「ukierunkować」のポーランド語-英語辞書

PL

「ukierunkować」英語 翻訳

volume_up
ukierunkować {abbr. perfective verb}

PL ukierunkować
volume_up
{perfective verb}

ukierunkować

"ukierunkować"の類義語(ポーランド語):

ukierunkować

英語での"ukierunkować"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishW przypadku przedawkowania postępowanie należy ukierunkować na leczenie objawów.
If overdose occurs, treatment is directed to the management of symptoms.
PolishProgramy nauczania należy ukierunkować na potrzeby i możliwości takich osób.
Training programmes should be oriented to their needs and level of ability.
PolishPowinniśmy ukierunkować działania na poprawienie komunikacji z obywatelami Unii Europejskiej.
We should be working towards improving communication with the citizens of the EU.
PolishŚrodki te należałoby szczególnie ukierunkować na tradycyjne łodziowe rybołówstwo przybrzeżne.
These measures should pay particular attention to small-scale and coastal fishing.
PolishJednolity rynek trzeba pogłębić i ponownie ukierunkować na obywateli oraz ich interesy.
The Single Market must be deepened and geared again towards citizens and their interests.
PolishReformę należy koniecznie ukierunkować na odpowiedzialne, zrównoważone i konkurencyjne połowy.
The reform must focus on responsible, sustainable and competitive fisheries.
PolishTeraz jest czas na to, aby ukierunkować nasz sektor wina w taki sposób, który zapewni mu wiele sukcesów.
Now is the time to set our wine sector firmly on the road towards new successes.
PolishInnymi słowy musimy ukierunkować tę politykę na obszary funkcjonalne.
In other words, we need to target the policy at functional areas.
PolishUnia Europejska powinna ukierunkować swoją politykę migracyjną wyłącznie na problem łamania praw człowieka.
The EU should focus migration policy exclusively on violations of human rights.
PolishPowinniśmy tak ukierunkować nasze strategie, aby inni także podążali naszą ścieżką, w celu rozpoczęcia działań.
We should target our policies so that others take the same route as us, to open up.
PolishDużo lepiej jest ukierunkować pomoc dokładnie na te obszary, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.
It is far better to target help where it is really most needed.
PolishReformy rynku pracy trzeba ukierunkować na zmniejszenie jego sztywności oraz zwiększenie elastyczności płac.
Labour market reforms should focus on removing rigidities and enhancing wage flexibility.
PolishWznowione sankcje należy teraz odpowiednio ukierunkować. Muszą one być miażdżące dla reżimu w Teheranie.
Renewed sanctions must now be targeted and must be extremely damaging to the regime in Tehran.
PolishTe obszary działalności, a także ich definicje pozwoliły ukierunkować strategię w sposób bardziej dokładny.
These areas, and the definition of these areas, have given the strategy a much sharper focus.
PolishUnia powinna ukierunkować swoje działania szczególnie na kobiety.
The EU should focus its efforts specifically on women.
PolishBL: Ok, zamierzamy się więc emocjonalnie ukierunkować; to właśnie byśmy zrobili, gdybyśmy grali w tę grę.
BL: OK, so we're going to emotionally navigate. ~~~ If we were playing the game, that's what we'd do.
PolishMusimy również ukierunkować WPR na prawdziwych rolników oraz stworzyć konkretny mechanizm dla drobnych rolników.
We must also orient the CAP towards real farmers and create a specific mechanism for small farmers.
PolishTo słuszna decyzja, aby lokalne władze i organy publiczne ukierunkować na zrównoważony i ekologicznie czysty transport.
It is right to challenge local authorities and public bodies to lead in sustainable, clean transport.
PolishW związku z tym uważam, że pomoc należy ukierunkować bardziej na pokrycie skutków społecznych i środowiskowych.
Against this background, I think that aid will need to be channelled more towards covering the social and environmental impact.
PolishNa te obszary należałoby ukierunkować subsydia, a nie na krótkoterminowe wsparcie uwarunkowane wahaniami cen ropy naftowej.
Subsidies should be channelled into these areas and not into short-term support determined by fluctuating oil prices.