「powstrzymywać」のポーランド語-英語辞書

PL

「powstrzymywać」英語 翻訳

volume_up
powstrzymywać {abbr. imperfective verb}

PL powstrzymywać
volume_up
[powstrzymuję|powstrzymywałbym] {imperfective verb}

powstrzymywać (同様に: powstrzymać)
volume_up
to dam [dammed|dammed] {動} [比] (flow of words)
powstrzymywać (同様に: powstrzymać)
volume_up
to dam up {動} [比] (flow of words)
powstrzymywać
Procedury w ramach polityki regionalnej są zbyt skomplikowane, co często powstrzymuje podmioty lokalne przed korzystaniem z niej.
Regional policy suffers from the complexity of its procedures, which often deter local players from having recourse to it.
Wiele podmiotów powstrzymuje się przed podjęciem środków prawnych ze względu na koszty.
Many entities are deterred from taking legal action by the cost.
Wielu ludzi powstrzymuje to od poparcia tej inicjatywy.
This deters many people from supporting it.
powstrzymywać (同様に: pokrzyżować, udaremnić, udaremniać, krzyżować)
volume_up
to keep in {動} (keep [sb/sth] in)
Nie można zmieniać wymogów po to, żeby powstrzymywać niektóre grupy, osoby czy postawy przed wywieraniem wpływu.
You cannot change the requirements in order to keep certain groups, persons or attitudes from having influence.
Cholesterol HDL często nazywany jest „ dobrym ” cholesterolem, ponieważ pomaga powstrzymywać narastanie „ złego ” cholesterolu w ścianach tętnic oraz ponieważ chroni przed chorobą serca.
HDL cholesterol is often called ‘ good’ cholesterol because it helps keep the ‘ bad’ cholesterol from building up in the arteries and because it protects against heart disease.
powstrzymywać (同様に: powstrzymać)
volume_up
to stave off {動} (bankruptcy, crisis)
Musimy odwrócić trend w kierunku radykalnej przebudowy, zapobiegać utracie miejsc pracy i powstrzymywać dalszą presję na cięcie płac i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
We must reverse the trend towards radical restructuring, prevent job losses and stave off further pressure to cut salaries and social security payments.
powstrzymywać (同様に: tamować, powstrzymać, zatamować)
volume_up
to stem [stemmed|stemmed] {動} (restrain)
Nie powstrzymuje on coraz większej fali wątpliwości, jakie się rodzą wokół niego oraz struktury UE, czemu dało wyraz wypowiedziane głośno przez Irlandczyków "nie”.
It fails to stem the rising tide of doubt about itself and the structure of the EU, as also expressed by the resounding Irish 'no' vote.
powstrzymywać (同様に: powstrzymać)
powstrzymywać (同様に: powstrzymać, odeprzeć, odpierać)
volume_up
to hold off {動} (sb/sth)
powstrzymywać
powstrzymywać (同様に: wycofać, wycofywać, powstrzymać, odciągać)
powstrzymywać (同様に: hamować, zahamować)
volume_up
to stanch {動} [アメ] [比]
powstrzymywać (同様に: hamować, zahamować, powstrzymać)
volume_up
to staunch {動} [比]

英語での"powstrzymywać"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishFakt ten nie powinien jednak powstrzymywać nas przed poruszaniem tych kwestii w Parlamencie.
However, that fact should not stop us from raising these issues in Parliament.
PolishPaństwa nadbrzeżne powinny powstrzymywać się od dyskryminacyjnych kroków dotyczących zasad żeglugi.
Coastal states should avoid discriminatory steps concerning navigational rules.
PolishUważam, że zdecydowanie nie powinniśmy się powstrzymywać od krytycznych uwag tam, gdzie widzimy problemy.
I think it is important not to shy away from commenting critically where we see problems.
PolishPonieważ pozwalają Ci powstrzymywać potrzeby fizjologiczne i spełniać funkcje seksualne, po wykonaniu zabiegu.
So, with the combination of these technologies we can reach it all, and we can see it all.
PolishPrzede wszystkim jeśli chodzi o Europol, trudno byłoby powstrzymywać go przed przekształceniem się w agencję.
Concerning Europol first of all, it would be difficult to stop Europol from becoming an agency.
PolishJednak nie należy powstrzymywać zwykłej działalności handlowej.
Normal business should not, however, be prevented.
PolishPo zjedzeniu pełnego posiłku pacjent powinien powstrzymywać się od przyjmowania posiłku przez sześć godzin przed testem.
If the patient has eaten a heavy meal then they should fast for six hours before the test.
PolishJednakże nie powinno to nas powstrzymywać przed ich podjęciem.
Yet, this should not stop us from carrying on.
PolishPopieram także pana sprawozdawcę odnośnie do twierdzenia, że nic z tego nie powinno powstrzymywać ekspansji kolei.
I also support the rapporteur in his assertion that none of this should hold back railway expansion.
PolishPo zjedzeniu pełnego posiłku pacjent powinien powstrzymywać się od przyjmowania posiłków przez 6 godzin przed testem.
If the patient has eaten a heavy meal, then it will be necessary to fast for 6 hours prior to the test.
PolishPo zjedzeniu pełnego posiłku pacjent powinien powstrzymywać się od przyjmowania posiłków przez 6 godzin przed poddaniem się testowi.
If you have eaten a heavy meal, it will be necessary to fast for 6 hours before the test.
PolishNauki nie można i nie powinno się powstrzymywać.
Science cannot and must not be stopped.
PolishNie można powstrzymywać takiej mobilności.
PolishPrzezwyciężono już jednak te problemy i obecnie nie ma technicznego uzasadnienia, by powstrzymywać się przed harmonizacją.
In the meantime, these difficulties have been overcome and there are no technical reasons which would prevent harmonisation.
PolishCoś zawsze zdaje się nas powstrzymywać.
PolishBo jak długo możemy je powstrzymywać?
PolishNie chcemy ich powstrzymywać.
PolishPacjent powinien powstrzymywać się od przyjmowania posiłków przez co najmniej 4 godziny przed badaniem, tak aby badanie odbywało się na pusty żołądek.
The patient should fast for at least 4 hours before the test so that the test is taken on an empty stomach.
PolishMyślę, że powinniśmy się powstrzymywać od ideologicznej interpretacji tych przyczyn, ponieważ nie istnieje tylko jedna interpretacja.
I think we should refrain from having an ideological interpretation of these causes, because there is not just one interpretation.
PolishNie oznacza to, że UE powinna powstrzymywać się od wyrażenia krytyki i wykorzystania swoich kompetencji, aby domagać się demokratycznych reform.
That does not mean that the EU should hesitate in voicing its criticism and using its power to insist upon democratic reforms.