「wstecz」のポーランド語-英語辞書

PL

「wstecz」英語 翻訳

EN

PL wstecz
volume_up
{形容詞}

wstecz (同様に: za siebie, w tył, do tyłu)
W tym układzie węgierskie przepisy dotyczące mediów oznaczają poważny krok wstecz.
Yet, at this level, the Hungarian measures on the media are a serious step backward.
Nie powinniśmy zaakceptować żadnych kroków wstecz, ani też tych, które proponuje Komisja.
We should not accept any backward steps, or those the Commission is proposing.
Opisywali oni wówczas tę koncepcję jako krok wstecz.
They described it at the time as a backward step.

"wstecz"の類義語(ポーランド語):

wstecz

英語での"wstecz"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishProces akcesyjny Turcji zawsze obejmować będzie kroki naprzód i kroki wstecz.
There will always be progress and setbacks in the process in Turkey.
PolishŻe się obrócili nieprzyjaciele moi na wstecz: upadli i poginęli od obliczności twojej.
For thou hast maintained my right and my cause; Thou sittest in the throne judging righteously.
PolishW związku z tym uważamy, że środki nie powinny działać wstecz.
Thus we believe it right that the measures should not have retroactive force.
PolishUważam, że ograniczanie ich wyboru w tym obszarze jest krokiem wstecz.
I think limiting their choice in this matter is a retrograde step.
PolishJest to cofanie prawa wstecz, godzi to w zasadę pewności prawa.
It means rescinding laws retrospectively, which undermines the principle of legal certainty.
PolishZmiany wprowadzone w informacjach o adresie wysyłki nie działają wstecz.
To add a different shipping address while placing an order:
PolishA jednak kilka lat wstecz, śmierć im nawet nie przeszła przez myśl.
And yet, a few years earlier, death never crossed their mind.
PolishMoim zdaniem zwiększenie poziomu błędów w dziedzinie rolnictwa to oczywisty krok wstecz.
In my opinion, the increase in the error rates in the area of agriculture is obviously a retrograde step.
PolishSpecjalny, działający wstecz podatek od odpraw w wysokości 98%.
A 98% special tax on severance payments with retroactive effect.
PolishArtykuł ten odtwarza klasyczną regułę dotyczącą niedziałania wstecz przepisów prawnych i sankcji karnych.
This Article follows the traditional rule of the non-retroactivity of laws and criminal sanctions.
PolishOznacza to, że Parlament zrobił dziś znaczny krok wstecz.
This means that today Parliament has backtracked somewhat.
PolishJest to znaczny krok wstecz, który zostanie wykorzystany przez ekstremistów jako powód do wznowienia przemocy.
This is a very retrograde step and will be used as a pretext to return to violence by extremists.
PolishPonadto rozporządzenie nie powinno działać wstecz.
Moreover, the Regulation should not have retroactive effects.
PolishOczywiście, przy patrzeniu wstecz, widzimy prawidłowe rozwiązania.
And of course the hindsight bias is perfect.
Polishpo czwarte, bądźmy uczciwi, tak jak to jest na całym świecie; prawo nie działa wstecz, ani nie powinno.
fourthly, let us be fair, as happens throughout the world; the laws do not have retroactive force, nor should they.
PolishMoim zdaniem ta rezolucja to krok wstecz.
In my opinion, the resolution before us is a retrograde step.
PolishProblemy są złożone i sięgają na całe dziesięciolecia wstecz.
The issues are complex and decades old.
PolishJest to krok wstecz, dlatego nie popieramy przedmiotowego sprawozdania i złożyliśmy wniosek alternatywny.
This is a retrograde step, which is why we do not accept this report, but instead have lodged an alternative proposal.
PolishI pójdą na wstecz rzeki, opadną i powysychają potoki groblami ujęte, trzcina i sitowie powiędnie.
And the rivers shall become foul; the streams of Egypt shall be diminished and dried up; the reeds and flags shall wither away.
PolishEddie, patrząc wstecz... tak, nie myśleliśmy.
Look, Edie, in retrospect... yes, we didn't think.