「powstrzymać się」のポーランド語-英語辞書

PL

「powstrzymać się」英語 翻訳

volume_up
powstrzymać się {abbr. reflexive verb perfective}

PL powstrzymać się
volume_up
{反射動詞}

1. 通常

Komisja jest zdania, że wszystkie strony powinny powstrzymać się od używania siły.
The Commission believes it is important that all sides should refrain from using force.
Politycy muszą powstrzymać się od szybkich i prostych osądów.
Politicians must refrain from quick and simple judgments.
Przede wszystkim Unia Europejska musi powstrzymać się od opowiadania się po jednej ze stron konfliktu.
Above all, the European Union must refrain from taking sides in the conflict.
powstrzymać się (同様に: zatrzymać, odmówić, powstrzymywać, powstrzymać)
Jeśli uzyskano nadmierną odpowiedź, leczenie należy przerwać i powstrzymać się od podania hCG (patrz punkt 4).
If an excessive response is obtained, treatment should be stopped and hCG withheld (see section 4).
W przypadku uzyskania nadmiernej odpowiedzi, leczenie należy przerwać i powstrzymać się od podania hCG (patrz punkt 4).
If an excessive response is obtained, treatment should be stopped and hCG withheld (see section 4).
Jest jednak jedna kwestia, w przypadku której my jako socjaldemokraci musimy powstrzymać się od udzielenia poparcia, a jest to "kryterium rynku wewnętrznego”.
There is one point, however, on which we as Social Democrats must withhold our approval, and that is the 'Internal Market Test'.
powstrzymać się (同様に: oprzeć się, sprzeciwić)
Nie mógł powstrzymać się od uderzenia go tą głupią pałką.
He can't resist hitting them with that stupid cane.
powstrzymać się (同様に: pohamować, rządzić, panować, powstrzymywać)

2. "od"

powstrzymać się
volume_up
to hold back {動} (from)
Zawarta w rezolucji kwestia dotycząca Włoch to w zasadzie krajowa debata polityczna, zaś my, jako Parlament Europejski, musimy powstrzymać się od ingerowania w tego rodzaju debatę.
The issue on Italy within this resolution is essentially a national political debate, and we, as the European Parliament, must hold back from intervening in a debate such as this one.

"powstrzymać się"の類義語(ポーランド語):

powstrzymać się

英語での"powstrzymać się"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishPo przyjęciu tabletki należy powstrzymać się od jedzenia przez co najmniej 30 minut.
Fasting should be continued for at least 30 minutes after taking the tablet.
PolishAby powstrzymać chorobę, prowadzi się zakrojone na szeroką skalę badania, także w UE.
In order to stop the disease, much research is being carried out, also within the EU.
PolishRazem z przyjaciółmi z Albanii próbowaliśmy ich powstrzymać, ale nie udało się.
And with my Albanian friends, we tried to stop it, but we failed.
PolishNie możemy powstrzymać się, by nie zakończyć i uzupełnić zdania.
We can't stop ourselves from wanting to complete the sentence and fill it in.
PolishNie powinienem przeznaczać swojego czasu wypowiedzi na takie uwagi, ale nie mogłem się powstrzymać.
I should never take up my speaking time by doing this, but I could not help it.
PolishNie mogę jednak powstrzymać się od pytania, czy nasze postępowanie w tej sprawie jest właściwe.
However, I cannot help asking whether we are going the right way about it.
PolishJeżeli pragniemy wspierać gospodarkę europejską, musimy powstrzymać przenoszenie się przedsiębiorstw.
If we want to support the European economy, we must stop businesses relocating.
PolishNależy uwzględnić te zmagania i powstrzymać nasilający się wyzysk.
Consideration must be given to these struggles and the worsening of exploitation must stop.
PolishNależy wtedy powstrzymać się od prowadzenia samochodu lub obsługi maszyn do czasu ustąpienia tego objawu.
If you are affected you should not drive or use machines until this resolves.
PolishDlatego postanowiliśmy powstrzymać się od głosowania w sprawie ustępu 37.
We therefore chose to abstain in the vote on paragraph 37.
PolishCzas powstrzymać przemoc szerzącą się w całym kraju.
It is time to stop the violence that has become widespread across the whole country.
Polish. ~~~ Oczywiście naukowcy nie mogli się powstrzymać.
But of course the scientists couldn't help themselves.
PolishZ tego względu zdecydowaliśmy się powstrzymać od głosowania końcowego.
We therefore chose to abstain in the final vote.
PolishJeśli uzyskano nadmierną odpowiedź, leczenie należy przerwać i powstrzymać się od podania hCG (patrz punkt 4).
If an excessive response is obtained, treatment should be stopped and hCG withheld (see section 4).
PolishNie udało się Komisji powstrzymać napływu produktów zawierających najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów.
They have failed to control imports coming in with maximum residue levels of pesticides.
PolishPonieważ migracji nie da się powstrzymać, polityka zagraniczna w tej dziedzinie musi odgrywać szczególną rolę.
Given the fact that migration cannot be stopped, foreign policy must play a special role in this area.
PolishW przypadku uzyskania nadmiernej odpowiedzi, leczenie należy przerwać i powstrzymać się od podania hCG (patrz punkt 4).
If an excessive response is obtained, treatment should be stopped and hCG withheld (see section 4).
PolishTrzeba je powstrzymać, zanim wymkną się spod kontroli.
This must be stopped before it gets out of hand.
PolishW związku z tym przez 1 godzinę przed podaniem oraz przez 1 godzinę po podaniu szczepionki należy powstrzymać się od jedzenia i picia.
Consequently, food and drink should be avoided 1 hour before and 1 hour after vaccination.
PolishŚwiat jest dziś globalną wioską, i nigdy nie uda nam się powstrzymać tych, którzy uciekają od nędzy i rozpaczy.
The world is now a global village and we will never be able to stop those who are fleeing from misery and despair.