「inteligentny」のポーランド語-英語辞書

PL

「inteligentny」英語 翻訳

PL inteligentny
volume_up
{形容詞男性}

inteligentny (同様に: rozsądny, sensowny, myślący)
Inteligentny transport jest kluczowym składnikiem rozwiązania tych problemów.
Intelligent transport is a key component of the solution to these problems.
W inicjatywie "Inteligentny samochód” nie chodzi wyłącznie o rozwiązaniach techniczne.
The "intelligent car" initiative is not merely about technical solutions.
. - Inicjatywa "Inteligentny samochód" jest niezwykle cenna.
. - (PL) The Intelligent Car Initiative is a very valuable initiative.
inteligentny (同様に: sprytny, modny, elegancki, szykowny)
Jednak częściową odpowiedzią na ten problem jest inteligentny odczyt.
However, this is indirectly addressed by smart metering.
Istnieje też "inteligentny dług produktywny” - inteligentny dług, jeśli jest to dług inwestowany w ludzi.
There is also 'smart productive debt' - intelligent debt if that debt is invested in people.
Strategia Europa 2020 powinna zapewnić inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu rozwój.
The Europe 2020 strategy should provide for smart, sustainable and inclusive growth.
inteligentny (同様に: sprytny, bystry, zdolny, błyskotliwy)
Proszę zwrócić tylko uwagę, jak inteligentna i czysta jest strategia UE 2020!
Just look how clever and clean the EU 2020 strategy is!
Zwłaszcza że o ile wiem, inteligencja występuje równo w całej UE i nie wszyscy inteligentni ludzie pochodzą z Zachodu, a Wschód nie jest pełen idiotów.
Especially because, as far as I am aware, intelligence is spread evenly across the EU and we do not have all the clever people gathered in the West, with only the idiots left in the East.
Przegląd budżetu budził ogromne obawy, ale sposób przedstawienia przez komisarza był tak inteligentny, że staliśmy się bardziej spokojni i zadowoleni.
(PL) Ladies and gentlemen, the budget review was the cause of great anxiety, but the way in which it was presented by the Commissioner was so clever that we have become more calm and content.

英語での"inteligentny"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishMówiłem o tym już wcześniej i ktoś inteligentny zapytał: "Co można zrobić?
I spoke about this before, and a brilliant person got in touch with me and said, "Okay, what can you do?"
PolishIstnieją dwa podejścia, które można połączyć w sposób inteligentny.
There are two approaches that can be combined intelligently.
PolishMówiąc w skrócie: należy działać w bardziej inteligentny, ekologiczny i zrównoważony sposób, z większą otwartością.
To summarise: things must be made smarter, greener, more sustainable and more inclusive.
PolishJest ona niezbędna i musi być wprowadzana w sposób inteligentny.
I would like to say a word about complementarity: it is essential and must be applied intelligently.
PolishNie mogę powiedzieć nic innego, jak tylko to, że musimy współpracować w sposób inteligentny.
I have no other comment to make apart from to say that we must work together intelligently, Mrs Rapti.
PolishA to inteligentny, pracowity człowiek z Pigmejami.
And this is a bright guy, hard-working person, and Pygmy.
PolishZdały sobie sprawę także z tego, że jeżeli zrobią to w sposób inteligentny, będzie to z korzyścią dla ich gospodarek.
They have also realised that, if they do this intelligently, it will benefit their economies in the end.
PolishZ kolei Montel Williams to inteligentny pan.
PolishRozwinęliśmy inteligentny model chodu.
We developed our adaptive gait planner.
Polishsądzić, że ktoś jest inteligentny
PolishSzczególnie w trudnych latach ważniejsze jest bardziej niż kiedykolwiek, abyśmy panowali nad przepływami migracji w sposób inteligentny i szczodry, ale odpowiedzialny.
Particularly in difficult times, it is more important than ever that we manage migration flows intelligently and generously, but responsibly.
Polish. ~~~ Jeden z nich to niesamowicie inteligentny młody człowiek, jedna z niewielu osób, o którym myślałbym, jako o autentycznych geniuszach.
And the most recent involved a couple of people at MIT, one of them being an exceptionally bright kid who is one of the very few people I would think of who's an authentic genius.
PolishMiło będzie wysłuchać osoby, która w inteligentny i uczciwy sposób kwestionuje ideologiczne ortodoksje z zakresu coraz bardziej zacieśniającej się Unii Europejskiej i zmian klimatycznych.
How refreshing it will be to hear someone who has the intelligence and honesty to doubt the ideological orthodoxies of ever-closer European Union and climate change.
PolishMyślę, że jest to droga, którą musimy szybko podążać, aby promować przyszły rozwój transportu, który, cytując Komisję, będzie "bardziej inteligentny, bezpieczny i ekologiczny”.
I believe that this is a path we should swiftly follow in order to promote the future growth of transport which will, in the Commission's words, be 'smarter, safer and cleaner'.
PolishJednocześnie musimy też rozumieć, że nasz nadzór sam w sobie nie jest wystarczającą gwarancją tego, że środki zostały wydane w sposób inteligentny i zgodnie z przepisami.
At the same time, we must also be clear that the oversight we exercise is not in itself sufficient to guarantee that funds have been spent intelligently and in compliance with the rules.
PolishSprawozdanie to skupia się na trzech celach: rozwój infrastruktury materialnej, społeczna i środowiskowa modernizacja miast; a także "bardziej inteligentny” rozwój obszarów miejskich.
This report focuses on three objectives that are: developing physical infrastructure; economic, social and environmental modernisation of towns; and 'smarter' urban development.