「ten ostatni」のポーランド語-英語辞書

PL

「ten ostatni」英語 翻訳

PL ten ostatni
volume_up

1. "z wymienionych"

ten ostatni (同様に: drugi, ten drugi)
Dlatego też pan Lobo Antunes uzyska teraz szansę, by omówić ten ostatni temat.
We shall therefore give Mr Lobo Antunes the opportunity to deal with the latter topic now, with the change of speaker.
Jeśli chodzi o ten ostatni punkt, to komisja znalazła rozsądne rozwiązanie w oparciu o wniosek PPE-DE.
On the latter point we arrived at a sound solution in committee on the basis of a PPE-DE proposal.
Transport lądowy, a przede wszystkim kolejowy, powinien móc łatwiej zastąpić powietrzny, gdyby ten ostatni był wstrzymany.
Land transport and, above all, railways should be able to replace air transport more smoothly if the latter is withdrawn.

"ten ostatni"に類似した翻訳-英語

ten 所有名詞
ostatni 形容詞

英語での"ten ostatni"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishPrzyjrzyjmy się, jaki był ten ostatni wiek, by zobaczyć dokąd zmierzamy.
So let's look at what this last century has been to see where we're going.
PolishTen ostatni długotrwały i bezprawny areszt domowy niewinnej kobiety jest nie do zaakceptowania.
This latest extended and illegal house arrest of an innocent woman is unacceptable.
PolishChcę pokazać wam ten ostatni klip, bo to będzie już na dowidzenia.
I want to show you this last clip because it's going to be my last goodbye.
PolishZwróćmy uwagę również na ten ostatni element, który w tej sytuacji jest bardzo ważny.
Let us pay particular attention to the final element, which is very important in this situation.
PolishChciałabym jeszcze raz podziękować za ten ostatni komentarz.
Thank you, once again, for the last comment, Mrs Cederschiöld.
PolishTen ostatni punkt został przedstawiony w rezolucji z października minionego roku.
This last point was covered in last October's resolution.
PolishTen ostatni dokument należy również uznać za nieśmiały pierwszy krok w kierunku zawiązania unii politycznej.
The TEU also represented a modest preliminary step towards political union.
PolishA jest też ten ostatni, zwany paradygmatem jazzowym.
And then there's the bottom one, which is called the jazz paradigm.
PolishJak stwierdził pan przewodniczący Reynders, państwa członkowskie jednogłośnie zgodziły się na ten ostatni wniosek.
The Member States have agreed unanimously to this last proposal, as Mr Reynders has said.
PolishTen ostatni cel udało się w rzeczywistości ociągnąć dzięki temu, że Komisja Europejska usunęła część pierwotnego tekstu.
This last point was indeed achieved by scrapping part of the Commission's original text.
PolishTen ostatni pogląd na kosmologię to pogląd relacyjny.
This last view of cosmology is called the relational view.
PolishBieżący kryzys trwa od roku i przez ostatni rok ten sam proces powtarzał się w nieskończoność.
This crisis has been ongoing for a year, and for the past year the same process has been taking place over and over again.
PolishPunkt ten zostanie zapisany jako ostatni punkt porządku dziennego na wtorek wieczorem.
Ladies and gentlemen, please note that this item will be included as the last item on the agenda for Tuesday evening.
PolishAle ten ostatni procent jest trudny.
So, we're 99 percent of the way to where we want to be.
Polish"Ostatni lew". ~~~ Ten film jest właśnie o tym, co ma miejsce teraz.
And so what we are doing, in February, we're bringing out a film called "The Last Lion," and "The Last Lion" is exactly what is happening right now.
PolishMimo to uważam, że nawołanie o współpracę partnerów społecznych ten jeden, ostatni raz jest działaniem właściwym.
In spite of this, I am of the opinion that it is, and was, appropriate to call on the social partners to participate one last time.
PolishTen ostatni to billboard.
PolishA ten ostatni to tyranozaur.
PolishTen ostatni mi sie podoba.
Polish(Ten ostatni przykład może wydawać się przesadzony, jednakże do Google – choć trudno w to uwierzyć – wpłynęło mnóstwo próśb od osób znajdujących się w takiej sytuacji).
(This last one may seem far-fetched, but believe it or not, Google has gotten multiple requests from people in this situation.)