「złagodzić」のポーランド語-英語辞書

PL

「złagodzić」英語 翻訳

volume_up
złagodzić {abbr. perfective verb}

PL złagodzić
volume_up
{動詞}

Abyśmy mogli złagodzić problemy, musimy przekuć nasze słowa w czyny.
To mitigate the problems, our words must therefore be in harmony with our actions.
To był konieczny krok, ale uratowanie banków nie pomogło złagodzić kryzysu później.
This was a necessary measure, but saving the banks has not helped mitigate the crisis later on.
Chcemy złagodzić negatywne skutki lotnictwa, dlatego zgadzamy się na handel uprawnieniami do emisji dla przemysłu lotniczego.
We want to mitigate the negative effects of aviation, which is why we agree on emissions trading for the aviation industry.
Nie możemy złagodzić sankcji, nie możemy ich znieść.
We must not soften the sanctions; we must not lift them.
Partnerstwo wschodnie było zbyt niedojrzałe, aby złagodzić ujemne skutki kryzysu finansowego i gospodarczego.
The Eastern Partnership was simply too young to soften the negative effects of the financial and economic crisis.
Konieczna jest zatem aktualizacja, tak aby złagodzić potencjalne skutki kolejnych kryzysów w przyszłości.
We therefore need to bring them up to date, to soften the potential consequences of further crises in the future.
złagodzić (同様に: łagodzić)
złagodzić (同様に: łagodzić, zmiękczać, zmiękczyć)
volume_up
to mellow {他動} (calm)
złagodzić (同様に: stonować, łagodzić, tonować, ugrzecznić)
volume_up
to sanitize {動} [軽蔑] (tone down)
złagodzić (同様に: upiększyć)
volume_up
to sugar-coat {動} [比]
złagodzić (同様に: upiększyć)
volume_up
to sugarcoat {動} [比]
złagodzić (同様に: stonować, osłabić, osłabiać, łagodzić)
volume_up
to water down {動} [比]

"złagodzić"の類義語(ポーランド語):

złagodzić

英語での"złagodzić"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishSprawozdawca sugeruje, aby złagodzić politykę Unii wobec Federacji Rosyjskiej.
The rapporteur suggests relaxing the Union's policy towards the Russian Federation.
PolishDostarczanie enzymu pozwala złagodzić lub kontrolować objawy choroby.
By supplying the enzyme, the symptoms of the disease are improved or controlled.
PolishNiektóre były zależne od dawki i można było je złagodzić zmniejszając dawkę.
Some were dose-related and could be alleviated by reducing the dose.
PolishKról jest wielce szanowana osobistością, ale wydaje się niezdolny złagodzić napięcia.
The King is a highly respected figure in the country, but does not seem able to reduce tensions.
PolishPrivigen może również złagodzić objawy pewnych chorób zapalnych.
Privigen can also reduce the symptoms in certain inflammatory disorders.
PolishGorzki smak preparatu Norvir roztwór doustny można złagodzić mieszając lek z napojem mlecznym o smaku czekoladowym.
The bitter taste of Norvir solution may be lessened if mixed with chocolate milk.
PolishDążymy jednak do tego samego celu i oczywiście musimy złagodzić różnice w naszych poglądach.
However, we naturally share the same objective and we obviously need to reconcile our differences of opinion.
PolishJesteśmy świadomi, że będziemy teraz zarzucani pytaniami, w których będzie się nam sugerować, by nieco je złagodzić.
We know that we will now be bombarded with questions suggesting that it be toned down.
PolishMusimy złagodzić reżim wizowy - zrobiła to Polska.
We must follow in Poland's footsteps and relax the visa regime.
PolishNiemniej jednak ta odrobina może złagodzić ich cierpienie.
However, what little is given may relieve their pain.
PolishObjawy te można złagodzić, stosując paracetamol lub niesteroidowe leki przeciwzapalne, jak ibuprofen.
These symptoms may be reduced by taking paracetamol or non-steroidal anti-inflammatory medicines such as ibuprofen.
PolishObjawy te można złagodzić, stosując paracetamol lub niesteroidowe leki przeciwzapalne, takie jak ibuprofen.
These symptoms may be reduced by taking paracetamol or non-steroidal anti-inflammatory medicines such as ibuprofen.
PolishA to stawia nas przed pytaniem: w jaki sposób my, jako Parlament Europejski, działamy, aby złagodzić tę sytuację?
That brings us up against the question: what are we as a European Parliament doing to calm the situation down?
PolishDziałania te można złagodzić lub można ich uniknąć, jeśli zastosuje się premedykację i stopniowe zwiększanie dawki (patrz punkt 4. 4).
These symptoms can be ameliorated or avoided if premedication and dose escalation are utilised (see section 4.4).
PolishBardzo nas interesuje, co możemy uczynić, aby złagodzić problemy wynikające z kryzysu finansowego.
(DA) Mr President, we are all very concerned about what we can do to relieve the problems arising from the financial crisis.
PolishDoceniam wysiłki sprawozdawczyni, która starała się złagodzić surowość tej dyrektywy, ale biurokracji najlepiej unikać u źródła.
I acknowledge the efforts of the rapporteur to make the Directive less stringent, but bureaucracy is best avoided at source.
PolishAby uniknąć urzeczywistnienia się zagrożeń dla stabilności cen – lub złagodzić ich negatywne skutki – należy dokładnie monitorować rozwój sytuacji gospodarczej.
The potential materialisation of these risks – or their abatement – requires close monitoring.
PolishKomisja prowadzi prace w celu sprawdzenia, w jaki sposób możemy złagodzić sytuację w Kosowie, a na to potrzeba czasu.
There is work being conducted by the Commission in order to see how we can facilitate the situation for Kosovo, and that will take some time.
PolishDlatego też musimy złagodzić warunki regulujące funkcjonowanie partii politycznych na szczeblu europejskim i w ten sposób wyzwolić ich energię.
We must therefore relax the conditions under which political parties at European level exist in order to release energies.
PolishAby złagodzić zawarte w przedmiotowym wniosku chwalebne zamiary mam kontrpropozycję, by ustępstwami objąć inne produkty przemysłowe.
In order to moderate the virtuous intentions here, my counter-proposal is that concessions should be made on other industrial products.