「błąd」のポーランド語-英語辞書

PL

「błąd」英語 翻訳

PL błąd
volume_up
{男性名詞}

1. 通常

błąd (同様に: pomyłka, gafa, omyłka, nieścisłość)
volume_up
error {名詞}
Niestety prezydencja belgijska popełniła błąd podczas negocjacji.
Unfortunately, the Belgian Presidency made an error during the negotiations.
Jest to błąd w naszym systemie, błąd, który został naświetlony w przedmiotowym sprawozdaniu.
That is an error in our system, one that the present report brings to our notice.
Napotkaliśmy błąd podczas wyszukiwania Twojego weryfikacyjnego rekordu DNS.
We encountered an error looking up your verification DNS record.
błąd (同様に: pomyłka, omyłka, zmyłka)
volume_up
mistake {名詞}
Z punktu widzenia talibów to był wcześniej ich największy błąd.
From the Taliban's point of view, that was their number one mistake last time.
Skoro tak się sprawy mają, uważam to w każdym razie za strategiczny błąd.
As it happens, I also think that this would be a strategic mistake in any case.
Po roku 1929 kraje popełniły błąd, szukając indywidualnego ratunku.
After 1929, countries made the mistake of seeking individual salvation.
błąd (同様に: zboczenie, aberracja, dewiacja, pomyłka)
Popierany w przedmiotowym tekście VAT to jeden z błędów tego systemu.
VAT, which this text also supports, is one of the aberrations of this system.
Błędem jest chęć włączenia "awansem” takich krajów jak Albania i Bośnia, czyli umieszczenia ich na liście krajów, których obywatele są zwolnieni z wymogu posiadania wiz.
It is an aberration to want to include countries such as Albania and Bosnia 'in advance', so to speak, in the list of countries whose citizens are exempted from the visa requirement.
błąd (同様に: gafa, nietakt)
volume_up
gaffe {名詞}
Patrząc z tego punktu widzenia, decyzja prezydenta Musharrafa o ogłoszeniu stanu wyjątkowego jest poważnym błędem i nietaktem.
Seen from this angle, President Musharraf's decision to declare a state of emergency is a serious mistake and gaffe.
błąd (同様に: porażka, niepowodzenie, wpadka, wtopa)
volume_up
fail {名詞}
Błąd 7 oznacza, że aktualizacja została pobrana, ale nie udało się jej prawidłowo zainstalować.
Error 7 means the update was downloaded successfully, but it failed to install properly.
Skoro nie wypełniamy naszych zobowiązań, musimy jak najszybciej naprawić ten błąd.
If we are failing to deliver on the commitments, then we must put that right as a matter of urgency.
Obawiam się, Panie i Panowie, że nasz drugi błąd polegał na niezrozumieniu islamu politycznego.
The second mistake, I am afraid to say, ladies and gentlemen, is that we have failed to understand political Islam.
volume_up
lapse {名詞}
Nie wiem, czy był to błąd w tłumaczeniu, czy też przejęzyczenie pana komisarza.
I do not know whether this was an interpreting mistake or a lapse on the part of the Commissioner.
Zawsze możemy mieć do czynienia z chwilowym brakiem koncentracji czy ludzkim błędem.
There may be a momentary lapse of concentration, a human error.
błąd (同様に: odcinek, halka, potknięcie, lapsus)
volume_up
slip {名詞}
Oczywiście popełniłem błąd, przejęzyczyłem się.
I made a mistake, a slip of the tongue of course.
Ale odetchnięcie z ulgą i powrót do złych nawyków byłyby poważnym błędem.
But to breathe a sigh of relief and slip back into bad habits would be a grave error.
But they said, "No, but don't show anyone," but they slipped up.
błąd (同様に: pomyłka, omyłka)
volume_up
bish {名詞} [イギ] [古スタ]

2. IT関連

błąd (同様に: defekt)
volume_up
bug {名詞}
Błąd tysiąclecia - straszliwa katastrofa.
The millennium bug, terrible disaster.
Kiedy zachorujecie, jest to błąd w Waszym genomie.
When you get sick, it is a bug in your genome.
W 1999 roku wszyscy wierzyli, że błąd milenijny spowoduje globalną katastrofę, wyłączając systemy komputerowe na całym świecie.
In 1999, everybody believed that the millennium bug would create a global disaster by closing down computer systems across the world.

