「sądzić」のポーランド語-英語辞書


という意味ですか sadzić
PL

「sądzić」英語 翻訳

volume_up
sądzić {abbr. imperfective verb}
volume_up
sądzić {abbr. perfective verb}
EN

PL sądzić
volume_up
[sądzę|sądziłbym] {動詞}

sądzić (同様に: osądzać)
W dzień, gdy sądzić będzie Bóg skryte rzeczy ludzkie według Ewangielii mojej przez Jezusa Chrystusa.
in the day when God shall judge the secrets of men, according to my gospel, by Jesus Christ.
Azaż nie wiecie, iż Anioły sądzić będziemy?
Know ye not that we shall judge angels?
Can he judge through the thick darkness?
Muszą sądzić, że czegoś dokonali i że chcą się tym z wami podzielić.
They have to think that they did something and that they want to share it with you.
Niektórzy zgromadzeni mogą sądzić, że postępowanie było prowadzone w języku rosyjskim.
Some people in this hall might think that you were perhaps tried in Russian.
Niemądrze byłoby sądzić, że sprawy te można rozstrzygnąć w kilka minut.
It would be foolish to think that these matters can be resolved in a few minutes.
I na tym obszarze zaczęliśmy sadzić akacje, które widzieliście wcześniej.
And in that area we started growing some acacia trees that you just saw before.
That's why we grow homes.
Towary to wszystko, co sadzimy w ziemi, hodujemy lub wyciągamy z ziemi, nieważne, czy to zwierzęta, minerały, czy rosliny.
Commodities are things that you grow in the ground, raise on the ground or pull out of the ground: basically, animal, mineral, vegetable.
sądzić (同様に: mniemać)
Sądzicie, że potrzebujecie śpiewać przy herbacie?
Would you reckon you need to sing for your tea, I think?
Reporter: Zaprojektowałeś ten symulator i sądzisz, że imituje on zachowanie prawdziwego mostu?
Interviewer: You designed this, yes, this simulated bridge, and this, you reckon, mimics the action of the real bridge?
sądzić (同様に: sadzać, usadowić)
Sądzimy jednak, że biorąc pod uwagę klimat, środowisko naturalne i względy ekonomiczne, Parlament powinien mieć tylko jedną siedzibę: w Brukseli.
However, we think that, in the interests of our climate and environment and on economic grounds, the European Parliament should only have one seat: in Brussels.
A zamieszkawszy u nich nie więcej tylko dziesięć dni, jechał do Cezaryi, a nazajutrz usiadłszy na sądzie, kazał Pawła przywieść.
And when he had tarried among them not more than eight or ten days, he went down unto Caesarea; and on the morrow he sat on the judgment-seat, and commanded Paul to be brought.
sądzić (同様に: zasiąść, zasiadać, siedzieć, siadać)
Niech się ocucą i przyciągną te narody na dolinę Jozafat; bo tam siedzieć będę, abym sądził wszystkie narody okoliczne.
Let the nations bestir themselves, and come up to the valley of Jehoshaphat; for there will I sit to judge all the nations round about.
I będzie zgotowana stolica w miłosierdziu, a usiądzie na niej w prawdzie w przybytku Dawidowym ten, któryby sądził i szukał sądu, a czynił prędką sprawiedliwość.
And a throne shall be established in lovingkindness; and one shall sit thereon in truth, in the tent of David, judging, and seeking justice, and swift to do righteousness.
A zamieszkawszy u nich nie więcej tylko dziesięć dni, jechał do Cezaryi, a nazajutrz usiadłszy na sądzie, kazał Pawła przywieść.
And when he had tarried among them not more than eight or ten days, he went down unto Caesarea; and on the morrow he sat on the judgment-seat, and commanded Paul to be brought.

英語での"sądzić"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishNie wiem, co sądzić o omawianej inicjatywie obywatelskiej.
(NL) Madam President, I am not sure what to make of this citizens' initiative.
PolishJak dotąd nie ma podstaw, by sądzić, że sytuacja zmieni się nagle w 2009 roku.
We still have no reason to hope that this will change very quickly in 2009.
PolishI na tym obszarze zaczęliśmy sadzić akacje, które widzieliście wcześniej.
And in that area we started growing some acacia trees that you just saw before.
PolishMożna sądzić, że Europa narzuciła tempo, a reszta świata podążyła za nią.
Europe, it seems, has set the pace and the world has followed.
PolishStąd mamy wszelkie podstawy, aby sądzić, że kraj ten jest niewątpliwie na właściwej drodze.
There is therefore every reason to conclude that the country is unquestionably on the right path.
PolishGdy przyjdzie czas ułożony, ja sprawiedliwie sądzić będę.
The earth and all the inhabitants thereof are dissolved: I have set up the pillars of it.
PolishNo, może być z tym ciężko, ale naprawdę są podstawy by sądzić, że to się może udać.
So that's kind of a tough day, but I said, "There really is some basis for thinking why you might want to do this."
PolishMożna sądzić, że tak właśnie jest, zważywszy na atmosferę nietolerancji, która panowała w części tej debaty.
In view of the intolerant climate in which part of this debate was held, it would seem so.
PolishA prowadząc was po puszczy tych narodów, tam się z wami twarzą w twarz sądzić będę.
and I will bring you into the wilderness of the peoples, and there will I enter into judgment with you face to face.
PolishMożna by sadzić rośliny nadające się na kompost i w ten sposób zmniejszyć obciążenie nawozami sztucznymi.
Compostable crops could be planted and, for example, the fertiliser burden could thus be reduced.
PolishMożna by sądzić, że ze wzrostem stawki, ludzie będą oszukiwać więcej, ale nie.
You would expect that as the amount of money on the table increases, people would cheat more, but in fact it wasn't the case.
PolishPrezydent Saakaszwili nie mógł był sądzić, że interwencja wojskowa nie wywoła reakcji ze strony Rosji.
President Saakashvili cannot have believed that military intervention would evoke no response from Russia.
PolishAlbo przestaniemy sądzić, że każde euro wydane w Europie jest marnotrawstwem, albo przyłączymy się do eurosceptyków.
Either we stop thinking that every euro spent in Europe is a waste or we join the eurosceptics.
PolishPotem zaczęliśmy sadzić, zaledwie 1000 drzew dziennie.
And then we started planting -- only 1,000 trees a day.
PolishŚmież kto z was, mając sprawę z drugim, sądzić się przed niesprawiedliwymi, a nie przed świętymi?
Dare any of you, having a matter against his neighbor, go to law before the unrighteous, and not before the saints?
PolishNiektórzy z was mogą sądzić, "Chwila moment.
Now, some of you might be thinking, "Hold on a minute.
PolishPan, mówię, przez ogień sądzić będzie, i przez miecz swój wszelkie ciało, a pobitych od Pana wiele będzie.
For by fire will Jehovah execute judgment, and by his sword, upon all flesh; and the slain of Jehovah shall be many.
PolishJest inne wyjście -- zamiast sadzić drzewa i mieć nadzieję, że nie zostaną wykarczowane -- ten mur z piaskowca, który proponuję.
Now there is an alternative to just planting trees and hoping that they won't get chopped down.
PolishMożna sądzić, że im mniejsze ryzyko przyłapania, tym więcej oszustów, ale znowu tak się nie stało.
You would expect that as the probability of being caught goes down, people would cheat more, but again, this was not the case.
PolishMamy dalsze przesłanki, by sądzić, że Iran jest niewiarygodnym partnerem i powinniśmy podjąć odpowiednie działania.
There are further indications telling us that Iran is an untrustworthy partner and we should act accordingly.