「sprowadzić」のポーランド語-英語辞書

PL

「sprowadzić」英語 翻訳

volume_up
sprowadzić {abbr. perfective verb}
PL

sprowadzić {動詞}

volume_up
1. 通常
Musisz zarejestrować swój pojazd w terminie 30 dni od daty jego sprowadzenia z zagranicy.
You must register your vehicle within 30 days of importing it.
Jednakże technologie te zostały sprowadzone z Zachodu.
These technologies, however, have been imported from the West.
Spójrzmy prawdzie w oczy: jedyne co zrobimy, to sprowadzenie znacznej części tej niestabilności do Unii Europejskiej.
Let us face it; the only thing we will be doing is simply importing much of that instability into the European Union.
2. "coś na kogoś"
sprowadzić (同様に: sprowadzać)
volume_up
to imprecate {動} [正] (sth on sb)

"sprowadzić"の類義語(ポーランド語):

sprowadzić

英語での"sprowadzić"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishTakie działanie mogłoby sprowadzić kolejną ponadnarodową katastrofę finansową.
To do so would be to invite another supranational financial catastrophe.
PolishCzy wolimy sprowadzić tych pracowników do roli pańszczyźnianych wyrobników?
Do we prefer to reduce these workers to a workforce liable to the corvée?
PolishBardzo się staraliśmy sprowadzić chociaż kilkoro Pakistańczyków.
You know, we fought hard to get at least a small Pakistani contingent to come.
PolishZamiast wypompowywać wodę na zewnątrz, wykorzystali kanały, aby z powrotem ją tam sprowadzić.
Instead of pushing water out, they used the channels to pull water back in.
PolishNa ostatniej z wystaw pojawiło się 200 rodziców, a nie udało nam się sprowadzić tylko jednego.
At the last show that we did, 200 parents showed up and we didn't pick up one parent.
PolishZapobiegania przestępczości nie można sprowadzić wyłącznie do wymiany najlepszych praktyk.
Crime prevention cannot be reduced to the exchange of best practices.
PolishMożna to sprowadzić bardzo prosto do czterech bardzo wyraźnych obszarów.
This can be condensed down very simply into four very clear areas.
PolishCA: Jesteś dużym inwestorem i starasz się to sprowadzić na rynek?
CA: And now you're a big investor in that and bringing that to market?
PolishSzkoda, że niektórzy usiłują sprowadzić zdrowie seksualne i reprodukcyjne jedynie do aborcji.
It is regrettable that some seek to bring sexual and reproductive health down to just abortion.
PolishMam nadzieję, że uda się ich szybko sprowadzić do domu.
I hope that it will be possible to get them home quickly.
PolishPrzemoc wobec kobiet jest poważnym problemem społecznym, którego nie można sprowadzić wyłącznie do kwestii kobiet.
Violence against women is a major social issue that cannot simply be reduced to a women's issue.
PolishSkoncentrujmy się na tym i nie pozwólmy sprowadzić się na boczny tor, w tym także w toku przedmiotowej debaty.
Let us concentrate on that and not allow ourselves to be sidetracked further, including in this debate.
PolishTak więc, gdy mówimy o rozwiązywaniu tych problemów, moje podejście można właściwie sprowadzić do czterech słów.
So when we talk about dealing with these problems, my approach could actually be put into four words.
PolishPozwólcie mi to sprowadzić do najprostszej formy.
And let me reduce this to the simplest level.
PolishNasza nieodpowiednia reakcja może mieć poważne konsekwencje, może nawet sprowadzić na nas jeszcze poważniejszy kryzys.
If we react incorrectly it might have serious consequences. It might even bring a more serious crisis upon us.
PolishChciałbym podejść do współczucia z innej strony i sprowadzić je z poziomu globalnego do osobistego.
And I'd like to do a little collateral thinking, if you will, about compassion and bring it from the global level to the personal.
PolishWobec tego nie ma możliwości, aby zachować lub sztucznie sprowadzić większość rynku złomowania statków do Europy.
There is no question, then, of retaining or artificially bringing back the bulk of the shipbreaking market to Europe.
PolishCzy można sprowadzić ją do zera?
And so the question is: Can you actually get that to zero?
PolishSam tytuł sprawozdania zawiera już słowo "przeszkody”, które można sprowadzić do siedmiu punktów: - nadmiaru biurokracji;
Indeed, the title includes the word 'obstacles' which can be condensed into seven items: - excessive bureaucracy;
PolishMożna go sprowadzić do postaci prostego wzoru.
It can be reduced to a simple formula.