「odesłać」のポーランド語-英語辞書

PL

「odesłać」英語 翻訳

volume_up
odesłać {abbr. perfective verb}

PL odesłać
volume_up
{perfective verb}

odesłać (同様に: przekazać, sięgać, sięgnąć)
(Parlament odrzucił wniosek o odesłanie sprawozdania z powrotem do komisji)
(Parliament rejected the request to refer back to committee the report)
(Parlament odrzucił wniosek o odesłanie sprawy do komisji)
(Parliament rejected the request to refer the matter back to committee)
W sprawie stanowiska Komisji w tych kwestiach chciałabym odesłać państwa do tego, co powiedział podczas debaty przewodniczący Barroso.
On the principal position of the Commission on these issues, I would just refer you to what President Barroso said in the debate.
odesłać (同様に: ustąpić, umorzyć, przesunąć, przesłać)
odesłać
We would send back any such plan on a policy basis.
Najpierw holenderscy podatnicy musieli zapłacić miliardy euro, by ratować ten kraj przed bankructwem, a teraz trafia do nas z Grecji dwa tysiące azylantów, których nie wolno nam odesłać.
First, Dutch taxpayers had to pay billions of euro to bail out this nearly bankrupt country, and now we are saddled with two thousand asylum seekers from Greece whom we are not allowed to send back.

"odesłać"の類義語(ポーランド語):

odesłać

英語での"odesłać"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishZatem sprowadza się tam siły pokojowe tylko po to, żeby je szybko odesłać do domu.
So get peacekeepers there, but get them home as soon as possible.
PolishTo są uchodźcy z przyczyn ekonomicznych, których możliwie najszybciej trzeba odesłać do ich krajów.
These are economic refugees and they should be sent back to their countries as soon as possible.
PolishOdpady należy odesłać do ich kraju pochodzenia, zgodnie z prawodawstwem UE i prawem międzynarodowym.
The waste must be sent back to its country of origin, pursuant to EU legislation and international law.
Polishpowiedzcie nam, jako ją odesłać mamy na miejsce jej?
show us wherewith we shall sent it to its place.
PolishZamiast uganiać się za spódniczkami, powinien zabrać się do pracy i odesłać wszystkich tych imigrantów do Afryki.
Instead, he should spend a bit less time skirt-chasing and get to work sending all these immigrants back to Africa.
PolishW związku z tym, w razie odrzucenia ich wniosku nie możemy odesłać ich do kraju, z którego do nas przybyli.
As a result, if their application is rejected, we cannot send them back at the end of the day to the country they came from.
PolishTo Parlament nalegał na to, by odesłać do lamusa przewidziane w dyrektywie krajowe odstępstwa, co doprowadziło do impasu.
It was Parliament's insistence on scrapping the national opt-outs from the directive which led to the stalemate.
PolishBędziesz mógł je wypróbować, pobawić się nimi, ocenić je dopóki nowość się nie wyczerpie, zanim będziesz musiał je odesłać.
You get to try them out, play with them, evaluate them until the novelty wears out, before you have to send them back.
PolishI byli gotowi odesłać dziecko do domu.
And they were ready to let the kid go.
PolishDopiero po szczegółowej ocenie wszystkich rodzajów ryzyka organ ten podejmie ostateczną decyzję, czy dany statek przyjąć, czy go odesłać.
Only once a detailed assessment of all the risks has been carried out will the authority finally decide whether to admit the vessel or to send it away.
PolishIstnieją punkty o zasadniczym znaczeniu, które w dalszym ciągu wymagają poprawy, a wobec tego musimy odesłać sprawozdanie do komisji.
(ES) Mr President, there are fundamental points that still require improvement, so we have to send the report back to committee.
PolishPo sprawdzeniu i stwierdzeniu, że dana osoba nie potrzebuje szczególnej ochrony, możemy z czystym sumieniem odesłać ją do kraju pochodzenia.
If we have clarified and ensured that a person is not in need of special protection, we can send them back to their country of origin with a clear conscience.
PolishZ tego względu popieram wniosek pana posła sprawozdawcy Cashmana, aby inicjatywę tę odesłać z powrotem do Komisji Swobód Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.
I therefore support the proposal of the rapporteur, Mr Cashman, to return this initiative to the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs.