「przekonać się」のポーランド語-英語辞書

PL

「przekonać się」英語 翻訳

volume_up
przekonać się {abbr. reflexive verb perfective}
PL

przekonać się {反射動詞}

volume_up
Zadbajmy o to, byśmy nigdy nie musieli przekonać się, czy miał rację.
Let us ensure that we never have to find out whether what he said is true.
Nasza trójka, która reprezentowała partie polityczne, odwiedzała szpitale, aby przekonać się na własne oczy, jak wygląda sytuacja i uważam, że było to niezwykle istotne.
The three of us from the political parties went out to the hospitals to find out for ourselves, and I think that was what was so important.
Mam nadzieję, że będą mieli państwo okazję przekonać się, że Komisja skrupulatnie przestrzegała zasad, o których mówiłem w moich poprzednich wystąpieniach w tej Izbie.
I hope that this has allowed you to find out that the Commission has scrupulously respected the principles that I laid out in my previous interventions in this House.
przekonać się (同様に: uważać, dostrzegać, dostrzec, podpatrywać)
Wówczas ludzie mogą zobaczyć i przekonać się, w jaki sposób Unia działa w ich regionie.
Then people can see and experience how the Union is working in their region.
Oczywiście musimy teraz przekonać się, jaki rodzaj etykietowania zaproponuje Komisja Europejska.
Of course, we now need to see what sort of labelling the Commission will propose.
W następnych kilku miesiącach powinniśmy przekonać się, czy sytuację nadal można naprawić.
Over the next few months, we shall have to see if things can still be put right.

"przekonać się"に類似した翻訳-英語

przekonać 動詞
się 所有名詞

英語での"przekonać się"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishZatem dopiero mamy się przekonać, jak poważne zobowiązanie przyjęto tym razem.
It therefore remains to be seen how serious the commitment is this time.
PolishCzy ktoś da się przekonać, że te dyskusje dotyczą tylko "quasi-akcesji”?
Who can be persuaded that discussions merely concern a 'quasi-accession'?
PolishCo więcej, możemy się przekonać, że to mali operatorzy są ofiarami tego rynku.
After all, we are now seeing that it is the small operators who are the victims on this market.
PolishW przypadku strategii lizbońskiej mieliśmy okazję przekonać się, że takie podejście nie działa.
We saw in the case of the Lisbon Strategy that such an approach does not work.
PolishPo piąte, uda nam się przekonać resztę świata, aby podejmowała ustalone przez nas zobowiązania.
Fifthly, we will manage to persuade the rest of the world to follow our obligations.
PolishPozostaje tylko przekonać się, czy stanie się tak naprawdę w przypadku Komisji i Parlamentu.
It remains to be seen whether this really will happen with the Commission and Parliament.
PolishMam nadzieję, że uda mi się jeszcze przekonać panią poseł McGuinness.
I hope that there is still a chance of my convincing Mrs McGuinness.
PolishMusimy się przekonać, co Rada i Komisja chcą uczynić w tym obszarze.
We also certainly need to hear what the Council and the Commission want to do in this area.
PolishNiektóre kraje rozwijające musiały przekonać się o tym w bolesny sposób.
Certain developing countries have had to learn that the hard way.
PolishUdało się jej przekonać państwa członkowskie do przyjęcia stanowiska w sprawie pomocy żywnościowej.
It succeeded in persuading the Member States to adopt the food aid position.
PolishPozostaje nam przekonać się, czy jest to dobra opcja, czy też doprowadzi do nowych przestępstw.
Whether this is a sensible option or will simply lead to new offences remains to be seen.
PolishAle stojąc tutaj, staram się was przekonać, że ci, którzy teraz się spóźnią, na zawsze stracą szansę.
But I'm standing here saying that those who miss the boat now, will miss it forever.
PolishWystarczy spojrzeć w przyszłość, żeby przekonać się o pilnej konieczności podjęcia działań.
A glance into the future shows how urgent the need for action is.
PolishPrzede wszystkim jednak od lat staraliśmy się przekonać innych.
Above all, however, we have been working to convince others for years.
PolishStaramy się przekonać Rosję, że nie możemy przyjąć takich samych zasad, jakie obowiązują w Rosji.
We are trying to convince Russia that we cannot accept the same rules as applied in Russia.
PolishZ wielkim trudem udało nam się przekonać do tego państwa członkowskie.
We got this past the Member States with very great difficulty.
PolishXX wieku mieliśmy okazję przekonać się, dokąd prowadzi ten proces.
We have seen since the 1970s where that process leads.
PolishNie chodzi o to, że jeśli jesteś Republikaninem to chcę cię przekonać żebyś stał się Demokratą.
It doesn't mean that if you are a Republican that I'm trying to convince you to be a Democrat.
PolishNie jestem pewien, ale będę się starał przekonać Radę, aby podążała w tym kierunku.
I am not so sure, but I will be insisting on trying to persuade the Council to move ahead in this direction.
PolishJest Pan sprawnym prawnikiem i udało się Panu przekonać Radę.
You have been a good lawyer; you have moved the Council along.