「a jednak」のポーランド語-英語辞書

PL

「a jednak」英語 翻訳

EN

PL a jednak
volume_up
{接続詞}

a jednak
A jednak - jak mieliśmy okazję usłyszeć - mają diametralnie odmienne stanowiska.
Yet, as we have heard, they have diametrically opposed positions.
A jednak w umowie o arbitraż jej nie zabezpieczono.
And yet, this principle has not been enshrined in the arbitration agreement.
Wydaje się to logiczne i rozsądne, a jednak brakuje tego w chwili obecnej.
That seems logical and rational, yet it is missing at the moment.

"a jednak"に類似した翻訳-英語

a 接続詞
English
jednak 接続詞

英語での"a jednak"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishZaskakujące jest to, że jest to miękkie, a jednak jest także silnym magnesem.
What's unexpected about this is that it's soft, but it's also a strong magnet.
PolishA jednak ten pakiet budżetowy praktycznie w ogóle nie odnosi się do tych dopłat.
However, this budget package leaves those subsidies virtually untouched.
PolishA jednak co Komisja ma do zaoferowanie innego niż cztery kluczowe punkty?
However, what does the Commission have to offer other than the four key points?
PolishA jednak powinna być wyżej, lekceważymy bowiem znaczenie tego zagadnienia.
It should be, however, because we are underestimating the importance of this matter.
PolishA jednak zastanawia mnie beztroska, z jaką wychwalamy pod niebiosa japońskich bohaterów.
However, I find remarkable the levity with which we heap praise on Japan's heroes.
PolishA jednak, Panie i Panowie, za te wątpliwości odpowiada właśnie kryzys.
However, ladies and gentlemen, the crisis is what is responsible for the doubts.
PolishA jednak zastosowanie takiego podejścia jest, niestety, niewykonalne na tym etapie...
However, unfortunately, that approach is still unfeasible at this stage...
PolishA jednak ten model gwarantuje bezpieczeństwo dostaw żywności o wysokiej jakości.
However, this model guarantees a secure supply of high quality food.
PolishA jednak stało się to faktem, i to po zaledwie 20 latach, za życia tego samego pokolenia.
But it did happen and after only 20 years in the life of the same generation.
PolishA jednak płonę w swoim sprzeciwie wobec koncepcji antropogenicznych zmian klimatycznych.
I am, though, glowing hot in my opposition to the concept of man-made climate change.
PolishA jednak równocześnie pilnie staraliśmy się zapewnić pasażerom dodatkowe prawa.
At the same time, however, we very much intended to provide additional rights to passengers.
PolishA jednak słyszałam kolegów posłów przedstawiających niesłychane teorie .
Nevertheless, I have listened to fellow Members putting forward unprecedented theories.
PolishWidać rosnącą, wypełniającą pustkę budowlę -- - a jednak martwą.
You can see there's architecture growing, filling the void. ~~~ And this is dead.
PolishJest Huck, który nie chodził do szkoły, jest analfabetą, a jednak coś w sobie ma.
You see, here's Huck; he's an illiterate kid; he's had no schooling, but there's something in him.
PolishA jednak jest ludzki element, ludzkie dzieło, przyszłość, obcość.
It's a surprise that it has humanity, but also man-made, future, alien associations.
PolishNie odczuwają go jednak rolnicy, a szczególnie drobni producenci rolni.
Those who do not feel it are farmers and, in particular, smallholders.
PolishMieli swoją zaawansowaną technikę, a jednak nie doszli do tego, co on.
They had their super-powerful technique, and they couldn't do as well.
PolishZałożyli się, że do stycznia 2005 nikt nie wygra, a ja, że jednak komuś się uda.
So, they took a bet that no one would win by January of '05, and I took a bet that someone would win.
PolishA jednak ochrona autochtonicznych mniejszości w Europie nie jest uważana za priorytet.
In spite of this fact, protection for autochthonous minorities in Europe is not seen as a priority.
PolishJest to jednak początek, a czasami w tym Parlamencie i w całej UE podejmujemy małe kroki.
However, it is a start, and sometimes in this Parliament and in the EU, we take only baby steps.