「niższe」のポーランド語-英語辞書

PL

「niższe」英語 翻訳

EN
EN

PL niższe
volume_up
{副詞}

niższe (同様に: niżej, niższa, niższy)
Niższe stężenie glukagonu powoduje zmniejszenie uwalniania glukozy przez wątrobę.
Lower glucagon concentrations lead to decreased hepatic glucose output.
Wskutek tego otrzymują one choćby niższe emerytury.
This is also reflected in the fact that they have lower pensions, for example.
Wreszcie, musimy wprowadzić niższe stawki podatku VAT na usługi pracochłonne.
Finally, we need to authorise lower VAT rates to assist labour-intensive services.

"niższy"の類義語(ポーランド語):

niższy

英語での"niższe"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishWykorzystanie funduszy przez Łatgalię jest dużo niższe niż przez Łotwę jako całość.
Application of funds in Latgale is many times less efficient than in Latvia as a whole.
PolishStężenia w pozostałych dwóch próbkach tkanki nerek były niższe od limitu oznaczalności (25µg/ kg).
The other two kidney samples were below the limit of quantification (25µg/ kg).
PolishOczywiście musimy także wspierać tych, którzy otrzymują niższe wynagrodzenia na całym świecie.
Of course, we must also support those on low incomes throughout the world.
PolishNiższe wpływy do budżetu Unii powodują, iż nie jesteśmy w stanie w pełni realizować polityk.
Less money going into the Union's budget means we are unable to implement policies in full.
PolishDla moich wyborców wymiernymi korzyściami związanymi z wprowadzeniem tych przepisów będą niższe rachunki.
My constituents will see the benefit of this legislation in cuts to their bills.
PolishKraje, które mają niższe ograniczenia prawne, będą je utrzymywać.
Those countries that have legal limits below this will retain them.
PolishBrak pracy oznacza niższe dochody osób starszych, co z kolei zwiększa zagrożenie ubóstwem.
The lack of jobs means low incomes for the elderly, which, in turn, increases the risk of poverty.
PolishIch płace, poza Słowenią, są dużo niższe niż mężczyzn.
With the exception of Slovenia, women are paid far less than men in those countries.
PolishZmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych przełoży się także na niższe koszty recyklingu.
The reduction in hazardous substances, upstream, will also lead to a reduction in recycling costs.
PolishSzwajcarzy natomiast przekazują ją na niższe szczeble władzy - gdy tylko to możliwe, na poziom kantonów.
The Swiss, in contrast, devolve it downwards, wherever possible, to the level of their cantons.
PolishBonobo, chociaż są od nas niższe, a ich ramiona są dłuższe, mają bardziej pionową pozycję, tak jak my.
The Bonobo, although shorter than us and their arms still longer, is more upright, just as we are.
PolishPrognozy wzrostu w coraz większym stopniu należy zmieniać na niższe.
Growth forecasts are increasingly revised downwards.
PolishChociaż ceny są obecnie bardzo zmienne, to nadal są niższe od rekordowych cen notowanych w 2008 roku.
At present, even though prices are very volatile, they are still well below the record prices of 2008.
PolishNadto zbudował Betoron wyższe i Betoron niższe, miasta obronne w murach, z bramami i z zaworami;
Also he built Beth-horon the upper, and Beth-horon the nether, fortified cities, with walls, gates, and bars;
PolishDochody przemysłu muzycznego są niższe o ok. 8 mld dolarów rocznie, odkąd na rynku pojawił się Napster.
Now music revenues are down by about eight billion dollars a year since Napster first came on the scene.
PolishCórkę też jego Seerę, która pobudowała Betoron niższe i wyższe, i Uzenzeera;
And he went in to his wife, and she conceived, and bare a son, and he called his name Beriah, because it went evil with his house.
PolishJeżeli szkody występują na niewielkim obszarze, mogą być niższe, ale regionalnie mogą być relatywnie wyższe.
If the damage is restricted to a small area, it could be less, but regionally it could be relatively more.
PolishMożna zauważyć że szacunki UNAIDS są niższe od naszych.
You can see, almost without exception, the UNAIDS estimates are much higher than the mortality-based estimates.
PolishDodatkowe zadłużenie Grecji w skali całego roku jest niższe, niż dodatkowe tygodniowe zadłużenie Stanów Zjednoczonych.
Greece's additional annual debt equates to less than one week of the United States' additional debt.
PolishSpośród próbek, w których można było oznaczyć stężenie retapamuliny, dla 90 % z nich było ono niższe niż 2, 5 ng/ ml.
Of the samples that had measurable concentrations 90 % had retapamulin concentrations less than 2.5 ng/ ml.