「harmonogram」のポーランド語-英語辞書

PL

「harmonogram」英語 翻訳

PL harmonogram
volume_up
{男性名詞}

1. 通常

harmonogram (同様に: rozkład, ramówka, taryfikator, rozpiska)
volume_up
schedule {名詞}
Czy istnieje harmonogram podejmowania odpowiednich decyzji?
Does a time schedule exist for taking the relevant decisions?
Czy Komisja jest zdania, że harmonogram ten jest realny, i co robi, aby przyspieszyć bieg spraw?
Does the Commission believe that this schedule is realistic and what is it doing to speed things up?
Decyzjom tym towarzyszy harmonogram prac.
A schedule is attached to those decisions.
harmonogram (同様に: plan, mapa samochodowa, mapa drogowa)
volume_up
road map {名詞}
Rada zamierza przyjąć zaproponowany przez prezydencję węgierską harmonogram działań na rzecz wzmocnienia tych praw.
The Council intends to adopt a road map proposed by the Hungarian Presidency to strengthen these rights.
W sprawie klimatu mogę powiedzieć, że z takim harmonogramem i takim kierunkiem myślenia będziemy wciąż kręcić się w kółko.
On climate, this road map and this way of talking: we will end up going round in circles.
Rada uważa, że orientacyjny i warunkowy harmonogram zarysowany przez Komisję w jej sprawozdaniu z postępów w 2008 roku stanowi przydatne narzędzie.
The Council considers that the indicative and conditional road map drawn up by the Commission in its 2008 Progress Report is a useful tool.
harmonogram (同様に: plan lekcji, plan zajęć, rozkład zajęć)
volume_up
timetable {名詞}
W tych okolicznościach Komisji trudno podać jakikolwiek rozsądny harmonogram.
In these circumstances, it is difficult for the Commission to provide any reasonable timetable.
Harmonogram wyborczy jest zły, a czas na zreformowanie konstytucji jest o wiele za krótki.
The timetable for elections is wrong and the timetable for reforming the Constitution is far too short.
Jak wygląda harmonogram wdrożenia pakietu Bazylea II i Bazylea III w USA?
What is the timetable for implementation of Basel II and Basel III in respect of the US?
harmonogram (同様に: kolejność, grafik)
volume_up
rota {名詞}

2. IT関連

harmonogram (同様に: program planujący)
volume_up
scheduler {名詞}

"harmonogram"の類義語(ポーランド語):

harmonogram

英語での"harmonogram"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishZ tego względu określiliśmy szczegółowy harmonogram nowych wniosków prawodawczych.
That is why we have set out a detailed calendar of new regulatory proposals.
PolishUważam, że porozumienie musi mieć charakter globalny, ambitny i zawierać jasny harmonogram.
I believe that the agreement must be global, ambitious and with a clear timeline.
PolishW pełni popieram treść programu Small Business Act i zawarty w nim harmonogram.
I fully support the content and timescales of the Small Business Act.
PolishInnymi słowy, czy mógłby Pan wyjaśnić, jaki harmonogram Pan planuje?
In other words, could you explain what timescale you have in mind for this?
PolishSądzę, że w kolejnych latach powinniśmy przyjąć taki sam harmonogram.
I think that we should also adopt the same timing in subsequent years.
PolishUważam, że porozumienie powinno mieć charakter globalny, ambitny i definiować przejrzysty harmonogram.
I believe that the agreement should be global, ambitious and with a clear timeline.
PolishPowinniśmy jednak zachować ostrożność, jeśli chodzi o szczegółowe rozwiązania i harmonogram.
However, we do need to be careful about details and timing.
PolishMoim zdaniem są to one rozsądne, lecz niejasny jest harmonogram ich realizacji.
In my view, they are reasonable measures, but there is a lack of clarity about the timescale for implementing them.
PolishHarmonogram został określony, a oczywiste jest, że nie uwzględnia on pewnych kwestii praktycznych.
A timescale had been fixed, and it is obvious that it does not take all the practicalities into account.
PolishRealizujemy sztywny harmonogram rozporządzenia finansowego.
We are pursuing a robust agenda for Financial Regulation.
PolishHarmonogram sesji Parlamentu Europejskiego - 2011 (głosowanie)
Parliament's calendar of part-sessions - 2011 (vote)
PolishTo trudne zadanie, harmonogram jest napięty, ale chcemy to osiągnąć przed końcem grudnia.
This is a difficult task, and the timescale is tight, but we have the ambition to achieve it before the end of December.
PolishSukces można osiągnąć, tylko mając silne struktury dowodzenia, zdecydowane przywództwo i ścisły harmonogram prac.
Success can only be achieved with strong command structures, determined leadership and very tight schedules.
PolishHarmonogram dla tej decyzji musi być wyznaczony podczas wiosennego szczytu i zostać wpisany do konkluzji szczytu.
The time frame for this decision must be determined at the spring summit and form part of the summit outcome document.
Polish"Marco Polo II” zapewnia lepsze bezpieczeństwo planowania, ponieważ jego harmonogram obejmuje okres aż do dnia 31 grudnia 2013 r.
Marco Polo II offers improved planning security, because it is timetabled to run until 31 December 2013.
PolishHarmonogram okresów sesyjnych: patrz protokół
Calendar of part-sessions: see Minutes
PolishHarmonogram procedury jest następujący: 10/11 grudnia Rada, 15 grudnia rozmowy trójstronne, podczas których zostaną podjęte decyzje.
The procedure is scheduled thus: 10/11 December Council, 15 December Trialogue, and then decisions will be made.
PolishJeśli chodzi o harmonogram i stawkę w tej grze, oczywiste jest, przynajmniej dla mnie, że rok 2013 nie jest zbyt wczesnym terminem.
With regard to deadlines and what has been and is at stake, it is clear, to me at least, that 2013 is not too early.
PolishPan poseł Zemke pytał o harmonogram.
PolishJeśli chodzi o fundusze, które powinny stymulować gospodarkę, kluczowym czynnikiem jest teraz harmonogram wdrażania.
With regard to these funds, which should stimulate and boost the economy, at this time the crucial factor is the timing of implementation.