「niższy」のポーランド語-英語辞書

PL

「niższy」英語 翻訳

EN

PL niższy
volume_up
{形容詞男性}

niższy (同様に: tani, niedrogi, tanie, tania)
Nasi obywatele również na tym zyskają: da im to możliwość studiowania za granicą, bezpieczniejsze zabawki i niższe stawki roamingu.
Our citizens stand to benefit from this as well: for example, from opportunities to study abroad, more stringent toy safety, cheaper roaming rates.
Być może cena zakupu byłaby wyższa, ale ostatecznie przełożyłoby się to na niższą cenę każdego kilometra.
The purchase price might have been higher, but it would ultimately have worked out cheaper per kilometre.
Będzie to trwać tylko 4 godziny, 50 razy szybciej niż obecnie, za cenę od 5 do 500 razy niższą niż obecnie.
And this is only done in four hours, 50 times faster than the current state of the art, at a cost that will be five to 500 times cheaper than the current options.
niższy
volume_up
subaltern {形} (rank)

"niższy"の類義語(ポーランド語):

niższy

英語での"niższy"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishJednocześnie budżet Centrum był o 2,25 % niższy od jego budżetu na rok 2008.
At the same time, the budget of the Centre was 2.25% less than its budget for 2008.
PolishOd wprowadzenia WPR wzrost cen żywności jest wiele niższy od ogólnego poziomu inflacji.
Since the introduction of the CAP, food price inflation is way below overall inflation.
PolishJednak wzrost jest zawsze wzrostem, nawet jeśli jest on prawdopodobnie niższy od wskaźnika inflacji.
However, an increase is still an increase, even if it is probably below the inflation rate.
PolishZasiłek dla bezrobotnych wypłacany kobietom w 2007 roku był o 21,1% niższy niż zasiłek wypłacany mężczyznom.
The unemployment benefit paid to women in 2007 was 21.1% less than that paid to men.
PolishChodzi o to, by wspierać rozwój w tych regionach, których poziom jest niższy od średniej europejskiej.
The point is to aid development in these regions, which do not yet reflect the European average.
PolishIch dochód będzie w najbliższych latach znacznie niższy.
Their income for the coming years will be significantly reduced.
PolishChociaż poziom wywozu jest niższy niż w 2008 roku, to oczekujemy, że będzie on nadal wyższy, niż w roky 2007.
Though exports are below the 2008 level, we expect them still to be much higher than in 2007.
PolishW takim przypadku Szwecja powinna pobrać od Ciebie niższy podatek, rekompensując Ci podatek zapłacony w Islandii.
If so, Sweden will normally take less tax from you, to make up for the tax paid in Iceland.
PolishPoziom ochrony zapewniony na mocy karty musi zawsze być nie niższy niż ten przewidziany w konwencji.
The level of protection provided by the Charter must always be at least as high as that of the Convention.
PolishWiele z nich jest związanych z poziomem alkoholu we krwi kierowców, który jest niższy niż prawnie dopuszczalny.
Many are attributed to alcohol levels in drivers' blood which are below the existing legal limits.
PolishBudżet Organu na rok 2009 wyniósł 44 400 000 euro, a więc był o 64 % niższy od budżetu na rok 2008.
The Authority's budget for the year 2009 was EUR 44 400 000, which is a decrease of 64% from the financial year 2008.
PolishW porównaniu z rokiem 2008 budżet był niższy o 0,5 %.
The budget was reduced by 0.5% compared with 2008.
PolishBudżet Fundacji na rok 2009 wyniósł 20 200 000 euro, a więc był o 3,8 % niższy od budżetu na rok 2008.
The Foundation's budget for the year 2009 was EUR 20 200 000, which is a decrease of 3.8% from the financial year 2008.
PolishNie tylko jest niski, ale coraz niższy.
Not only has that been weak. ~~~ it's getting weaker.
PolishDostęp do nowoczesnych technologii takich jak szerokopasmowy Internet jest na polskiej wsi aż o połowę niższy niż w mieście.
Access to modern technologies like broadband Internet in rural areas in Poland is half that of urban areas.
Polishob dzieci leczonych interferonem alfa- 2b obserwowano niższy wskaźnik wzrostu ciała oraz przypadki depresji.
Moreover children treated with interferon alfa-2b experienced a reduced rate of growth and some cases of depression were observed. i dic
Polishdzieci leczonych interferonem alfa- 2b obserwowano niższy wskaźnik wzrostu ciała oraz przypadki depresji. ic zn
Moreover children treated lon with interferon alfa-2b experienced a reduced rate of growth and some cases of depression were observed.
PolishPonadto u dzieci leczonych interferonem alfa- 2b obserwowano niższy wskaźnik wzrostu ciała oraz przypadki depresji.
Moreover children treated with interferon alfa-2b experienced a reduced rate of growth and some cases of depression were observed.
PolishWskutek takiego podejścia projekt budżetu na 2012 rok jest blisko 9 miliardów niższy od pułapu prognoz finansowych na 2012 rok.
As a result the 2012 draft budget is almost EUR 9 billion below the ceiling of the financial perspective set for 2012.
Polishna jest znacznie niższy niż u osób zdrowych.