「korzystając z」のポーランド語-英語辞書

PL

「korzystając z」英語 翻訳

EN

PL korzystając z
volume_up

Ułatwisz klientom płacenie Ci należności, korzystając z usługi Google Checkout.
Make it easy for customers to pay you by using Google Checkout.
Albo korzystając z plamiących owoców i warzyw stworzyć organiczne wzory.
Using fruit and vegetable staining, create organic patterning.
Będzie ona musiała połączyć te dwie kompetencje, korzystając z najskuteczniejszych synergii.
She will have to put together, using the best of the synergies, those two competences.
korzystając z (同様に: przy użyciu)
Pokażę wam jak stworzyć taką tablicę korzystając z wiilota.
So what I'm going to show you how to do is how to create one with a Wii remote.
Komunizm należy potępić korzystając z wszelkich dostępnych nam środków.
Communism must be condemned with all the means at our disposal.
Powinni Państwo przeprowadzić bardziej dogłębną analizę, korzystając z pomocy wyspecjalizowanych organów.
Commissioner, you should look more deeply, with the help of the specialised bodies.

"korzystając z"に類似した翻訳-英語

korzystać 動詞
z 前置詞
z
English

英語での"korzystając z"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishOd kilku miesięcy pracujemy nad tym wyzwaniem korzystając z państwa ogromnego wsparcia.
We have been working with your great support over the last months on this challenge.
PolishKorzystając z okazji, życzę wszystkim państwu wszystkiego dobrego w nadchodzącym roku.
I take this opportunity to wish you all the very best for the coming year.
PolishDlatego korzystając z okazji podczas tej debaty, chcę wygłosić apel.
This is why I am taking the opportunity in this debate to make an appeal.
PolishKorzystając z tych uprawnień państwa członkowskie powinny jednak przestrzegać unijnych przepisów.
However, when exercising this power, Member States should comply with EU law.
PolishKorzystając z okazji, chciałbym na koniec zaznaczyć dwie kwestie.
I would also like to take the same opportunity to end my speech by making two points.
PolishKorzystając z okazji, pragnę wszystkim podziękować za tę możliwość.
I take this opportunity to thank you all sincerely for this experience.
PolishOrganizacja polityków, którzy, korzystając z niej, uczestniczą w światowym życiu politycznym.
It is an organisation of politicians, who use it to participate in global political life.
PolishPokażę wam jak stworzyć taką tablicę korzystając z wiilota.
So what I'm going to show you how to do is how to create one with a Wii remote.
PolishW związku z tym, korzystając z tej nowej zasady przejrzystości, wprowadziliśmy pięć podstawowych wymagań.
Building on this new transparency, therefore, we have set five key requirements.
PolishKomunizm należy potępić korzystając z wszelkich dostępnych nam środków.
Communism must be condemned with all the means at our disposal.
PolishKoszty można tutaj obniżać korzystając z istniejących odwiertów z badań geologicznych.
Making use of existing boreholes sunk for geological research purposes could reduce the cost involved.
PolishA zatem, generalnie rzecz biorąc, poruszamy tę kwestię, korzystając z formy regularnych dialogów.
So, in general, we use our regular dialogues to refer to this issue.
PolishByłoby dużo lepiej, gdyby Turcja dołączyła do Europy, korzystając z uprzywilejowanego partnerstwa.
It would be much better to have Turkey joined to Europe by a bond of privileged partnership.
PolishWiemy jak tego dokonać korzystając z wielu dostępnych sposobów.
So we know how to do this in many of the ways that are up there.
PolishKorzystając z okazji składam mu serdeczne podziękowania.
I would like to take this opportunity to offer him my sincere thanks.
PolishTrzeba uwzględnić interesy Romów stosując unijne prawa i korzystając z unijnych funduszy.
What we need is to take Roma issues fully into account when we apply EU law and when we implement EU funds.
PolishKorzystając z okazji, że budżet wciąż znajduje się w fazie projektu, pragnę podnieść pewną bardzo ważną kwestię.
I want to say something important while this budget is still being drafted.
PolishZagraniczni przewoźnicy pracują w Wielkiej Brytanii korzystając z paliwa, które przywożą w tysiąclitrowych zbiornikach.
Foreign hauliers work in the UK on fuel brought with them in 1 000-litre tanks.
PolishW latach 2002-2006 do Guantánamo przetransportowano, korzystając z portugalskiej przestrzeni powietrznej, 728 osób.
Between 2002 and 2006, 728 people were transferred to Guantánamo via Portuguese airspace.
PolishPowinni Państwo przeprowadzić bardziej dogłębną analizę, korzystając z pomocy wyspecjalizowanych organów.
Commissioner, you should look more deeply, with the help of the specialised bodies.