gdańsk side of the problem is approached in the way I mentioned, then I will now come to the two other shipyards.
PolishPatrząc na program i zakładając, że debata na temat Gruzji odbędzie się dzisiaj, nie mamy żadnych specjalnych żądań.
(DE) Mr President, looking at the agenda and assuming that the debate on Georgia takes place today, we do not have any specific requests.