「niemniej」のポーランド語-英語辞書

PL

「niemniej」英語 翻訳

PL niemniej
volume_up
{接続詞}

niemniej (同様に: jednak, natomiast, wszakże, atoli)
Niemniej jednak, jak zauważa Komisja, podstawowa polityka nie uległa zmianie.
However, as the Commission observes, the fundamental policy has not changed.
Niemniej jednak opinii niekwestionowanej większości jej członków nie można lekceważyć.
However, the view of the unquestionable majority of the panel cannot be disregarded.
Niemniej jednak także z tego powodu potrzebujemy więcej instytucji europejskich.
However, it is also for this reason that we need more European institutions.
Niemniej jednak przewodniczący Komisji mówi, że ratyfikacja powinna być kontynuowana.
Nevertheless, the Commission President says that ratification is to continue.
Niemniej jednak Grupa Socjalistyczna była przeciwna tej debacie i rezolucji.
Nevertheless, the Socialist Group was opposed to this debate and resolution.
Tym niemniej, aby osiągnąć porozumienie, potrzebowaliśmy kompromisu.
Nevertheless, a compromise was necessary to reach an agreement.
niemniej
Niemniej jednak nadal istnieje szereg problemów, które muszą zostać rozwiązane.
However, there are still many problems which need to be solved.
Niemniej szczegóły tego procesu są ciągle bardzo kontrowersyjne.
But the details of the process are still in significant controversy.
Niemniej jednak ten kompromis pozostaje ważnym krokiem naprzód.
Nevertheless, this compromise still represents an important step forward.

英語での"niemniej"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishWygląda to na parodię polityki, niemniej jednak taka jest polityka włoskiego rządu.
It seems a parody of a policy and yet it is the policy of the Italian Government.
PolishNiemniej istotne dla nas jest przyjęcie skutecznych narzędzi interwencyjnych.
It is nonetheless vital for us to adopt more effective intervention tools.
PolishTym niemniej musimy negocjować z Rosją w sprawie energii i innych kwestii.
Nonetheless, we do need to negotiate with Russia on energy and other issues.
PolishNiemniej jednak do jego uruchomienia potrzebna jest większość kwalifikowana w Radzie.
But for this to be activated, it needs a qualified majority in the Council.
PolishNiemniej, gdy nadeszły ciężkie czasy dla banków pośpieszyły one po pomoc do polityków.
Yet, when times got tough for the banks, they ran to the politicians to rescue them.
PolishNiemniej jednak moja grupa docenia pański wkład w zawarcie tego porozumienia.
Nonetheless, my group recognises your achievement in reaching that deal.
PolishNie powinienem więcej o tym mówić, niemniej jednak takie słowa usłyszałem.
I shall say no more about it, but nonetheless, that is what was said to me.
PolishNiemniej nasz system prawny nakazuje ochronę praw jednostki i danych osobowych.
Nonetheless, our legal set-up requires individual rights and personal data to be protected.
PolishPragnę niemniej powtórzyć - jestem zadowolony i głosowałem za przyjęciem dyrektywy.
To restate the point, I am happy and voted in favour of the directive.
PolishOstatnia, ale niemniej ważna sprawa, to pytanie, do czego zmierzać ma ta debata.
Last but not least is the question of where the debate should lead.
PolishOdnotowaliśmy to, co pan powiedział, ale niemniej jednak będziemy kontynuować głosowanie.
We duly note what you have said but will nonetheless continue with the vote.
PolishNiemniej jednak sugeruję, że nie chcemy podpisania układu za wszelką cenę.
Nonetheless, I would argue that we do not want an agreement at any price.
PolishTym niemniej głosowaliśmy przeciw ust. 24 w sprawie liberalizacji usług pocztowych.
We have, nonetheless, voted against paragraph 24 on the liberalisation of postal services.
PolishNiemniej jednak handel i przemysł wykorzystały to kosztem rolników i konsumentów.
Nonetheless, trade and industry have exploited this at the expense of farmers and consumers.
PolishNiemniej jeden wskaźnik wydaje się jednoznaczny i potwierdza długotrwałą tendencję.
In any case, one figure seems clear and confirms a long-running trend.
PolishNależy niemniej zapytać, czy te przepisy są zadowalające i czy wystarczą?
Having said this, are these provisions satisfactory, and are they enough?
PolishNiemniej jednak jest to dobry dzień dla Europy, ponieważ przynosi nam większą przejrzystość.
Nonetheless, this is a good day for Europe because it brings us more transparency.
PolishWielce szanuję dokonania pani poseł, niemniej sytuacja nadal pozostaje bardzo poważna.
I greatly respect her for the work she has done, but the situation remains very serious.
PolishNie powinniśmy niemniej skupiać się nadmiernie na negatywnych aspektach tych wydarzeń.
But we should not focus unduly on the negative aspects of these events.
Polish. ~~~ Niemniej, są one zintegrowane z mapą.
I'm not going to dive into them either, but photosynths are integrated into the map.