「nić」のポーランド語-英語辞書


という意味ですか nic, NIC, NIC
PL

「nić」英語 翻訳

EN

PL nić
volume_up
{女性名詞}

nić (同様に: nitka, gwint)
volume_up
thread {名詞}
W przeciwnym razie OLAF zawiśnie na jednej nici i straci swoją niezależność.
Otherwise, OLAF will suddenly find itself hanging from only one thread and will no longer be independent.
Widać tu te niesamowite konstrukcje, supełki dwóch kolorów nici, które nazywamy społecznymi miejscami aktywnymi.
And we see these amazing structures -- these little knots of two colors of thread we call "social hot spots."
Bo jeśli nie wystarczy mi nici Ariadny, którą mogę zaczepić -- czy macie już dosyć metafor?
Do I want to walk in, because unless I have Ariadne's thread to anchor -- enough metaphors for you?

"nić"の類義語(ポーランド語):

nić

英語での"nić"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishGdy jednak giełdowy spekulant spekuluje długiem jakiegoś kraju, nie ryzykuje nic.
However, when a trader speculates on a country's debt, he does not risk a thing.
PolishNic nie odróżnia imigrantów od lokalnych pracowników w państwach członkowskich UE.
Nothing sets immigrants apart from local workers in the Member States of the EU.
PolishBox 509/ Gårdsvägen 8 Θεοτόκη 4Β S- 169 29 Solna/ S- 169 70 Solna 1055 Λευκωσία nic
Sverige Abbott Scandinavia AB Box 509/Gårdsvägen 8 S-169 29 Solna/S-169 70 Solna
PolishOd wielu lat o tym rozmawiamy, ale jak dotąd nic nie zostało zrobione w praktyce.
We have spoken about this for years, but as yet nothing has been done in practice.
PolishNie pozostaje mi nic innego, jak tylko powtórzyć liczbę 27 milionów bezrobotnych.
I cannot say anything other than repeat the figure of 27 million unemployed people.
PolishOd tamtego czasu nic się nie wydarzyło, oprócz obietnic i górnolotnych wypowiedzi.
Since then, nothing has happened, apart from promises and high-sounding words.
PolishOkoło 80 % populacji stanowiły kobiety, 87 % osoby rasy kaukaskiej, a 9 % nic
Approximately 80 % of the population were women, 87 % Caucasian and 9 % Black.
PolishDlatego musimy stanowczo odrzucić artykuł 47, gdyż nie możemy nic więcej zrobić.
That is why we need an outright rejection of Article 47 because nothing else will do.
PolishJednakże z pewnością będziemy w stanie zmierzyć konsekwencje, jeśli nic nie zrobimy.
However, we will certainly be able to quantify the consequences if we do nothing.
PolishOd dwudziestu już lat, jako opozycja, nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić.
For 20 years now, we in the opposition have not been able to do anything about it.
PolishA więc patrzyłem, próbowałem jak tysiące ludzi przede mną, i nie zobaczyłem nic.
So I looked, and like the thousands of people that had tried before, I found nothing.
PolishCzy Turcja i Unia Europejska nie będą miały sobie nic więcej do powiedzenia?
Will Turkey and the European Union no longer have anything to say to one another?
PolishNic już w tej Izbie mnie nie zdziwi.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, nothing in this House surprises me any more.
PolishNie mam nic do dodania w tej kwestii, tak więc nie przedstawiłem żadnych poprawek.
I have nothing to add to the content and I have therefore not tabled any amendments.
PolishPamiętajmy, że ludzie, którzy się sprzeciwiają, nie osiągnęli nic w tej Europie.
Let us remember that the 'no' people have achieved nothing in this Europe.
PolishJest to nic więcej niż dobrze zorganizowana gra polityczna pomiędzy prawicą a lewicą.
This is no more than well-organised political play-acting between left and right.
PolishBez świadomości społecznej i podniesienia poziomu świadomości nic się nie zmieni.
Without public awareness and the raising of awareness, nothing will change.
PolishPo raz kolejny nic nie zdarzyło się w Toledo pod względem współpracy praktycznej.
Once again nothing happened in Toledo with regard to practical cooperation.
PolishWspomniałem wtedy, że nic nie mogło mnie przygotować na to, co zobaczyłem.
I said at the time that nothing prepared me for what I found when we were there.
PolishNie jest symbolem wyzwolenia, ale zaduszenia przez nic nie znaczące szczegóły.
It's not a marker of liberation, but of suffocation by meaningless minutiae.