「ustawić」のポーランド語-英語辞書

PL

「ustawić」英語 翻訳

volume_up
ustawić {abbr. perfective verb}

PL ustawić
volume_up
{動詞}

1. 通常

I jeszcze ten mały rasistowski wybryk... i wszystko było już ustawione.
Then a little accidental racial slur... and everything fell into place.
Woreczek z metanfetaminą był ustawiony nad jej głową właściwie rozpylił się do rany, do wentylacji.
A bag of crystal meth was placed over her face actually ground into wounds, into the airway.
Wiele państw członkowskich posiada już przepisy chroniące osoby niepalące, a inne są w trakcie wprowadzania ustaw w tym zakresie.
Many Member States already have in place legislation to protect non-smokers and others are in the process of introducing laws of this kind.
ustawić (同様に: postawić, składać, złożyć, założyć)
Ustawił świece, kwiaty na środku a teraz próbuje wymyśleć, gdzie ustawić talerze i szklanki.
He's got candles out, he's got flowers in the middle and he's trying to figure out where to put the plates and the glasses.
Ale może jedna z nich, przez przypadek, ustawi dwie liczby w odpowiedniej kolejności.
But one of them, by luck, may put two numbers in the right order.
Dlatego cała ta sprawa stanowi także okazję, by rolnictwo lepiej ustawiło się na przyszłość.
Thus, this whole issue is also an opportunity for agriculture to put itself in a better position for the future.
ustawić (同様に: postawić, składać, złożyć, wyznaczać)
Ustawić żądaną dawkę, przekręcając czarne pokrętło do ustawiania dawki.
Set the required dose by turning the black dose knob.
Przed wysłaniem prawidłowego żądania reklamy należy ustawić kilka ważnych parametrów w kodzie HTML.
A few key parameters need to be set in the HTML before you can make a valid ad request.
Potem należy ustawić dawkę wg. opisu w punkcie 4.
Then set the dose as describe in section 4.
ustawić (同様に: ustawiać)
volume_up
to dispose {動} (furniture)
Środki wykonawcze dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego są ustanawiane na mocy ustaw europejskich.
European laws shall establish implementing measures relating to the European Regional Development Fund.
    Wytyczne i inne środki przewidziane w ustępie 1 są ustanawiane na mocy ustaw europejskich lub europejskich ustaw ramowych.
European laws or framework laws shall establish the guidelines and other measures referred to in paragraph 1.
Środki niezbędne do realizacji swobodnego przepływu pracowników w rozumieniu artykułu III-133 są ustanawiane na mocy ustaw europejskich lub europejskich ustaw ramowych.
European laws or framework laws shall establish the measures needed to bring about freedom of movement for workers, as defined in Article III-133.
W przypadku płatności automatycznych wystarczy ustawić odpowiednią formę płatności na koncie, a Twoje koszty będą opłacane automatycznie.
With automatic payments, you set up a form of payment in your account and your costs are paid automatically.
A gdy obrócisz zdjęcie wtedy zrozumiesz, że zdjęcie jest ustawione.
And then we have to flip the image for you to see that it's a set up.
Ten tu ustawi sobie ślimaka i daje mu niezłego łupnia.
And so this guy gets the snail all set up and gives it a good whack.
ustawić (同様に: ustawiać, napiąć, napinać, naciągać)
Jeżeli wszystkie ustawisz jeden na drugim - kurczaki, krowy, świnie i jagnięta - pięć razy dosięgnęły by Księżyca - w tą i z powrotem.
If you strung all of them -- chickens, cows, pigs and lambs -- to the moon, they'd go there and back five times, there and back.

2. 自然科学

ustawić (同様に: ustawiać)
volume_up
to trim {動} (sail)

"ustawić"の類義語(ポーランド語):

ustawić

英語での"ustawić"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishUstawić kciuk równolegle z wewnętrzną szczeliną korka, podważyć brzeg korka.
Aligning your thumb with the internal gap of the stopper, pry up the edge of the stopper.
PolishWstrzykiwacz jest zatkany, jeżeli trudno jest wstrzyknąć lub ustawić dawkę.
Your Pen is jammed if it is difficult to inject a dose or dial a dose.
PolishMyślę, że to nam tak naprawdę pokazuje, że powinniśmy prawidłowo ustawić nasze priorytety.
So I think that really does tell us why it is we need to get our priorities straight.
PolishUwaga: nie można ustawić dawki większej od liczby jednostek insuliny pozostałej we wstrzykiwaczu.
The Pen will not allow you to dial more than the number of units left in the Pen.
PolishUstawić wymaganą dawkę insuliny obracając pokrętło nastawienia dawki do przodu.
Select your required dose by turning the dose selector forward.
PolishNa tej przestrzeni można by ustawić kolumnę 295 takich autobusów.
If you line up 295 of those nose to tail, that's about how far back that was.
PolishJeśli bowiem nie wiadomo, jak ustawić ster, każdy wiatr jest wiatrem dmuchającym w złym kierunku.
Because if you don't know how to adjust the rudder, every wind is the wrong wind.
PolishByć może zainteresują Cię także informacje, jak ustawić Google jako domyślną wyszukiwarkę.
You may also be interested in making Google your default search engine.
PolishTrzymając nadal igłę w fiolce ustawić fiolkę wylotem fiolki skierowanym do dołu na wysokości oczu.
 With the needle still in the vial, hold the vial upside down at eye level.
PolishTrzymać strzykawkę poziomo i ustawić fiolkę poniżej strzykawki.
Keep the syringe in a horizontal position and the vial below the syringe.
PolishUstawić wskaźnik dawki na „ 2 ” obracając pokrętło nastawienia dawki insuliny.
Select a dose of 2 units by turning the dosage selector.
PolishZdalna ostrość pozwala ustawić punkt ostrości z dowolnej lokalizacji.
Remote focus lets you adjust the focus point from any location.
PolishJeśli odpowiada Ci sposób działania Google Chrome, możesz ustawić ją jako przeglądarkę domyślną.
If you like how Google Chrome works, make it your default browser!
PolishMusiał się sam ustawić i utrzymać się bez rozbijania się w powietrzu.
So it had to be self-righting, and stay up without crashing.
PolishDotknij linku aktualizuj, aby ustawić lokalizację na bieżącą.
Touch update, to reset your location to your current location.
Polishob Ustawić w jednej pozycji niebieską linię na
ut with one hand, turn the top counter-clockwise as far as it will go.
PolishUstawić aparat do inhalacji Diskus ustnikiem skierowanym do siebie.
Hold your Diskus with the mouthpiece towards you.
PolishWiec sedno w tym, żeby nie ustawiać problemów według ważności, ale ustawić według ważności rozwiązania problemów.
So the point is not to prioritize problems, but the point is to prioritize solutions to problems.
Polishale czy nie byłoby łatwiejsze ustawić włącznik na ścianie tak aby włączał stłumiony dźwięk statku parowego?
But wouldn't it be an easy matter to wire a wall switch so that it triggers the muted horn of a steam ship?
PolishBardzo głupie podejście: po prostu przegradzać.Ustawić te rzeczy, których rozwój możemy przewidzieć.
Very dumb approach: simply compartmentalize.