「kończyć się na」のポーランド語-英語辞書

PL

「kończyć się na」英語 翻訳

「kończyć się na」の文脈の例文を見てください。

"kończyć się na"に類似した翻訳-英語

kończyć 動詞
się 所有名詞
na 前置詞
na 所有名詞
English

英語での"kończyć się na"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishObietnice nie mogą jednak kończyć się na opracowaniu samej strategii.
The level of commitment, however, cannot stop at creating a strategy alone.
PolishSprawiedliwość społeczna jest główną wartością, jaka nam przyświeca i sprawiedliwość ta nie powinna kończyć się na granicach.
Social justice is a major part of that and it does not stop at borders.
PolishJednak współpraca nie może kończyć się na tym etapie.
Cooperation, however, must not end there.
PolishEuropa pozwala nam na swobodne przemieszczanie się, lecz powinna także zapewniać nam większe prawa socjalne, które nie mogą kończyć się na granicy państwowej.
Europe allows us to move freely, but it should also provide us with more social rights, which should not stop at national borders.
PolishW Europie dążymy do najwyższego standardu bezpieczeństwa jądrowego, jako że zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania elektrowni jądrowych nie może kończyć się na naszych granicach.
In Europe, we want the highest standard for nuclear safety, because ensuring the safety of nuclear plants cannot stop at our borders.
PolishJednakże w odniesieniu do omawianych podatków akcyzowych, treść polityczna nie powinna kończyć się na aspektach technicznych, jak to już wspomniał mój kolega Manuel António dos Santos.
However, with regard to these excise duties, the political content should not stop at technical aspects, as already mentioned by my colleague Manuel António dos Santos.

他の言葉

Polish
  • kończyć się na

他の解釈については、日本語-英語 bab.la辞書にクリックしてください。