「z」のポーランド語-英語辞書

PL

「z」英語 翻訳

volume_up
z {前}
EN
EN

「Z」ポーランド語 翻訳

volume_up
Z {名詞}
volume_up
mm {名詞} [省略語]
PL

PL z
volume_up
{前置詞}

1. 通常

z (同様に: ze, za pomocą)
volume_up
with {前}
Zażywanie leku Lansoprazol AbZ z jedzeniem i piciem:
Taking Lansoprazol AbZ with food and drink:
Dawkowanie u pacjentów z zaawansowaną postacią choroby Parkinsona z fluktuacjami:
Dosing in patients with advanced stage Parkinson's disease with fluctuations:
Zamknięcie składa się z silikonowego korka z butylu z zakrywką zabezpieczającą.
The closure consists of a siliconised butyl stopper with a tamper proof flip-off cap.
z (同様に: od, do, przez, ze)
volume_up
from {前}
Cóż, zbieramy dane z satelitów, z samolotów, z pojazdów naziemnych, od ludzi.
Well, we collect data from satellites, from airplanes, from ground vehicles, from people.
Musawwira z Ghany, Hadya z Pakistanu, Jaleel z Iranu, który używa ognia.
Musawwira from Ghana, Hadya from Pakistan, Jaleel from Iran who uses fire.
Niektóre z nich są z półkuli północnej; inne pochodzą z całego globu.
Some of them are from the northern hemisphere; some are from the entire globe.
z
Może wypływać z niewinności lub arogancji, albo z egoizmu, czasami z nonszalancji.
It can be achieved out of innocence, or arrogance, or out of selfishness, sometimes out of carelessness.
Obierzcie sobie z ludu dwanaście mężów, po jednym mężu z każdego pokolenia.
Take you twelve men out of the people, out of every tribe a man,
Wyszło szydło z worka i wylaliśmy dziecko z kąpielą.
The cat is out of the bag, and we have thrown the baby out with the bath-water.
z (同様に: od, ze)
volume_up
fae {前} [スコット]
z (同様に: ze)
volume_up
fro {前} [スコット] (from)
Wyleje rzeka z miejsca swojego, tak, iż jej nikt przebyć nie może, bywa jednak zahamowana przemysłem nędznego człowieka, i odchodzi.
He breaketh open a shaft away from where men sojourn; They are forgotten of the foot; They hang afar from men, they swing to and fro.
Sprawa ta wędrowała tam i z powrotem, od Komisji do Rady, od 2002 roku - przez sześć lat.
. - Madam President, this has been batted to and fro between the Commission and the Council ever since 2002: six years.
z (同様に: ze)
volume_up
outa {対} [日会] (out of)
z (同様に: ze)
volume_up
outta {対} [日会] (out of)
outta the parking lot.

2. "czegoś"

z
volume_up
forth {接} [古]
A do Dana rzekł: Dan jako szczenię lwie wyskakujące z Basan.
And of Dan he said, Dan is a lion's whelp, That leapeth forth from Bashan.
I postanowił ich dwanaście , aby z nim byli, a iżby je wysłał kazać Ewangieliję:
And he appointed twelve, that they might be with him, and that he might send them forth to preach,
Tak więc, ich zabobonność, ich paternifikacja jest w całości związana z uczuciem braku kontroli i tak dalej.
So their superstitions, their patternicities, are all associated with feelings of lack of control and so forth.

"z"の類義語(ポーランド語):

z
Polish

"Z"の類義語(英語):

Z
mm

英語での"z"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishPrzyjęcie realistycznego podejścia nie oznacza zdjęcia kwestii Iranu z porządku.
Being realistic about things does not mean taking the Iran issue off the agenda.
PolishDorośli pacjenci poddawani dializie otrzewnowej Leczenie składa się z dwóch faz:
Adult patients on peritoneal dialysis The treatment is divided into two stages:
PolishZapobieganie zdarzeniom kostnym u chorych na raka piersi z przerzutami do kości
Prevention of Skeletal Events in Patients with Breast Cancer and Bone Metastases
PolishZgadzamy się także z koniecznością wzmocnienia ochrony danych na określony czas.
We also agree with the need to strengthen data protection for a certain period.
PolishKomuś gdzieś się świetnie powodzi, lecz z pewnością nie chodzi tu o producentów.
Someone, somewhere, is doing very nicely, but it certainly is not the producer.
PolishKombinacja wysokich cen żywności i ubóstwa jest najgorszą z możliwych kombinacji.
A combination of high food prices and poverty is the worst possible combination.
PolishZ tego względu Rada nie jest instytucją właściwą, aby odpowiedzieć na to pytania.
For this reason the Council is simply not competent to respond to this question.
PolishW zwiąkzu z tym Komisja musi zapewnić państwom członkowskim wsparcie finansowe.
In this respect, the Commission must provide financial support to Member States.
PolishZ zadowoleniem stwierdzam, że Komisja podjęła zdecydowane kroki w tym względzie.
I am pleased to note that the Commission has taken serious steps in this respect.
PolishOdnalezienie własnego miejsca i wielka odpowiedzialność przychodzą z łącznością.
It was finding my place and the huge responsibility that comes with connection.
PolishUstnik składa się z przycisku, dwóch kostek gitarowych oraz sporej ilości kleju.
The mouthpiece consists of ... a button, two guitar picks and lots of hot glue.
PolishTraktat z Lizbony zapewnił unijnej polityce bezpieczeństwa i obrony więcej szans.
The Treaty of Lisbon gave the EU security and defence policy more opportunities.
PolishChorwacja jest położona na jednym z głównych szlaków przemytu narkotyków do UE.
Croatia is situated on one of the main trafficking routes for drugs into the EU.
Polishzwiększenie ciśnienia w żyle wrotnej u pacjentów z alkoholową marskością wątroby;
increased blood pressure in the portal vein in patients with alcoholic cirrhosis
Polishdzieci z zespołami drgawkowymi lub obserwowanymi wcześniej drgawkami gorączkowymi.
for children with seizure disorders or with a prior history of febrile seizures.
PolishU pacjentów z niewydolnością nerek może wystąpić hipokalcemia lub hiperkalcemia.
Patients with renal insufficiency may develop hypocalcaemia or hypercalcaemia.
PolishFirma przedstawiła łącznie siedem badań z udziałem łącznie ponad 1000 pacjentów.
The Company submitted a total of seven studies, involving over 1,000 patients.
PolishFiolki z preparatem VASOVIST nie nadają się do wielokrotnego pobierania dawek.
Vials containing VASOVIST are not intended for the withdrawal of multiple doses.
PolishDocetaxel Winthrop 75 mg/ m² pc. w skojarzeniu z doksorubicyną i cyklofosfamidem:
Docetaxel Winthrop 75 mg/ m² in combination with doxorubicin and cyclophosphamide
PolishEpoetyna delta może być podana ponownie w mniejszych dawkach (patrz punkt 4. 2). z
Epoetin delta can then be reintroduced with a lower dosage (see section 4.2). lp