「docierać do」のポーランド語-英語辞書

PL

「docierać do」英語 翻訳

PL docierać do
volume_up
{動詞}

1. 通常

docierać do (同様に: dotrzeć do, trafić do)
docierać do (同様に: dotrzeć do)

2. "czegoś"

docierać do (同様に: złapać, zdobyć, zdobywać, chwycić)

"docierać do"に類似した翻訳-英語

docierać 動詞
do 名詞
English
do 前置詞
do

英語での"docierać do"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishW ten sposób powinniśmy aktywnie docierać do obywateli w przyszłości.
With those we shall be actively reaching out to citizens in the future.
PolishMięso to zupełnie inna historia, gdyż oczywiście zwierzęta mogły samodzielnie docierać do miasta.
Meat is a very different story because, of course, animals could walk into the city.
PolishWięc zaczęło do mnie docierać, że może to biologia ciągnie nas w stronę tych, a nie innych ludzi.
So, it began to occur to me that maybe your biology pulls you towards some people rather than another.
PolishPodstawowe informacje muszą docierać do nas we właściwym czasie, wtedy będziemy mogli podejmować słuszne decyzje.
We need to have basic information in good time and then we can take a proper decision.
PolishMusi ona docierać do tych, dla których została przeznaczona i którzy najbardziej jej potrzebują - do ludności cywilnej.
Aid must be given to those who have been allocated it and who need it most - civilians.
PolishWreszcie Rzecznik musi stale docierać do obywateli z informacją o świadczonych przez niego usługach.
Finally, the Ombudsman must continue to reach out to citizens so that they can become aware of his services.
PolishŚwiatło musi docierać do całej powierzchni guza za pośrednictwem atestowanego, mikrosoczewkowego włókna optycznego.
Light must be delivered to the entire surface of the tumour using an approved microlens fibre-optic.
PolishWówczas kilka innych rzeczy zaczęło do mnie docierać.
And then a few other things started to dawn on me.
PolishŚwiatło musi docierać do całej powierzchni guza za pośrednictwem dopuszczonego do stosowania, mikrosoczewkowego włókna optycznego.
Light must be delivered to the entire surface of the tumour using an approved microlens fibre-optic.
PolishW ostatnich miesiącach rzeczywistość ta zaczęła powoli docierać między innymi do prezydenta Obamy, rządu Wielkiej Brytanii oraz armii Niemiec.
In recent months, this reality has begun to dawn on - among others - President Obama, the British Government and the German military.
PolishWe wszelkich przyszłych dyskusjach dotyczących prac Rady Unia Europejska musi potrafić budować sojusze oraz docierać do innych partnerów.
In any future discussions of the Council's work, the European Union must be able to build alliances and to reach across to other partners.
PolishLubię je też robić, zdobywać, doceniać i docierać do wnętrza.
Again, like I said, my life has been about being fascinated by objects and the stories that they tell, and also making them for myself, obtaining them, appreciating them and diving into them.
Polishdocierać do brzegu
PolishTrzeba jednak szczerze przyznać, że będą jeszcze do nas docierać złe wiadomości gospodarcze, szczególnie na temat wzrastającego bezrobocia.
But of course it is only honest to say that there will still be bad news coming from the real economy for some time, especially as regards increasing unemployment.
PolishUmożliwiłoby to także objęcie tych regionów, mających tak wielki potencjał turystyczny, celami sieci transeuropejskich, które mają docierać do krańców Europy.
This would also allow these regions, which have a high potential for tourism, to be included in the objectives of the trans-European networks, which aim at expanding towards the edges of Europe.
PolishKiedy wszystkie te sieci będą już w pełni sprawne, wraz z programami Euronews, docierać będą do 60-90 milionów obywateli w każdym tygodniu we wszystkich językach Unii Europejskiej.
Once they are all up and running, these networks, together with Euronews, will reach between 60 and 90 million citizens each week in all the languages of the European Union.
PolishInnymi słowy, powinien on pozwolić na korzystanie z prawa; powinien docierać do wielu ludzi, ponieważ musimy określić liczbę państw, udział procentowy, systemy zbierania podpisów.
In other words, that it should allow that right to be exercised; that it should afford it to many people, because we need to specify how many countries, what percentages, what systems of signatures.