「powstrzymać」のポーランド語-英語辞書

PL

「powstrzymać」英語 翻訳

volume_up
powstrzymać {abbr. perfective verb}

PL powstrzymać
volume_up
{perfective verb}

powstrzymać (同様に: tamować, powstrzymywać, zatamować)
volume_up
to stem {動} (restrain)
Podejmuje wszelkie możliwe środki, ale nie wystarczają one, aby powstrzymać tę falę.
It is taking all possible measures, but they are not sufficient to stem this tide.
Działanie to pomoże jednocześnie powstrzymać negatywne trendy demograficzne, które zarysowały się w ubiegłych dekadach.
At the same time, this will help to stem the demographic decline of recent decades.
Pakiet przyjęty przez Radę Europejską na szczęście pozwoli powstrzymać to finansowe tsunami.
The package adopted by the European Council will hopefully stem the tide of this financial tsunami.
Jeśli uzyskano nadmierną odpowiedź, leczenie należy przerwać i powstrzymać się od podania hCG (patrz punkt 4).
If an excessive response is obtained, treatment should be stopped and hCG withheld (see section 4).
W przypadku uzyskania nadmiernej odpowiedzi, leczenie należy przerwać i powstrzymać się od podania hCG (patrz punkt 4).
If an excessive response is obtained, treatment should be stopped and hCG withheld (see section 4).
Jest jednak jedna kwestia, w przypadku której my jako socjaldemokraci musimy powstrzymać się od udzielenia poparcia, a jest to "kryterium rynku wewnętrznego”.
There is one point, however, on which we as Social Democrats must withhold our approval, and that is the 'Internal Market Test'.
powstrzymać (同様に: powstrzymywać)
volume_up
to dam {動} [比] (flow of words)
powstrzymać (同様に: powstrzymywać)
volume_up
to dam up {動} [比] (flow of words)
powstrzymać (同様に: pokrzyżować, udaremnić, udaremniać, krzyżować)
volume_up
to foil {他動}
powstrzymać (同様に: przytrzymać, zapóźnić)
Panie komisarzu Tajani! Ponieważ przemawiał pan po włosku, kusi mnie, by również mówić w języku włoskim, ale się powstrzymam i będę mówił po grecku.
Commissioner Tajani, since you have spoken in Italian I am tempted to do so myself, but I will hold back and speak in Greek instead.
Był zaskakująco nieinnowacyjny, rozwijał się bardzo powoli, lecz w pewnym momencie było wszędzie tyle światłowodu, że nie mogłeś tego powstrzymać, i spójrzcie jak szybko ceny spadły.
It was surprisingly non-innovative, moved very slowly, but then there was just so much fiber out there, you couldn't hold back, and look how quickly the price fell.
Zawarta w rezolucji kwestia dotycząca Włoch to w zasadzie krajowa debata polityczna, zaś my, jako Parlament Europejski, musimy powstrzymać się od ingerowania w tego rodzaju debatę.
The issue on Italy within this resolution is essentially a national political debate, and we, as the European Parliament, must hold back from intervening in a debate such as this one.
powstrzymać (同様に: utrudnić, pohamować, zahamować, spowolnić)
Odkryliśmy, że wzrost nowotworu in vitro został powstrzymany w 70% w grupie która wdrożyła te zmiany, podczas gdy tylko w 9% w grupie kontrolnej.
We've found that tumor growth in vitro was inhibited 70 percent in the group that made these changes, whereas only nine percent in the comparison group.
volume_up
to keep in {動} (keep [sb/sth] in)
Aby powstrzymać wielu przed tyranizowaniem jednego wymyśliliśmy pojęcia takie jak wolność osobista.
. ~~~ And to keep the many from tyrannizing the one, we came up with concepts like individual liberty.
Powinna w związku z tym zbudować mur, by powstrzymać emigrantów z Turcji i emigrantów, którym Turcja pozwala na tranzyt przez jej terytorium.
Greece should therefore build a wall to keep out Turkish emigrants and emigrants which Turkey is allowing to transit its territory.
To powstrzyma samca słonia, obiecuję.
That'll keep bull elephants out, I promise.
powstrzymać (同様に: tamować, zatamować)
volume_up
to stanch {動} [アメ]
powstrzymać (同様に: powstrzymywać)
volume_up
to stave off {動} (bankruptcy, crisis)
powstrzymać (同様に: powstrzymywać)
powstrzymać (同様に: powstrzymywać, odeprzeć, odpierać)
volume_up
to hold off {動} (sb/sth)
powstrzymać (同様に: wycofać, wycofywać, powstrzymywać, odciągać)
powstrzymać (同様に: hamować, zahamować, powstrzymywać)
volume_up
to staunch {動} [比]
powstrzymać (同様に: wstrzymać, opóźnić)

