「ukryć」のポーランド語-英語辞書

PL

「ukryć」英語 翻訳

volume_up
ukryć {abbr. perfective verb}

PL ukryć
volume_up
{動詞}

1. 通常

Mam jednakże wrażenie, iż jest to tylko koncepcja ogólna mająca ukryć brak działania z waszej strony.
However, I have the impression that this is just an umbrella concept to disguise your lack of action.
Jednakże często zdarza się, że piękne słowa są wykorzystywane do ukrycia ich przeciwnych znaczeń.
However, it is often the case that grand words are used to disguise their opposites.
Ten trik wykorzystano do ukrycia niedawnego spadku temperatury i rozwiązania problemu średniowiecznego optimum klimatycznego.
That trick has been used to disguise recent falls in temperature and to contain the problem of the Medieval Warm Period.
ukryć (同様に: ukrywać, chować, pochować, schować)
Aby ukryć ten panel, kliknij przycisk znajdujący się na jego skraju.
To hide this panel, click on the border of this panel.
Przygotowania idą całkiem nieźle, ale koś musiał ukryć Matkę.
Preparations are coming along pretty well... but you see, someone had to go and hide Mother...
Innymi słowy, dłużnik ma czas, by ukryć swoje aktywa.
In other words, the debtor has had time to hide his assets.
ukryć (同様に: ukrywać)
volume_up
to harbor {動} [アメ] (criminal, deserter)
ukryć (同様に: ukrywać)
volume_up
to harbour {動} [イギ] (criminal, deserter)
ukryć (同様に: ukrywać, maskować)
volume_up
to mask {他動} [比] (truth, emotions)
Może ktoś wierzy, że poprzez symbole da się ukryć brak korzyści dla ludzi.
Perhaps someone believes that the symbols can mask a lack of benefits for the people.

2. 財政学

ukryć (同様に: ukrywać)
volume_up
to mask {他動} (losses)
Może ktoś wierzy, że poprzez symbole da się ukryć brak korzyści dla ludzi.
Perhaps someone believes that the symbols can mask a lack of benefits for the people.

英語での"ukryć"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishStąd też wspólny system azylowy stanowi nierozwiązaną kwestię, której nie da się ukryć.
Therefore, the common asylum policy is an unresolved issue that cannot be hidden away.
PolishPan poseł Schulz nie zadaje sobie zbyt wielkiego wysiłku, aby ukryć swoją irytację wobec Rady.
Mr Schulz makes little effort to keep his irritation with the Council to himself.
PolishDlaczego popiera projekt UE, a jednocześnie chce to ukryć przed ludźmi?
Why is it in favour of an EU project but wants to keep it from the people?
PolishJeżeli nie można niczego bezpiecznie ukryć w budynku, gdzie można to zrobić?
So we got to thinking, if you can't put things safely in a building, where can you safely put them?
PolishDlatego rozwinęliśmy określone strategie, żeby ukryć nasze zachowanie.
So we've developed certain tactics and strategies to cover up.
PolishNa szczęście sprawozdawca wie, w jaki sposób ukryć najgorsze skutki globalizacji.
Happily, the rapporteur is aware of how important it is to put a cap on the worst excesses of globalisation.
PolishUmożliwi to zaznaczanie i usuwanie zaznaczenia punktów danych, które chcesz wyświetlić lub ukryć.
Then, you’ll be able to check and uncheck individual data points that you want to view or filter out.
PolishWy jesteście światłość świata, nie może się miasto ukryć na górze leżące.
PolishWychodzi od kończyn niebios, a obchodzi je aż do kończyn ich, a niemasz nic, coby się mogło ukryć przed gorącem jego.
The law of Jehovah is perfect, restoring the soul: The testimony of Jehovah is sure, making wise the simple.
PolishWidać gdzie ropa, koncentruje się na powierzchni, i gdzie się ją "atakuje", by ukryć dowody.
You can see where the oil is concentrated at the surface, and then it is attacked, because they don't want the evidence, in my opinion.
PolishPonadto możesz ukryć swój adres e-mail.
You can also keep your email address confidential.
PolishMoje biuro można złożyć, łatwo je ukryć.
PolishNiestety po raz kolejny większość w tym Parlamencie stara się ukryć to, że akt uznania niepodległości Kosowa jest sprzeczny z prawem międzynarodowym.
Unfortunately, once again the majority in this Parliament is giving cover to an act that is illegal under international law.
PolishSzczerze mówiąc, jestem zatrwożony niektórymi nadużyciami, których dopuścili się w tej Izbie hiszpańscy posłowie do PE, aby ukryć te praktyki.
I am, frankly, appalled at some of the abuses that have gone on in this Chamber by Spanish MEPs seeking to cover up these practices.
Polishnie da się ukryć
PolishJednak podmioty odpowiedzialne za tę sytuację, które działają jako organy budżetowe, mianowicie Komisja Europejska, Parlament i Rada, starają się to ukryć.
However, those responsible for this situation are covering it up, namely the European Commission, Parliament and the Council as budgetary authorities.
PolishKonsumenci są chronieni, podczas gdy cena całkowita może być wskazana metodą wykazów cen i nie można jej ukryć za pomocą specjalnych lub dodatkowych cen.
Consumers are protected while a final total price can actually be displayed by the price display method and this cannot be covered up with various special or supplementary prices.
PolishTo podłe, że UE próbuje ukryć takie przepisy w tego rodzaju sprawozdaniach i wymaga od posłów do PE głosowania nie nad poszczególnymi częściami, lecz nad całym pakietem.
It is contemptible that the EU attempts to bury such provisions in these types of reports, and then requires MEPs to vote on them as a whole and not individual parts.
PolishDziś po raz pierwszy polała się krew, jak wspomniał już kolega poseł ze Zjednoczonego Królestwa, nie da się już tego ukryć i jest to nowa sytuacja dla tej debaty.
Today, for the first time, blood has been shed, as my colleague from the UK has already mentioned, for nothing else can be covered up and that is a new situation in the debate.
PolishJej autorzy nawet nie starają się ukryć faktu, że jest to pierwotna konstytucja w nieco zmienionej formie, w celu pominięcia demokratycznej woli wyrażonej w referendum.
Its authors do not even bother concealing the fact that it is the original Constitution in a slightly modified form with the intention of ignoring the people's democratic will in a referendum.