「udział procentowy」のポーランド語-英語辞書

PL

「udział procentowy」英語 翻訳

PL udział procentowy
volume_up
{男性名詞}

1. 数学

udział procentowy

"udział procentowy"に類似した翻訳-英語

udział 名詞
procentowy 形容詞
English
procent 名詞

英語での"udział procentowy"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishOdpowiednie kolory to procentowy udział.
PolishIch procentowy udział w ostatnich wyborach zamknął się w jednocyfrowych liczbach, i są po temu logiczne przyczyny.
Their percentage of participation in the elections was in single figures at the last elections and there are logical reasons for that.
PolishProcentowy udział czterech środków transportu osób w UE-25 w osobokilometrach (lata 2000, 2010 i 2030)
Use of four means of passenger transport in the EU-25 as a percentage of total passenger transport, measured in passenger-kilometres (2000, 2010 and 2030)
PolishKoreański przemysł stoczniowy otrzymuje znaczącą pomoc państwa, która pozwoliła mu uzyskać 30-procentowy udział w rynku światowym.
The Korean shipbuilding industry benefits from substantial state aid, which has enabled it to attain a 30% share of the world market.
PolishProcentowy udział obliczony jako liczba pacjentów ze zmianami, które odpowiedziały na terapię dzielona przez całkowitą liczbę pacjentów biorących udział we wstępnej kodowanej fazie badania.
Percentages calculated as number of patients with responding lesions divided by total number of patients in the initial blinded phase.
PolishPo pierwsze, procentowy udział wydatków na rolnictwo w całości wydatków budżetowych systematycznie spada i w ostatnim roku tej perspektywy finansowej będzie wynosił zaledwie 32%.
Firstly, the percentage of the total budget expenditure spent on agriculture is steadily falling and will be only 32% in the last year of this budget perspective.
PolishUważam, że musimy zwiększyć procentowy udział finansowy Wspólnoty Europejskiej w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia na rzecz projektów wybranych przez państwo członkowskie.
I believe that we need to increase the percentage rate of the European Community's financial participation in order to provide additional support for the projects selected by Member States.
PolishCo do drugiego pytania o poziom dofinansowania rzędu 70%, pierwotny udział procentowy wynosił 60% i uznałem, że w obecnych warunkach ekonomicznych, konieczne jest jego zwiększenie.
As regards the second question about the 70% rate for cofinancing, the initial percentage rate was 60% and I felt that, in the current economic climate, it was necessary to increase it.
PolishInnymi słowy, powinien on pozwolić na korzystanie z prawa; powinien docierać do wielu ludzi, ponieważ musimy określić liczbę państw, udział procentowy, systemy zbierania podpisów.
In other words, that it should allow that right to be exercised; that it should afford it to many people, because we need to specify how many countries, what percentages, what systems of signatures.