「oceniać」のポーランド語-英語辞書

PL

「oceniać」英語 翻訳

volume_up
oceniać {abbr. imperfective verb}

PL oceniać
volume_up
[oceniam|oceniałbym] {imperfective verb}

1. 通常

Komisja może jedynie nadzorować i oceniać ten proces.
The Commission can only supervise and evaluate this process.
Powinien on wspólnie z Komisją oceniać i opiniować zgłaszane inicjatywy.
Parliament should work together with the Commission to evaluate and give opinions on initiatives which are submitted.
Stopień opanowania objawów astmy należy okresowo oceniać.
Patients should be periodically evaluated for their asthma control.
Nie jesteśmy zadowoleni z tego, że działania podjęte przez rząd włoski muszą być oceniane w tej Izbie.
We are not happy about a measure of the Italian Government having to be appraised in this house.
Z zadowoleniem przyjmuję fakt, że Parlament Europejski ocenia sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), choć tylko z lotu ptaka.
I welcome the fact that the European Parliament appraises the annual report of the European Investment Bank (EIB), albeit from a distinctly bird's-eye view.
Władze portugalskie oceniają łączny koszt szkód bezpośrednich na kwotę 1 080 000 000 euro.
The Portuguese authorities estimate the total cost of the direct damage to be EUR 1 080 million.
Oceniamy, że rynek nasz zalewają podrobione towary o wartości około 250 miliardów euro.
We now estimate that counterfeit goods to the value of around EUR 250 billion are flooding our market.
Specjaliści oceniają, że w 2014 roku globalny niedobór metali ziem rzadkich wyniesie 40 tysięcy ton.
Experts estimate that there will be a global shortfall of 40 000 tonnes of rare earth elements in 2014.
oceniać
oceniać (同様に: wymierzyć)
A także, w jakim stopniu ocenia, czy wsparcie budżetowe rzeczywiście pomaga w rozwoju tych krajów?
Also, to what extent is it gauging whether budget support is actually helping countries' development?
Dane w zakresie wolnych miejsc pracy są wykorzystywane nie tylko w celu oceniania zdrowia gospodarki, lecz również określania i kształtowania określonej polityki.
Data about job vacancies are used not only to gauge the health of the economy but also to determine and shape certain policies.
Komisja dokładnie śledzi te dyskusje i na podstawie kontaktów z innymi instytucjami ocenia, kiedy powinna przyjąć taki wniosek.
The Commission is carefully following the discussion and gauging, on the basis of contacts with the other institutions, when such a proposal should be adopted by the Commission.
oceniać (同様に: ocenić, cenić)
Użytkownicy Aplikacji Google obecnie nie mogą oceniać szablonów, ale mogą oglądać ich oceny.
Google Apps users are currently unable to rate templates but will be able to see the star ratings for a template.
Dwa panele ekspertów Komisji nadal oceniają amalgamat jako substancję bezpieczną.
The Commission's two panels of experts continue to rate amalgam as safe.
Jak ocenia pan szanse Macedonii na priorytetową akcesję?
How do you rate Macedonia's chances for priority accession?
oceniać (同様に: ocenić, rozważyć, rozważać)
volume_up
to weigh up {動} (prospects, situation)
(CS) Nie przybyłem tu, by oceniać działania rządu irlandzkiego, austriackiego czy jakiegokolwiek innego.
(CS) I did not come here to weigh up the actions of the Irish Government, the Austrian Government or any other government.

2. 教育

oceniać (同様に: ocenić)
volume_up
to grade [graded|graded] {他動} [アメ]
Ale na drugim roku zaczęli oceniać.
But then, in the second year of Caltech, they started grading.
Preparat PhotoBarr oceniano w jednym głównym badaniu z udziałem 208 pacjentów z przełykiem Barretta lub z dysplazją dużego stopnia.
PhotoBarr has been studied in one main study involving 208 patients who had Barrett 's oesophagus with high-grade dysplasia.
Neurotoksyczność paklitakselu oceniano na podstawie poprawy o jeden stopień u pacjentów z objawami neuropatii obwodowej 3. stopnia w dowolnym momencie terapii.
Neurotoxictiy to paclitaxel was evaluated through improvement by one grade for patients experiencing grade 3 peripheral neuropathy at any time during therapy.

英語での"oceniać"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishNależy regularnie (nie rzadziej niż co 3 miesiące) oceniać korzyści leczenia.
The therapeutic benefit should regularly (at least every three months) be reassessed.
PolishNie możemy i nie będziemy oceniać z góry ani przewidywać wyników rozmów czy negocjacji.
We cannot and will not prejudge or anticipate discussions or negotiations.
PolishStan reform od 2001 roku pod wieloma względami można oceniać pozytywnie.
The status of reforms since 2001 can be judged positively in many respects.
PolishNależy okresowo oceniać celowość stałego przyjmowania produktu w schemacie raz na dobę.
Use in elderly men Dose adjustments are not required in elderly patients.
PolishMożemy je oceniać tak lub inaczej, ale naprawdę przewodnicząca Ashton powinna tutaj być.
We may agree or disagree on Tibet, but, really, Mrs Ashton should be here.
PolishOsiągnięcia wspólnej waluty należy oceniać w odniesieniu do jej podstawowego zadania.
The achievements of the Euro as a currency have to be judged against its primary mandate.
PolishDziś potrafimy też bardziej realistycznie oceniać wydarzenia w Rosji.
Today we are quite able to make a realistic assessment of events in Russia.
PolishPaństwa członkowskie i Komisja muszą okresowo oceniać stosowanie rozporządzenia.
The Member States and the Commission must periodically assess the application of the regulation.
PolishMoże to możliwe tylko w San Francisco, nie wiem, nie chcę oceniać!
And maybe this is just a San Francisco thing -- I don't know, I don't want to judge.
PolishNależy okresowo oceniać celowość stałego przyjmowania preparatu w schemacie raz na dobę.
The appropriateness of continued use of the daily regimen should be reassessed periodically.
PolishTo pytanie sprawia mi radość, ponieważ lubię oceniać i kontrolować.
(EL) Mr President, the question pleases me, because I like evaluation, I like control.
PolishNie należy jej oceniać na podstawie liczby spotkań, które odbędziemy.
It is not going to be measured by the number of meetings that we hold.
PolishSkoro chcemy oceniać potrzebę zawarcia ACTA, musimy pamiętać o tym kontekście międzynarodowym.
If we are to assess the need for ACTA, we must bear this international context in mind.
PolishRada będzie również oceniać realizację protokołu dodatkowego do układu z Ankary.
The Council will also be assessing the implementation of the additional protocol to the Ankara Treaty.
PolishOznacza to, że musimy inaczej oceniać niezamierzone skutki.
So this means that we need to take a different view of unintended consequences.
PolishJeśli oceniać sposób, w jaki traktujemy nasze zwierzęta, to nadal jesteśmy dzikusami.
Judging by how we treat our animals, we are still barbarians.
PolishZ tej perspektywy należy oceniać dyskusję o wydzielaniu własności.
It is in this perspective that we need to look at the discussion about ownership unbundling.
PolishKorzyści z leczenia należy oceniać w regularnych odstępach czasu.
The benefit of treatment should be re-assessed at regular intervals.
PolishW regularnych odstępach czasu należy oceniać korzyści z leczenia.
The benefit of treatment should be re-assessed at regular intervals.
PolishBędziemy żądać gwarancji, będziemy oceniać zakres i zaczniemy od lotów międzynarodowych.
We will demand guarantees, we will assess the scope and we will start with international transport.