「obliczyć」のポーランド語-英語辞書

PL

「obliczyć」英語 翻訳

volume_up
obliczyć {abbr. perfective verb}

PL obliczyć
volume_up
{動詞}

obliczyć (同様に: uważać, obliczać, szacować, sądzić)
Znajduje się też na linii frontu wojny z terroryzmem, co kosztowało go - według obliczeń - 40 miliardów dolarów.
It is in the frontline of the war against terrorism, costing it so far, it is reckoned, USD 40 billion.
obliczyć (同様に: wyliczyć, obliczać, wyliczać)
volume_up
to work out {動} (average, total)
Powierzchnię ciała oblicza się na podstawie pomiaru wzrostu i masy ciała pacjenta.
Your height and weight are measured to work out the surface area of your body.
Lekarz obliczy dawkę dla pacjenta na podstawie nasilenia objawów i innych czynników.
Your doctor will work out your dose based on how severe your symptoms are, and other factors.
Lekarz lub farmaceuta szpitalny obliczy dawkę na podstawie wzrostu i masy ciała pacjenta.
The doctor or hospital pharmacist will work out the dose you need based on your height and weight.

"obliczyć"の類義語(ポーランド語):

obliczyć

英語での"obliczyć"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishObjętość wstrzyknięcia dla tych pacjentów należy obliczyć w następujący sposób:
The injection volume for these patients should be calculated:
Polish* Powierzchnię ciała (pc.) można obliczyć za pomocą następującego wzoru:
* Body surface area can be calculated with the following equation:
PolishAby skorzystać z tabeli dawkowania, należy obliczyć klirens kreatyniny (Clkr) w ml/ min.
To use this dosing table, an estimate of the patient's creatinine clearance (CLcr) in ml/ min is needed.
PolishObjętość roztworu potrzebną do uzyskania prawidłowej dawki można obliczyć w oparciu o następujący schemat:
The volume required to administer the correct dose can be calculated from the following scheme:
PolishNa początku nie wiadomo dokąd powiodą, mimo, że siły te można obliczyć.
I mean, you don't know necessarily where you're headed when you begin, even though the forces can be calculated.
PolishAby skorzystać z tabeli dawkowania należy obliczyć klirens kreatyniny u pacjenta (CLkr) w ml/ min.
To use this dosing table, an estimate of the patient's creatinine clearance (CLcr) in ml/ min is needed.
PolishWymaganą objętość należy obliczyć w następujący sposób:
The required volume should be calculated as follows:
PolishClkr (ml/ min) można obliczyć na podstawie stężenia kreatyniny w surowicy krwi (mg/ dl), posługując się następującym wzorem:
The CLcr (ml/ min) may be estimated from serum creatinine (mg/ dl) determination using the following formula:
PolishZ dokładnością co do milimetra musimy obliczyć, czy nasze działania przypadkiem nie wyrządzą krzywdy Białorusinom.
However, I agree with the High Representative that when we take a swing at the regime, we must not hit Belarusian citizens.
Polishmożemy obliczyć, ile masy powinna mieć gromada.
PolishObliczanie dawki indywidualnej Całkowitą dawkę można obliczyć na podstawie powierzchni ciała (pc.) w następujący sposób:
Calculation of an individual dose The total dose, according to the body surface area (BSA) can be calculated as follows:
PolishPowierzchnię ciała należy obliczyć stosując rzeczywisty wzrost i masę ciała pacjenta przed rozpoczęciem każdego cyklu leczenia.
Body surface area must be calculated using the actual height and weight of the patient before the start of each cycle.
PolishPrzesłanka ta implikuje również, w sposób nieunikniony, że państwo członkowskie, musi być w stanie obliczyć rzeczywisty koszt na pacjenta.
That premise also necessarily implies that Member States must be able to charge the real cost to the patient.
PolishKlirens kreatyniny w ml/ min można obliczyć na podstawie stężenia kreatyniny w surowicy krwi (w mg/ dl) posługując się następującym wzorem:
The CLcr in ml/ min may be estimated from serum creatinine (mg/ dl) determination using the following formula:
PolishDawki leku w przeliczeniu na powierzchnię ciała, której nie uwzględniono w powyższej tabeli, można obliczyć w podany poniżej sposób:
Doses for intermediate body surface areas not included in the above table can be calculated using the following equations:
PolishMniejsze ilości dla mniejszych dawek (wynikających z przeliczenia na masę ciała, podanych w mg/ kg mc.) należy obliczyć w sposób proporcjonalny.
Smaller amounts for lower doses calculated on an mg/ kg bodyweight basis have to be calculated proportionately.
PolishNa etapie projektowania można obliczyć około 80% wpływu danego produktu na środowisko i kosztów związanych z nim przez cały cykl jego życia.
Around 80% of a product's impact on the environment and the costs throughout its life cycle can be calculated during the design phase.
PolishJeśli na przykład chcesz obliczyć ROI w odniesieniu do wyświetleń strony lub potencjalnej sprzedaży, musisz ocenić wartość tych elementów.
For example, if you're interested in calculating the ROI for a page view or lead, you'll have to estimate the values of each of these actions.
PolishKtóry z posłów do PE jest w stanie na przykład obliczyć zasadę normalizacji pozwalającą uwzględnić energię produkowaną przez elektrownie hydroelektryczne?
Which of our MEPs is capable of calculating, for example, the normalisation rule for taking account of energy produced from hydroelectric plants?
PolishZysk netto firmy można wtedy obliczyć na podstawie kwoty przychodów ze sprzedaży dokonanej za pośrednictwem reklam AdWords, pomniejszonej o koszt reklam.
The net profit for your business can then be calculated based on your company's revenue from sales made via your AdWords advertising, minus the cost of your advertising.