英語での"błąd"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishNa wspólnym rynku transportu nie powinniśmy wprowadzać obywateli Europy w błąd.
We should not mislead European citizens in the European internal transport market.
PolishNależy za wszelką cenę zapobiec wprowadzeniu konsumenta w błąd w momencie zakupu.
Misleading the consumer at the time of purchase must also be prevented at all costs.
PolishChciałbym pana prosić, żeby poprawił pan ten błąd we wszystkich wersjach językowych.
I would like to ask you to have this corrected in all the language versions.
PolishPodobnie strona z informacją o błędzie 404 nie oznacza, że serwer zwrócił błąd 404.
Similarly, just because a page says 404, doesn't mean it's returning a 404.
PolishOd tej pory nie będzie już możliwe wprowadzanie ich w błąd niewłaściwym znakowaniem.
From now on, it will no longer be possible to deceive them with incorrect labelling.
Polishna piśmie - Firmy katalogowe nie tylko działają zwodniczo i wprowadzają w błąd.
These directory companies are clearly not only deceptive and misleading.
PolishW rzeczywistości, w celu zrozumienia tego co się dzieje dziś, to błąd.
But in fact, for purposes of understanding what's happening today, that's wrong.
PolishByć może Hiszpania popełniła błąd pozostawiając Gibraltarowi uratowanie statku?
Perhaps Spain was wrong to entrust salvage of the vessel to Gibraltar?
PolishMożna zatem śmiało powiedzieć, że popełniono błąd przewidując co się stanie.
For this reason we can state clearly that mistakes were made in anticipating the future.
PolishJego błąd polega na idealizacji przeszłości, o której już zapomnieliśmy.
And the fallacy comes from idealizing a past that we have forgotten about.
PolishTo błąd. ~~~ Tak to zostało przedstawione i nikt się nie sprzeciwił.
Nonetheless, that's how it was presented, and at trial nobody even argued it.
PolishByło raczej tak, że rynek wskazał na podstawowy błąd, na praprzyczynę.
Rather, it is the market that has pinpointed the underlying fault, the underlying cause.
PolishJest to jawna próba wprowadzenia w błąd naszych obywateli, a wobec tego odrzucam to sprawozdanie.
This is a blatant attempt to mislead our citizens and so I rejected the report.
PolishPonadto nowa żywność nie może zagrażać konsumentom ani wprowadzać ich w błąd.
Furthermore, novel foods must not endanger or mislead consumers.
PolishNie wierzę, ale mogę się mylić, że błąd leży w projekcie systemu.
I do not believe, but I may be proved wrong, that there is a design problem.
PolishTo obrzydliwe oszczerstwo, które ma na celu dezorientację i wprowadzenie w błąd.
This is a poisonous slander, designed to confuse and mislead.
PolishPrzepisy te jednak nie obejmują wprowadzających w błąd umów w innych państwach członkowskich.
However, such regulations do not encompass misleading contracts in other Member States.
PolishNie możemy dopuścić, aby w przypadku przedmiotowej żywności konsumenci byli wprowadzani w błąd.
We must not allow the foods in question to be open to misleading consumers.
PolishOznacza to, że czynnik ludzki i ludzki błąd został dobrze ujęty w teście warunków skrajnych.
This means that human issues and human failure are fully represented in the stress test.
PolishFaktem jest, że za każdym razem, kiedy polityka twierdzi, że jest nieomylna, popełnia jakiś błąd.
The fact is that whenever politics claims to be infallible, it gets something wrong.