「spójność」のポーランド語-英語辞書

PL

「spójność」英語 翻訳

PL spójność
volume_up
{女性名詞}

spójność (同様に: zgodność, zborność, koherencja)
volume_up
coherence {名詞}
Na szali znalazła się spójność instytucjonalna i równowaga projektu europejskiego.
The institutional coherence and balance of the European project is at stake.
Zdecydowanie popieram państwa apel o większą spójność obszarów naszej polityki.
I strongly support your call for an increased coherence of our policies.
Słowo, które przewija się przez całą opinię mojej komisji, to spójność oraz potrzeba spójności.
The word that runs through my committee's opinion is coherence, and the need for coherence.
spójność (同様に: jedność, spoistość)
volume_up
cohesion {名詞}
Moim zdaniem spójność terytorialna obejmuje również spójność pomiędzy miastem i wsią.
Territorial cohesion, in my view, also includes cohesion of towns and country.
Spójność obejmuje także spójność gospodarczą i społeczną.
Cohesion also includes economic and social cohesion.
Spójność gospodarcza i społeczna w naszych krajach stanowi podstawowy priorytet.
The economy and social cohesion in our countries constitute a fundamental priority.
spójność (同様に: łączność)
spójność (同様に: trwałość, zgodność, konsekwencja, konsystencja)
spójność (同様に: trwałość, stałość, zgodność, konsekwencja)
Jaka spójność leży u podstaw polityki realizowanej przez Komisję?
What consistency is there at the heart of this policy followed by the Commission?
Potrzeba wiele pracy, aby zapewnić spójność międzynarodowych strategii.
Much work is needed to ensure the consistency of international policies.
Chciałabym podkreślić fakt uproszczenia i większą spójność nowych przepisów.
I would highlight the simplification and increased consistency of the new legislation.
spójność (同様に: uczciwość, integralność, prawość, czystość)
volume_up
integrity {名詞}
Do tej pory nie słyszałem żeby ktokolwiek w tym Parlamencie poddał w wątpliwość wewnętrzną spójność tego sprawozdania.
I have not heard anyone in the Chamber as yet cast doubts on the intrinsic integrity of that report.
W czasach kryzysu, gdy zagrożona jest integralność Unii Europejskiej, trzeba, wspierając wzrost gospodarczy, zwrócić szczególną uwagę na spójność Unii.
(PL) In times of crisis, when the integrity of the European Union is under threat, we should, in supporting economic growth, pay particular attention to the cohesion of the Union.
Chciałbym zacząć od podziękowania sprawozdawcy tej kwestii za spójność i otwartość, z którą podszedł do pytań.
. - Mr President, I would like to start by expressing thanks to the rapporteur on this issue for the integrity and openness with which he has approached the questions.

"spójność"の類義語(ポーランド語):

spójność

英語での"spójność"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishWdrażamy minimalne zestawy zasad, aby utrzymać spójność światowej gospodarki.
We enforce the minimal rule sets for maintaining connectivity to the global economy.
PolishZaapelowałem także do Komisji Europejskiej o spójność działań.
I also called for the European Commission to be consistent.
PolishJeżeli chcemy być wiarygodni, musimy zapewnić spójność praw między wszystkimi rodzajami transportu.
In order to be credible, we must ensure that the rights across all the different means of transport are coherent.
PolishOne dostrzegły w tym rozwiązanie problemu: możliwość różnicowania elementów zachowując ich spójność.
They saw this actually solving a problem: ~~~ this ability to differentiate components ~~~ but keep them synthetic.
PolishNawet tu intencje są jasne: promować spójność i interakcję systemów handlu pozwoleniami na emisję.
Even here, it is clear what the intention is: promoting the compatibility and interaction of emission licence-trading regimes.
PolishZgadzam się z wnioskiem Komisji i mam nadzieję, że udało mi się zachować jak największą spójność z jego treścią.
I agree with the Commission proposal and tried to keep my wording as close to the Commission proposal as possible.
PolishNastępnie teksty te są zatwierdzane przez odpowiednie służby Komisji, tak aby zagwarantować ich zgodność i spójność.
In order to guarantee the accuracy of the factsheets, they are validated by the relevant Commission departments.
Polishdecyduje o wewnętrznej organizacji Komisji, zapewniając spójność, skuteczność i kolegialność jej działań,
decide on the internal organisation of the Commission, ensuring that it acts consistently, efficiently and as a collegiate body;
PolishChcę zachować względną spójność swojego stanowiska jako lider brytyjskich konserwatystów w Parlamencie Europejskim.
I want to be quite consistent about my position, speaking as leader of the British Conservatives in the European Parliament.
PolishAby stać się liderem w walce ze zmianami klimatycznymi, UE musi przede wszystkim dbać o spójność swych oświadczeń.
In order to be in the vanguard of the struggle against climate change, the EU must above all be consistent in its announcements.
PolishPojęliśmy te wszystkie działania po to, aby nie powtarzać pewnych czynności w przyszłości i utrzymać odpowiednią spójność działań.
We are doing all this so that it does not have to be repeated in the future, so that things will not grow apart.
PolishWreszcie, musimy sprawić, by nasze instrumenty były bardziej ukierunkowane i zapewnić ich spójność z milenijnymi celami rozwoju.
Lastly, we need to make our aid instruments more targeted and ensure that they are consistent with the Millennium Development Goals.
PolishPo pierwsze, dzięki Traktatowi wszystkie instytucje, które podtrzymują bądź wpływają na spójność unii 27 państw członkowskich, będą działać skuteczniej.
Firstly, it will ensure that all institutions that sustain or link the 27 Member States operate more successfully.
PolishRegiony muszą ustalić harmonogram, ale spójność ma spełniać założenia gospodarcze i społeczne dotyczące wszystkich części Unii Europejskiej.
It may be scheduled by the regions, but it must meet economic and social objectives that concern all parts of the European Union.
PolishWażne jest, żeby Rada przyjęła tekst, który - jeśli będzie zgodny z przyjętymi poprawkami - pozwoli zachować spójność w tym Parlamencie.
It is essential that the Council should accept the text that leaves the Chamber in full if it is compliant with the agreed amendments.
PolishSpójność to ścieżka, którą musimy nadal podążać, by zagwarantować równe szanse wszystkim Europejczykom, niezależnie od tego, gdzie żyją.
This is the path along which we must continue in order to guarantee equal opportunities for all Europeans, regardless of where they live.
PolishSiła oraz spójność, które płyną z osobistych odczuć, postrzeganie oraz odegranie wszystkich tych dźwięków, tworzy różne doznania i doświadczenia.
The power and coherency that comes from one person hearing, perceiving and playing all the voices makes a very different experience.
PolishAby działania te były skuteczne, potrzebna jest ich spójność oraz wzięcie pod uwagę zróżnicowania uwarunkowań w poszczególnych państwach.
For these measures to be successful, they need to be consistent and to take into account the differences in conditions between particular countries.
PolishPopieram tę inicjatywę, która wraz ze sprawozdaniem "Bezpieczeństwo kolei wspólnotowych” umożliwi większą spójność w europejskiej sieci kolejowej.
I support this initiative which, in tandem with the "Safety on the Community Railways" report, will allow for a more cohesive European rail network.
PolishJednakże w Unii powinny obowiązywać wspólne ramy zapewniające przejrzystość i jednoznaczność prawa oraz spójność i płynność funkcjonowania rynku.
However, common frameworks should apply, guaranteeing that the law is both transparent and free from ambiguity, and that the market operates cohesively and smoothly.