「sprawować」のポーランド語-英語辞書

PL

「sprawować」英語 翻訳

volume_up
sprawować {abbr. imperfective verb}

PL sprawować
volume_up
[sprawuję|sprawowałbym] {imperfective verb}

sprawować
Uważam, że Parlament Europejski ma uzasadnione prawo do uczestniczenia w tym dialogu, do sprawowania demokratycznej kontroli w imieniu obywateli Unii.
I think that the European Parliament has a legitimate right to take part in this dialogue, to perform the democratic scrutiny that is assigned to it by the European citizens.
I wreszcie, jak już wspomniano, istnieje potrzeba wprowadzenia nadzoru na szczeblu europejskim, a w najlepszej sytuacji do sprawowania tej funkcji znajduje się Europejski Bank Centralny.
Lastly, as has already been mentioned, there needs to be supervision at a European level and the European Central Bank is in the best position to perform this function.
Innymi słowy, mówimy dziś o prawdziwym instrumencie demokratycznej kontroli, sprawowanej w sposób autonomiczny i przejrzysty, co może przynieść same korzyści Unii Europejskiej.
In other words, we speak today about a true instrument of democratic control, performed in an autonomous and transparent manner, which can only be beneficial to the European Union.
Należy szybko upowszechniać w całej Europie praktykę dobrego sprawowania rządów.
Good governance practice must be disseminated rapidly across Europe.
Oczekuję zatem, że podczas sprawowania prezydencji Słowenia zaoferuje innym państwom członkowskim swoje dobre praktyki z każdej dziedziny.
I therefore expect Slovenia, during its Presidency, to offer its good practice in every area to the other Member States.
Stanowi ono model do naśladowania pod względem najlepszych praktyk: sprawuje opiekę nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi, które mogą mieszkać w swoim otoczeniu i odwiedzać Centrum.
It is a model of best practice for adults with a disability who can live in the community and visit this centre.

"sprawować"の類義語(ポーランド語):

sprawować

英語での"sprawować"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishWspomniał pan o nadzorze makroostrożnościowem, który ma sprawować Europejska Rada ds.
You mentioned the macrosupervision area of the European Systemic Risk Board.
Polish    Przewodniczący Rady Europejskiej nie może sprawować mandatu narodowego.
The President of the European Council shall not hold a national office.
PolishFaktem jest, że w tym miejscu lubi się centralnie sprawować kontrolę.
The fact of the matter is that this place likes to control things from the centre.
PolishWszystkie państwa członkowskie powinny sprawować ścisły i kompletny nadzór nad tymi elektrowniami.
All Member States should exercise strict and total control over these power plants.
PolishPortugalia jest zdolna osiągnąć większą efektywność służby cywilnej i sprawować nad nią kontrolę.
Portugal is capable of having a civil service that is more efficient and controlled.
Polish. - Szanowni państwo, Hiszpania juz po raz czwarty sprawować będzie unijne przewodnictwo.
Ladies and gentlemen, Spain is going to lead the Union for the fourth time.
PolishTak, europejski organ powinien sprawować faktyczną kontrolę nad przekazem danych.
Yes, a European authority should be able to have actual control over the data that will be transferred.
PolishSprawa ta jest szczególnie ważna dla Polski, która będzie w 2011 roku sprawować prezydencję UE.
This matter is especially important for Poland, which will hold the EU Presidency in 2011.
PolishWęgry są w domu w Europie i są godne sprawować prezydencję.
Hungary is at home here in Europe, and is worthy of holding the Presidency.
PolishWiele matek wolałoby raczej sprawować opiekę nad własnymi dziećmi niż mieć oficjalne zatrudnienie.
Many mothers would prefer to care for their young children rather than have formal employment.
PolishKto lub co będzie faktycznie sprawować kontrolę nad tym organem?
Who or what will actually exercise any control over this body?
PolishBy sprawować kontrolę, upewnić się, że szlaki morskie są otwarte, a ropa dostępna.
Why are they in the Mid-East? ~~~ They're there to control, keep the shipping lanes open and make oil available.
PolishPrzez następnych sześć miesięcy Węgry będą sprawować prezydencję w Radzie i czeka je wiele wyzwań.
For the next six months, you will hold the Presidency of the Council, and many challenges await you.
PolishŻadne rozwiązanie nie będzie jednak dobre, o ile nie będziemy w stanie sprawować nad nim kontroli.
Yet, no solution will be good unless it is controllable.
PolishZ całego serca życzymy powodzenia pozytywnym działaniom zaproponowanym przez kraj mający sprawować prezydencję.
We wish the positive attempts proposed by the country to hold the Presidency every success.
PolishWładzę można sprawować na przeróżne sposoby.
Democracy, as a type of politics, is a technology for the control and deployment of power.
PolishW wielu regionach tego kraju nawet władze nie są w stanie sprawować legalnej władzy demokratycznej.
There are many areas of that country where even the authorities cannot exercise legitimate democratic power.
PolishW ten sposób Parlament powinien - i będzie - sprawować nad nią kontrolę budżetową i kontrolę demokratyczną.
In this way, Parliament should, and will, exercise budgetary control and democratic scrutiny over it.
PolishOd teraz cała Unia będzie w to włączona i to właśnie Komisja w Brukseli będzie sprawować kontrolę.
From now on the entire Union will be involved and it is the Commission in Brussels that will be at the controls.
PolishW ten sposób rząd może sprawować aktywną kontrolę.
This allows for active control of users by the government.