「uczyć się」のポーランド語-英語辞書

PL

「uczyć się」英語 翻訳

volume_up
uczyć się {abbr. reflexive verb imperfective}
EN

PL uczyć się
volume_up
[uczę się|uczyłbym się] {反射動詞}

Presja by uczyć się języka angielskiego jest niemal niewyobrażalna.
The intensity to learn English is almost unimaginable, unless you witness it.
Powinniśmy koordynować płaszczyznę współpracy i uczyć się od siebie nawzajem.
We must coordinate our cooperation and learn from each other.
Rząd Irlandii powinien uczyć się od swoich obywateli; powinien nauczyć się, jak być przywódcą.
The Irish Government should learn a lesson from its people; it should learn to lead.
Uważam, że przedstawiciele mniejszości powinni uczyć się języka większości i vice versa.
I believe that it is not only minorities who should have to study the language of the majority, but also vice versa.
Państwa członkowskie mogą uczyć się od Szwecji i innych krajów skandynawskich i podjąć podobne działania.
The Member States that so wish may do well to study Sweden and other Scandinavian countries and copy the measures that they have taken.
A Nelson utknął i musi uczyć się pod latarnią.
And Nelson is stuck studying under the streetlights.

"uczyć się"に類似した翻訳-英語

uczyć 動詞
English
się 所有名詞

英語での"uczyć się"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishNalegała by produkować płytę, uczyć się jak ją uzupełniać, programować.
So she insisted on fabbing the board, learning how to stuff it, learning how to program it.
PolishAle bardziej interesujące było to, że zacząłem uczyć się od ludzi.
But the more interesting thing was that I started learning from people.
PolishZamiast uczyć się na błędach przeszłości, uparcie brniemy tą samą ścieżką.
Instead of learning from the mistakes of the past, we are stubbornly continuing on the same path.
PolishMusiałam na nowo uczyć się jeść, a oni mi w tym pomagali.
So I had to go through trying to eat again. ~~~ And they went through that process.
PolishMoglibyśmy uczyć się w oparciu o doświadczenia krajów osiągających najlepsze rezultaty.
We could take messages from the best performing countries.
PolishNiedługo po tym, zacząłem uczyć się gry na pianinie.
And not long after I got my cochlear implant, I started learning how to play piano.
PolishW liceum w ogóle nie chciało mi się uczyć, póki nie spotkałam pana Carlocka.
When I was in high school I just didn't care at all about studying, until I had Mr. Carlock's science class.
PolishNapisał Pan: „Ten, kto chce zachować swój własny język, musi uczyć się języków obcych
Europe isn’t particularly rich in mineral resources.
PolishTłumacząc je i widząc jak inni je tłumaczą, zaczynacie uczyć się języka.
And as you translate them, and as you see how other people translate them, you start learning the language.
PolishMyślę, że powinno się uczyć o istnieniu takich umiejętności.
And I think this whole notion of these skills should be taught.
PolishPowinniśmy przecież uczyć się na swoich błędach z przeszłości.
We should actually be learning from our past mistakes.
PolishLubię słuchać tego, co mają do powiedzenia, widzieć, do czego się odnoszą, uczyć się paru rzeczy.
I like hearing what they're thinking about; I like seeing what they link to; I like learning a thing or two.
Polish. ~~~ Czy mamy oświetlenie w domu by czytać, uczyć się do szkoły?
Here we have a very basic service: Do you have lighting in your house to be able to read your homework?
PolishNiełatwo jest zacząć się uczyć, kiedy jest się dorosłym.
It is not easy to start learning when you have grown up.
PolishA oto kolejna zabawna czynność, o której zapominamy z wiekiem i musimy się uczyć od nowa.
So again, this is another one of those playful activities that, as we get older, we tend to forget and we have to relearn.
PolishMa to zasadnicze znaczenie dla studentów, którzy chcą się uczyć, ale są za siebie odpowiedzialni finansowo.
This is crucial for students who are seeking an education, but who have to support themselves financially.
PolishUważam, że dorośli powinni zacząć uczyć się od dzieci.
I think that adults should start learning from kids.
PolishWiększość z nich będzie się słabo uczyć. ~~~ Tego już nie ma. ~~~ Ta wrodzona przypadłość zniknęła.
Now I might say the noise problem could also occur on the basis of information provided in the world from the ears.
PolishKażdy nauczyciel musi również uczyć się przez całe życie.
Every teacher must also be a lifelong learner.
PolishZacząłem uczyć się angielskiego rok temu.
I start speaking English, learning English, about a year ago.