英語での"powstrzymać"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishW ten sposób junta chce powstrzymać ją przed kandydowaniem w nadchodzących wyborach.
This is how the junta wants to prevent her from standing in the coming elections.
PolishKanada prowadzi intensywne działania lobbingowe usiłując nas od tego powstrzymać.
There has been extensive lobbying by Canada to try to prevent us doing this.
PolishCo zamierza zrobić Komisja w przyszłości, aby powstrzymać takie praktyki?
What does the Commission intend to do in future to put a stop to such practices?
PolishMusimy także powstrzymać nielegalne przemieszczanie i zmienić zakres dyrektywy.
We must also stop illegal shipments and change the scope of the directive.
PolishPo przyjęciu tabletki należy powstrzymać się od jedzenia przez co najmniej 30 minut.
Fasting should be continued for at least 30 minutes after taking the tablet.
PolishNiewiele może nas teraz powstrzymać od osiągnięcia konsensusu w sprawie nowego Traktatu.
There is not a great deal now to stop us reaching a consensus on the new Treaty.
PolishAby powstrzymać nieodwracalne zmiany klimatyczne, musielibyśmy zmienić inny klimat.
In order to stop irreversible climate change, we would need to change another climate.
PolishGdy ktoś chciał do nas zalinkować, nie można było mu tego wzbronić, ani go powstrzymać.
You couldn't deny -- if someone wanted to link to you, you couldn't stop them.
PolishKomisja jest zdania, że wszystkie strony powinny powstrzymać się od używania siły.
The Commission believes it is important that all sides should refrain from using force.
PolishAby powstrzymać chorobę, prowadzi się zakrojone na szeroką skalę badania, także w UE.
In order to stop the disease, much research is being carried out, also within the EU.
PolishPo drugie, lista substancji zabronionych nie może powstrzymać rozwoju techniki.
Secondly, the list of forbidden substances must not halt the development of technologies.
PolishPotrzebujemy dyrektywy, chcemy dyrektywy, która pozwoli powstrzymać przemoc wobec kobiet.
We need a directive, we want a directive that will stop violence against women.
PolishPowinniśmy uczynić wszystko, żeby powstrzymać moralny upadek Europy.
- Madam President, we should do everything we can to halt Europe's moral decline.
PolishMusimy powstrzymać ten proces, zanim marzenie przemieni się w koszmar.
Before this dream turns into a nightmare, we must call a halt to this process.
PolishUE ma możność interwencji u władz Turcji, aby to zjawisko powstrzymać.
The EU has the ways and means to intervene with Turkey to stop this from happening.
PolishŚwiadomość, że zbrodnia nie pozostanie bezkarna, może ich od takich czynów powstrzymać.
Awareness that impunity is impossible might very well stop them doing so.
PolishRazem z przyjaciółmi z Albanii próbowaliśmy ich powstrzymać, ale nie udało się.
And with my Albanian friends, we tried to stop it, but we failed.
PolishTak więc, panie i panowie, proszę powstrzymać się od licytowania na rzecz swoich państw.
So, ladies and gentlemen, please refrain from bidding up your countries.
PolishNależy powstrzymać obecną ingerencję w zasady regulujące rynki finansowe.
The current meddling with the rules of the financial markets must stop.
PolishMężczyźni nie tylko muszą się sami powstrzymać od kupowania usług seksualnych.
Men must not only refrain from buying sexual services themselves.