「u dołu」のポーランド語-英語辞書

PL

「u dołu」英語 翻訳

「u dołu」の文脈の例文を見てください。

"u dołu"に類似した翻訳-英語

u! 間投詞
English
dół 名詞

英語での"u dołu"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishU góry i u dołu Odebranych znajdują się przyciski Archiwizuj, Zgłoś spam oraz Usuń.
On the top and bottom of your Inbox are the Archive, Report Spam, Delete and Go buttons.
PolishJeśli nie widzisz żądanej usługi, kliknij u dołu listy opcję Wyświetl więcej usług.
If you do not see your desired service, click View more services at the bottom of the list.
PolishAby przewracać kolejne strony, możesz przesuwać palcem po ekranie lub użyć suwaka u dołu ekranu.
You can swipe to flip between pages or use the slider at the bottom of your screen.
PolishOznacza to, że są wyświetlane na końcu dokumentu, a nie u dołu poszczególnych stron.
This means that they appear at the end of your document, rather than at the bottom of the page.
PolishPóźniej jest film, u dołu po lewej, który zrobili Charles i Ray.
And then this is a film, on the lower left, that Charles and Ray made.
PolishAby uzmysłowić sobie rozmiary możecie zobaczyć u dołu ludzi o standardowych unijnych rozmiarach.
You get some sense of the size -- you can just see these EU standard-size people underneath.
PolishZanim o tym opowiem, zapisałem u dołu nachylenie tej krzywej, tej linii prostej.
Before I talk about that, I've written down at the bottom there the slope of this curve, this straight line.
PolishU dołu po prawej stronie mamy robota wykonującego przewrót o 360 stopni w mniej niż pół sekundy.
At the bottom right you see a robot performing a 360 degree flip in less than half a second.
PolishPrzypisy na ekranie są wyświetlane na marginesie dokumentu, a po wydrukowaniu - u dołu strony.
Footnotes appear in the document margin on your screen, and at the bottom of the page when printed.
PolishWszystkie te kolory pochodzą z jednego centralnego portu u dołu.
And all of the colors come out one central port at the bottom.
PolishPopatrzcie na listę u dołu, jesteśmy przyzwyczajeni do cyfr arabskich od 1 do 10, itd.
And if you look at the list of things on the bottom, we are familiar with the Arabic numbers one to 10 and so on.
PolishW widoku stron przypisy są wyświetlane w ten sam sposób, w jaki będą one drukowane, czyli u dołu strony.
Paginated view displays footnotes in the same way as they'll print out at the bottom of a page.
PolishW tym celu kliknij ikonę elementu i przeciągnij ją na etykietę sekcji u dołu strony.
You can also move an app to a new section.
PolishKliknij Wyczyść historię u dołu listy rozwijanej, aby wyczyścić historię wyszukiwania paska Toolbar.
Click the Clear History link at the bottom of the drop-down list to clear your Toolbar's search history.
PolishU dołu możesz zastosować animacje do tekstu i obiektów.
At the bottom, you can apply animations to text and objects.
PolishAby to zrobić, kliknij Komputer u dołu ekranu.
After selecting the file you want to open, you'll see a preview.
PolishKolor zorzy kontroluje się tym suwakiem u dołu, ustawię go na czerwony.
The color of the Aurora Borealis can be controlled using this single bar of color at the bottom, and we'll put it down here to red.
PolishPo wpisaniu zadania naciśnij klawisz Enter, aby wprowadzić kolejne zadanie, lub użyj przycisku + u dołu listy.
Once you've typed in a task, press Enter to create another one, or use the + button at the bottom of your list.
PolishU dołu okna „Ustawienia udostępniania” wpisz adresy e-mail osób, którym chcesz udostępnić kolekcję.
At the bottom of the 'Sharing settings' window, type the email addresses of anyone you'd like to share the collection with.
PolishButy dla Nike, gdzie górna warstwa jest z poliestru, nieskończenie przetwarzalna, a u dołu są biodegradowalne podeszwy.
Shoes for Nike, where the uppers are polyesters, infinitely recyclable, the bottoms are biodegradable soles.

他の言葉

Polish
  • u dołu

bab.laの英語-日本語辞書を見てみてください。