「konwent」のポーランド語-英語辞書

PL

「konwent」英語 翻訳

PL konwent
volume_up
{男性名詞}

konwent (同様に: skupisko, zebranie, zbór)
volume_up
gathering {名詞}
konwent (同様に: klasztor, zakon)
volume_up
convent {名詞}

"konwent"の類義語(ポーランド語):

konwent

英語での"konwent"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishTaki konwent służyłby jedynie trwonieniu czasu i pieniędzy podatników.
Such a convention would merely serve to waste time and taxpayers' money.
PolishKonwent w sprawie przyszłości Europy kończy prace na temat projektu Konstytucji dla Europy.
The Convention on the Future of Europe completes its work on the draft European Constitution.
PolishKonwent pod przewodnictwem Valérego Giscard d'Estainga przygotował coś zupełnie innego.
The Convention, under the leadership of Valéry Giscard d'Estaing, produced something quite different.
PolishKonwent, której metody pracy były mocno krytykowane, przedłożył propozycję konstytucji unijnej.
A Convention whose working method was heavily criticised put forward a proposal for an EU constitution.
PolishTuż po jej wydaniu dostałem zaproszenie na konwent science fiction, które potraktowałem bardzo poważnie.
Right after, I got an invitation to go to a science fiction convention, and with all great earnestness walked in.
PolishPierwsza kwestia dotyczy tego, czy konwent jest niezbędny, czy też nie do przygotowania nowelizacji protokołu nr 36.
The first question is whether or not a Convention is necessary in order to prepare the amendment to Protocol (No 36).
PolishMoi wyborcy naprawdę nie mają ochoty na konwent, który z pewnością omawiałby dalszą integrację polityczną.
Indeed, there is no appetite amongst my constituents for a convention which would no doubt discuss further political integration.
PolishUwzględnienie tych przepisów w projekcie konstytucji przedstawionym przez konwent nie było ani impulsem, ani dziełem przypadku.
Their inclusion in the Convention's draft Constitution was neither a sure-fire thing nor the result of chance.
PolishMetoda ta odniosła powodzenie i konwent stał się modelem i punktem wyjścia dla całego procesu reformatorskiego.
That method proved highly successful, and the convention became the model and the starting point for the entire reform process.
PolishTo sprawia, że zastanawiamy się: gdyby pewnego weekendu był wielki, niezwykle popularny konwent Star Treka, kto pilnowałby interesu?
It does make you wonder if there were, for instance, a massive, extremely popular Star Trek convention one weekend, who would be minding the store?
PolishTo właśnie w przedmiotowym sprawozdaniu na temat traktatu amsterdamskiego zaproponowaliśmy, by wszelkie nowelizacje traktatów przygotowywał zawczasu konwent.
It was in that very report on the Treaty of Amsterdam that we proposed that any amendment to Treaties be prepared beforehand by a Convention.
PolishKonwent ds. przyszłości Europy wypracował podstawy obecnego traktatu lizbońskiego, kładąc też podwaliny pod mechanizm inicjatywy obywatelskiej.
The Convention on the Future of Europe worked out the basis for the current Treaty of Lisbon and also laid the ground for the mechanism for the citizens' initiative.
PolishW związku z tym uważam, że konwent, na którym przyjęto projekt traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, zakończył się ekstrapolowaniem nadanych mu uprawnień.
I therefore think that the Convention that adopted the draft Treaty establishing a Constitution for Europe ended up extrapolating the powers that had been conferred on it.
PolishPróbowałem zrobić wszystko co w mojej mocy dla obywateli mojego państwa i wszystkich Europejczyków, a w pracy tej były naprawdę szczególne chwile, takie jak Konwent.
I have tried to do my best for the citizens of my country and all Europeans, and there have been periods during this work that have been truly special, such as the Convention.
PolishKonwent Europejski rozszerzył to prawo na dokumenty instytucji, organów i jednostek organizacyjnych, niezależnie od ich formy, zob. artykuł I-50 ustęp 3 Konstytucji.
The European Convention has extended this right to documents of institutions, bodies and agencies generally, regardless of their form, see Article I-50(3) of the Constitution.
PolishDlatego też będę prosił państwa o głosowanie na "tak” za konferencją międzyrządową i powiem, że nie uważam, by do kwestii, którą już rozstrzygnięto, konieczny był konwent.
For that reason, I am going to ask for a 'yes' vote for an Intergovernmental Conference and say that I do not believe that a Convention is required for an issue that has already been resolved.